Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:25
2 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:25
3 Ngô Trí Thứ ba, Tháng 4 11, 2017 - 20:25
4 Nguyen Hong Anh Chủ nhật, Tháng 9 17, 2017 - 07:09
5 Nguyen Hong Anh Chủ nhật, Tháng 9 17, 2017 - 07:09
6 lê thu hiếu thảo Thứ tư, Tháng 9 20, 2017 - 20:49
7 lê thu hiếu thảo Thứ tư, Tháng 9 20, 2017 - 20:50
8 lê thu hiếu thảo Thứ tư, Tháng 9 20, 2017 - 20:50
9 lê thu hiếu thảo Thứ tư, Tháng 9 20, 2017 - 20:50

Báo cáo tốt nghiệp: kế toán thuế giá trị gia tăng

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 67
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 63 | Loại file: DOC
 • Chuyên đ t t nghi p
  Trường……………………..
  Khoa……………………..
  BÁO CÁO T T NGHI P
  K TOÁN THU GIÁ TR GIA TĂNG
  K toán thanh toán thuế ế
  GTGT và thu TNDN t iế
  Công ty C ph n D ch v
  Th ng m i Đ ng Tâmươ
  Lu n văn t t nghi p k toán ế
  - -
  đ tài: k toán thanh toán thu gtgt và thu tndn ế ế ế
  1
 • Chuyên đ t t nghi p
  Trong n n kinh t th tr ng n c ta hi n nay, t ch c công tác ế ườ ướ
  k toán trong các doanh nghi p đóng vai trò r t quan tr ng. Nó là công cế
  đ nhà n c tính toán, xây d ng ki m tra vi c ch p hành ngân sách ướ
  nhà n c, ki m soát qu n đi u hành n n kinh t t m theoướ ế
  c ch th tr ng s qu n c a nhà n c theo đ nh h ng h iơ ế ườ ướ ướ
  ch nghĩa.
  K toán khoa h c thu nh n, x cung c p toàn b thông tin v tàiế
  s ns v n đ ng c a tài s n trong các đ n v nh m ki m tra, giám sát ơ
  toàn b ho t đ ng kinh t - tài chính c a đ n v đó. v y, m t ế ơ
  trong nh ng y u t quan tr ng góp ph n vào s t n t i và phát tri n c a ế
  m i doanh nghi p.
  Đ i v i Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm, t ch c ươ
  công tác k toán vai trò tính toán, ghi chép các ho t đ ng kinh t - tàiế ế
  chính phát sinh r i x lý, t p h p, cung c p thông tin v tình hình và k t ế
  qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính đ phân tích s
  li u k toán giúp Đ i h i đ ng c đông đ a ra các quy t đ nh h p lý, ế ư ế
  k p th i v kinh t nh m tìm ki m l i nhu n cho công ty. Ngoài ra, công ế ế
  tác k toán còn cung c p toàn b thông tin v ho t đ ng kinh t - tàiế ế
  chính công ty đ giúp lãnh đ o công ty đi u hành, qu n các ho t
  đ ng kinh t - tài chính đ t hi u qu cao thông qua vi c phân tích các ế
  thông tin k toán đ đánh giá đ c ho t đ ng s n xu t kinh doanh, th cế ượ
  tr ng tài chính và d toán kh năng phát tri n c a công ty.
  - T ch c k toán trong công ế ty ý nghĩa quan tr ng, đ m b o
  cho k toán th c hi n đ y đ ch c năng, nhi m v yêu c u, phát huyế
  vai trò trong qu n tr thành công c qu n kinh t đ c l c c a ế
  công ty
  - -
  đ tài: k toán thanh toán thu gtgt và thu tndn ế ế ế
  2
 • Chuyên đ t t nghi p
  Hi n nay n c ta, thu giá tr gia tăng (GTGT) thu thu nh p ướ ế ế
  doanh nghi p (TNDN) 2 lo i thu ph bi n. v y, t ch c công tác ế ế
  k toán thanh toán thu giá tr gia tăng thu thu nh p doanh nghi p ế ế ế
  r t c n thi t đ i v i m i doanh nghi p. T ch c công tác k toán thanh ế ế
  toán thu GTGT thu TNDN giúp các doanh nghi p tính ra s thuế ế ế
  GTGT thu TNDN ph i n p cho nhà n c đ các doanh nghi p làmế ướ
  tròn nghĩa v đ i v i ngân sách nhà n c. Bên c nh đó, t ch c công tác ướ
  thanh toán thu GTGT thu TNDN giúp doanh nghi p xác đ nh đ cế ế ượ
  s thu GTGT đ c hoàn l i hay đ c mi n gi m nh m đ m b o ế ượ ư
  quy n l i cho doanh nghi p.
  Nh n th c đ ư c sâu s c v vai trò c a k toán, đ c bi t là k toán ế ế
  thanh toán thu nên trong th i gian th c t p t i Công ty C ph n D chế
  v Th ng m i Đ ng Tâm, đ ươ ư c s giúp đ t n tình c a ban lãnh đ o ỡ ậ
  công ty cán b nhân viên trong phòng k toán, đ c bi t s h ế ư ng
  d n tr c ti p c a anh Nguy n Qu c Minh, c ng v i nh ng ki n th c đã ế ế
  đ c trang b trong quá trình h c t p t i tr ng, em đã m nh d n đi sâuượ ườ
  tìm hi u chuyên v thu GTGT thu TNDN. V n d ng nh ng ki n ế ế ế
  th c đã h c nhà tru ng k t h p v i th c t h ch toán c a Công ty C ế ế
  ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm, em quy t đ nh ch n chuyên đ ươ ế
  th c t p: K toán thanh toán thu GTGT thu TNDN t i Công ty C ế ế ế
  ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm ươ
  Chuyên đ c a em g m 4 ph n:
  - Ph n th nh t: Đ c đi m tình hình chung Công ty C ph n D ch
  v Th ng m i Đ ng Tâm ươ
  - Ph n th 2: T ch c công tác k toán thu giá tr gia tăng và thu ế ế ế
  thu nh p doanh nghi p.
  - Ph n th 3: M t s ý ki n đ xu t đ hoàn thi n công tác k toán ế ế
  t i Công ty C ph n D ch v Th ng m i Đ ng Tâm ươ
  - -
  đ tài: k toán thanh toán thu gtgt và thu tndn ế ế ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016 , 15:15

Mô tả tài liệu:

Báo cáo tốt nghiệp: kế toán thuế giá trị gia tăng

Chuyên đ t t nghi pề ố ệTrường……………………..Khoa……………………..BÁO CÁO T T NGHI PỐ ỆK TOÁN THU GIÁ TR GIA TĂNGẾ Ế ỊK toán thanh toán thuế ếGTGT và thu TNDN t iế ạCông ty C ph n D ch vổ ầ ị ụTh ng m i Đ ng Tâmươ ạ ồLu n văn t t nghi p k toánậ ố ệ ế - -đ tài: k toán thanh toán thu gtgt và thu tndnề ế ế ế1

Tin mới nhất

Trang