Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:50
2 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Thứ tư, Tháng 3 9, 2016 - 11:38
3 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 17:29
4 trần tuấn Thứ năm, Tháng 9 8, 2016 - 13:00
5 trần tuấn Thứ năm, Tháng 9 8, 2016 - 13:00
6 trần tuấn Thứ năm, Tháng 9 8, 2016 - 13:00
7 Mr Danh Thứ tư, Tháng 10 12, 2016 - 10:57
8 pham tantan Chủ nhật, Tháng 10 16, 2016 - 15:32

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 96 | Loại file: DOC
 • I. M Đ U
  1.1. Khái quát v l u v c sông Sài Gòn - Đ ng Nai
  L u v c h th ng sông Sài Gòn - Đ ng Nai m t trong nh ng l u v c sông
  l n c a Vi t nam. L u v c sông di n tích khá r ng (37.885 km
  2
  ) liên quan
  đ n nhi u đ a ph ng. Ch đ dòng ch y l u v c sông ph thu c nhi u vào   
  ch đ m a ch đ tri u t bi n Đông. Ch đ th y văn bi n đ i l n theo
  không gian th i gian: m a nhi u thì dòng ch y m nh, m a t th dòng ch y
  y u. Khi tri u c ng thì dòng ch y m nh h n, xâm nh p vào đ t li n khi 
  tri u k m th ng c l i. Khí h u trong l u v c hai m a ch nh (mùa m a 
  mùa khô) nên ch đ dòng ch y l u v c sông cũng hình thành t ng ng: ch 
  đ dòng ch y mùa m a, ch đ dòng ch y mùa ki t. S bi n đ i dòng ch y
  gi a hai mùa r t t ng ph n nhau. 
  V đi u ki n t nhiên, 11 t nh thu c l u v c sông Sài Gòn Đ ng Nai
  di n tích h n 5 tri u ha. N n nhi t đ trên l u v c sông Sài Gòn Đ ng Nai
  t ng đ i cao n đ nh. L u v c sông ch u nh h ng ch y u c a ba h 
  th ng hoàn l u: gió mùa mùa đông, gió mùa mùa giú t n phong xen k vào
  các th i kỳ suy y u c a t ng đ t gió mùa. Do đó h ng gió th nh hành l u v c 
  sông thay đ i r t theo mùa. S bi n đ i c a đ m ph thu c theo mùa, v i
  đ m t ng đ i trung bình năm t 78% - 86%. Trong l u v c sông hai mùa 
  r t: mùa m a mùa khô. Mùa m a kéo dài t cu i tháng 4 đ n trung tu n
  tháng 11. Th i gian còn l i trong năm c a mùa khô. L ng m a hàng năm trên 
  l u v c khá l n, nhi u n i đ t trên 2000mm, nh ng t p trung nhi u vào mùa
  m a.
  V đi u ki n kinh t h i, dân s trên l u v c kho ng 16 tri u ng i 
  v i t l dân s đô th hóa bình quân toàn l u v c kho ng 51%. Vùng h l u c a
  sông vùng t p trung phát tri n công nghi p, th ng m i, d ch v đô th hóa 
  m nh nh t trong h th ng c c v ng kinh t l n c a Vi t Nam tr ng tâm   !
  vùng kinh t tr ng đi m phía Nam. Nh v y sông Sài Gòn – Đ ng Nai gi vai trò !
  đ c bi t trong phát tri n kinh t h i c a 11 t nh, thành ph liên quan đ n"
  l u v c. H th ng này v a ngu n cung c p n c cho sinh ho t các ho t 
  đ ng kinh t trên l u v c, đ ng th i môi tr ng ti p nh n v n chuy n các 
  ngu n đ th i trên l u v c. Trên l u v c sông đang di n ra mâu thu n h t s c # $
  gay g t gi a các m c tiêu khai thác, s d ng ngu n n c đ phát tri n kinh t -% & 
  xã h i v i các m c tiêu qu n lý, b o v ngu n n c đ s d ng lâu b n.  &
  1.2. M c đích nhi m v quan tr c
  L u v c h th ng sông Đ ng Nai Sài Gòn n i phát tri n kinh t h i quan
  tr ng nh t c a đ t n c; ngu n n c sông t m quan tr ng đ c bi t đ i v i!   ! "
 • các t nh/ tp trên l u v c, ngu n cung c p n c sinh ho t, c p n c cho công  
  nghi p, t i tiêu nông nghi p, nuôi tr ng th y s n, du l ch sông n c…  
  Cùng v i s phát tri n kinh t h i thì các ngu n th i sinh ho t, công nghi p,
  ch t th i r n đô th , công nghi p và ch t th i nguy h i đã và đang đe d a nghiêm % !
  tr ng v kh năng ô nhi m ngu n n c sông. Do đó công tác quan tr c môi! #  %
  tr ng n c l u v c sông Đ ng Nai Sài Gòn c n thi t ph i đ c th c hi n  
  liên t c, nh m đánh giá m t cách chính xác hi n tr ng, theo dõi di n bi n ch t ' #
  l ng môi tr ng n c. T o c s cho vi c ra quy t đ nh, xây d ng các chi n  
  l c và k ho ch phát tri n kinh t xã h i.
  1.3. N i dung quan tr c
  - L y m u phân tích các m u n c m t, m u th y sinh m u tr m tích $ $  " $ $
  t i 28 v trí trên l u v c sông Đ ng Nai, Sài Gòn t i khu v c c a sông &
  trong 4 đ t/năm vào c c tháng 4, 6, 9, 12 (t i đ nh tri u).
  - S l ng thông s quan tr c : m u n c m t (20 thông s ), m u th y sinh (3  % $  " $
  thông s ), m u tr m tích (12 thông s ). $
  - Đ nh giá k t qu quan tr c ch t l ng n c và d báo di n bi n môi tr ng %   # 
  n c l u v c sông Sài Gòn – Đ ng Nai trong năm 2007.
  1.4. Các c quan ph i h p th c hi n
  - Chi c c B o v môi tr ng khu v c Đông Nam B ; 
  - Phân vi n Khí t ng th y văn Môi tr ng phía Nam n v đ i tác  
  chính);
  - Vi n Môi tr ng Tài nguyên (đ n v phân tích ki m tra m u đ i ch ng).  $
  II. PH NG PHÁP QUAN TR C - PHÂN TÍCH
  2.1. Ph ng pháp và thi t b l y m u
  2.1.1. Các v trí l y m u ( Xem b ng 2.1)
  - S l ng đi m quan tr c: 28 đi m v i t n su t quan tr c 4 l n/năm (tháng 4,  % %
  6, 9, 12); riêng đ i v i tr m tích đáy t n su t 2 l n/năm vào tháng 4
  tháng 9.
  2.1.2. S đ v trí các đi m quan tr c và l y m u   (b n đ đính kèm)
 • B ng 2.1. Thông tin v các đi m l y m u (v trí, h ng n c ch y, th i gian l y m u)  
  STT V trí l y m u Ký hi u
  đi m
  Thu c sông Thu c
  huy n/t nh
  Kinh đ Vĩ đ
  17 C u Ph c Hòa  SBE-1-29 S ng Bé Bình Ph c 106
  0
  45.492' 11
  0
  15.148'
  18 C u Đ ng Nai
  p Tr An)
  p Tr An)
  SDN-1-73 Đ ng Nai Đ ng Nai-B nh
  D ng
  107
  0
  03.033' 11
  0
  06.023'
  19 Tr m b m NM
  n c Thi n Tân
  NM n c Thi n 
  SDN-1-75 Đ ng Nai Đ ng Nai-B nh
  D ng
  106
  0
  54.364' 11
  0
  01.037'
  STT V trí l y m u
  Ký hi u
  đi m
  Thu c sông
  Thu c
  huy n/t nh
  Kinh đ Vĩ đ
  1 H D u Ti ng 1 SGN-1-34 Sài Gòn Bình D ng 106
  0
  20.891' 11
  0
  20.100'
  2 Chân đ p D u Ti ng SGN-1-36 Sài Gòn
  B nh D ng- 
  Tõy Ninh
  106
  0
  20.394' 11
  0
  18.484'
  3 C u B n Súc SGN-1-37 Sài Gòn BD-TN-TP.HCM 106
  0
  27.091' 11
  0
  09.388'
  4 Sông Th Tính SGN-1-39 Th Tính Bình D ng 106
  0
  35503' 11
  0
  15.310'
  5 C a sông Th Tính& SGN-1-40 Sài Gòn
  Bình D ng-
  TP.HCM
  106
  0
  36.203' 11
  0
  02.403'
  6 C u Phú C ng  SGN-1-41 Sài Gòn
  Bình D ng-
  TP.HCM
  106
  0
  38.732' 10
  0
  58.933'
  7 C u Phú Long SGN-1-43 Sài Gòn
  Bình D ng-
  TP.HCM
  106
  0
  41.635' 10
  0
  53.915'
  8 C u An H SGN-1-44 K nh Xáng TP.HCM 106
  0
  41.620' 10
  0
  47.347'
  9 C u An L c SGN-1-46 Vàm Thu t TP.HCM 106
  0
  39.129' 10
  0
  51.618'
  10 C u Bình Tri u SGN-1-47 Sài Gòn TP.HCM 106
  0
  42.840' 10
  0
  49.244'
  11 C u Sài Gòn SGN-1-48 Sài Gòn TP.HCM 106
  0
  43.614' 10
  0
  48.011'
  12 B n Nhà R ng SGN-1-49 Sài Gòn TP.HCM 106
  0
  42.476' 10
  0
  46.329'
  13 C u Tân Thu n SGN-1-50 Sài Gòn TP.HCM 106
  0
  43.277' 10
  0
  45.438'
  14 C u Ch Y SGN-1-51
  Đ i-T -Tàu h (
  -B n nghé
  TP.HCM 106
  0
  41.126' 10
  0
  45.078'
  15 Mũi Đèn đ SDN-1-88 Nhà Bè
  Đ ng Nai-
  TP.HCM
  106
  0
  45.731' 10
  0
  43.919'
  16 C u Bình Đi n SDN-1-91 Ch Đ m TP.HCM 106
  0
  35.79' 10
  0
  42.036'

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015 , 15:10

Mô tả tài liệu:

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai

I. M Đ U 1.1. Khái quát v l u v c sông Sài Gòn - Đ ng Nai   L u v c h th ng sông Sài Gòn - Đ ng Nai là m t trong nh ng l u v c sông        l n c a Vi t nam. L u v c sông có di n tích khá r ng (37.885 km      2) và liên quanđ n nhi u đ a ph ng. Ch đ dòng ch y l u v c sông ph thu c nhi u vào            ch đ m a và ch đ tri u t bi n Đông. Ch đ th y văn bi n đ i l n theo             không gian và th i gian: m a nhi u thì dòng ch y m nh, m a t th dòng ch y        y u. Khi có tri u c ng thì dòng ch y m nh h n, xâm nh p vào đ t li n và khi        tri u k m th ng c l i. Khí h u trong l u v c có hai m a ch nh (mùa m a và          mùa khô) nên ch đ dòng ch y l u v c sông cũng hình thành t ng ng: ch        đ dòng ch y mùa m a, ch đ dòng ch y mùa ki t. S bi n đ i dòng ch y          gi a hai mùa r t t ng ph n nhau.    V đi u ki n t nhiên, 11 t nh thu c l u v c sông Sài Gòn – Đ ng Nai có        di n tích h n 5 tri u ha. N n nhi t đ trên l u v c sông Sài Gòn – Đ ng Nai        t ng đ i cao và n đ nh. L u v c sông ch u nh h ng ch y u c a ba h            th ng hoàn l u: gió mùa mùa đông, gió mùa mùa hè và giú t n phong xen k vào   các th i kỳ suy y u c a t ng đ t gió mùa. Do đó h ng gió th nh hành l u v c         sông thay đ i rõ r t theo mùa. S bi n đ i c a đ m ph thu c theo mùa, v i          đ m t ng đ i trung bình năm t 78% - 86%. Trong l u v c sông có hai mùa      rõ r t: mùa m a và mùa khô. Mùa m a kéo dài t cu i tháng 4 đ n trung tu n      tháng 11. Th i gian còn l i trong năm là c a mùa khô. L ng m a hàng năm trên    l u v c khá l n, nhi u n i đ t trên 2000mm, nh ng t p trung nhi u vào mùa        m a. V đi u ki n kinh t xã h i, dân s trên l u v c có kho ng 16 tri u ng i          v i t l dân s đô th hóa bình quân toàn l u v c kho ng 51%. Vùng h l u c a          sông là vùng t p trung phát tri n công nghi p, th ng m i, d ch v và đô th hóa       m nh nh t trong h th ng c c v ng kinh t l n c a Vi t Nam mà tr ng tâm là         !vùng kinh t tr ng đi m phía Nam. Nh v y sông Sài Gòn – Đ ng Nai gi vai trò !     đ c bi t trong phát tri n kinh t xã h i c a 11 t nh, thành ph có liên quan đ n"        l u v c. H th ng này v a là ngu n cung c p n c cho sinh ho t và các ho t         đ ng kinh t trên l u v c, đ ng th i là môi tr ng ti p nh n và v n chuy n các          ngu n đ th i trên l u v c. Trên l u v c sông đang di n ra mâu thu n h t s c       # $  gay g t gi a các m c tiêu khai thác, s d ng ngu n n c đ phát tri n kinh t -%   &      xã h i v i các m c tiêu qu n lý, b o v ngu n n c đ s d ng lâu b n.          &  1.2. M c đích nhi m v quan tr c   L u v c h th ng sông Đ ng Nai – Sài Gòn là n i phát tri n kinh t xã h i quan        tr ng nh t c a đ t n c; ngu n n c sông có t m quan tr ng đ c bi t đ i v i!        ! "   

Tin mới nhất

Trang