Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 loi le Thứ năm, Tháng 2 25, 2016 - 22:42
2 tien nguyen ngoc thuy Thứ sáu, Tháng 3 25, 2016 - 13:27
3 Bình Quốc Thứ ba, Tháng 4 12, 2016 - 09:20
4 lê thị phương Thứ hai, Tháng 8 8, 2016 - 22:07
5 lê thị phương Thứ hai, Tháng 8 8, 2016 - 22:08
6 lê thị phương Thứ hai, Tháng 8 8, 2016 - 22:08
7 Sinh Học Chủ nhật, Tháng 2 12, 2017 - 21:12
8 Sinh Học Chủ nhật, Tháng 2 12, 2017 - 21:12
9 Lê Hoàng Thứ sáu, Tháng 3 3, 2017 - 00:50
10 Lê Hoàng Thứ sáu, Tháng 3 3, 2017 - 00:50

Trang

Báo cáo thực tập tâm lý học giáo dục tại công ty Cổ phần Hotkids Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 197
18
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • M C L C
  Ph n N i Dung Trang
  A L i m đ u 1
  Ph n 1 Gi i thi u khái quát v công ty C ph n
  Hotkids Vi t Nam
  2
  Ph n 2 Mô t và phân tích ho t đ ng c a công ty C
  ph n Hotkids Vi t Nam
  4
  Ph n 3 Đánh giá chung v ho t đ ng theo chuyên
  ngành th c t p
  6
  B Ph l c 10
  Tài li u tham kh o 11
 • L i m
  đ u
  Là sinh viên đ i h c năm th 4, chuyên ngành Tâm lý h c giáo d c, khoa
  Giáo d c
  H c
  vi n Qu n giáo d c, em th u hi u sâu s c ý nghĩa c a đ t
  th c t p c ơ s . Bên c nh nh ng cu n sách, tài li u đã đ c h c, ượ em đ cượ tr i
  nghi m
  nh ng
  công vi c Cơ s th c t p, đ c th c hành nh ng k năng đãượ
  đ c h c trong ch ng trình h c t i tr ng, ượ ươ ườ đ cượ l ng nghe chia s th c tế
  c a nh ng ng iườ đi
  tr c,ướ
  đ cượ va v p nh ng khó khăn khi làm vi c, đ cượ
  khích l khi hoàn thành công
  vi c
  đ cượ giao. h nơ h t,ế em đã th u hi u s khác
  nhau gi a thuy tế th c ti n. Tuy nhiên, n uế không nh ng ki nế th c n n
  t ng c a g n 4 năm ng i trên gi ng đ ngườ
  Đ i
  h c thì ch c h n em s không
  th ti pế c n công vi c thc tế m t cách d
  dàng.
  Nh n th c đ cượ đi u đó, trong su t 7 tu n th c t p t i Cơ s , em đã không
  ng ng c
  gng
  h c h i, t nh ng công vi c ch đ c quan sát ượ đ nế nh ng công
  vi c đ c th c hành và tr i nghi m,ượ em đ u
  chú
  ý h c h i , tìm hi u, h c t p
  rút ra cho mình nh ng bài h c b
  ích.
  K tế thúc đ t th c t p cơ s, “s n phm”
  em lĩnh h i đã đ cượ c th hóa trong
  H
  sơ
  th c t p cơ s. M c dù, nó ch aư
  th chi ti tế a t t c nh ng gì mà em đã h c h i
  đ cượ
  trong kỳ th c t p, nh ngư
  qua H sơ th c t p cơ s , em mong quý th y s th y s tr ngưở thành c a
  chúng em. Chúng
  em
  đã trang b thêm cho mình ki n th c t ế
  cu c s ng th c t , qua ế
  nh ng công vi c c th hoàn thành chúng
  .
  Chúng em xin g i l i c m nơ sâu s c t i Ban giám đ c H c
  vi n
  Qu n
  giáo d c, Ban ch nhi m khoa Giáo d c, đ c bi t ThS. Hoàng Th Qunh
  Lan đã
  tr c
  ti pế
  h ngướ d n chúng em trong su t 7 tu n th c t p cơ s . Chúng
  em cũng xin đ cượ g i l i
  c m
  nơ t i Công ty C ph n Hotkids Vi t Nam đã
  t o
  đi u ki n cho chúng em đ cượ th c t p, th c tế tr i nghim thông qua nh ng
  công vi c cùng ý
  nghĩa!
  2
 • P h n 1
  GI I THI U KHÁI QUÁT V
  CÔNG TY C PH N HOTKIDS VI T NAM
  Công ty C ph n Hotkids Vi t Nam là m t trong nh ng đ n v tiên phong đ a ơ ư
  giáo d c s m vào Vi t Nam, tuy th i gian ho t đ ng ch a lâu, nh ng nh ng chuyên ư ư
  gia sáng l p Hotkids đã có m t quá trình r t dài nghiên c u sâu v Giáo d c s m, thai
  giáo, ch t l c tinh hoa c a các n n giáo d c tiên ti n nh t trên th gi i, đ c bi t là ế ế
  t duy giáo d c u vi t c a dân t c Do Thái tr c khi chính th c đ a Hotkids ra th ư ư ướ ư
  tr ng Vi t Namườ
  Tên t ch c khoa h c công ngh :
  CÔNG TY C PH N HOTKIDS VI T NAM
  Tên vi tế t t: HOTKIDS VI T NAM
  Tr s : T ng 11 – Toà nhà Vi t Á – Ph Duy Tân – C u Gi y – Hà
  N i
  Đi n tho i: 04. 37958155 – 04.37958886
  Email:
  contact@hotkids.vn
  Website:
  www.hotkids.vn
  I. CƠ C U T
  CH C
  Ban lãnh đ o :
  - Ông Nh M nh H i - Ch t ch H i đ ng qu n tr – Công ty C ph n Hotkids
  Vi t Nam.
  - Ông Ph m Anh Tu n - T ng Giám đ c – Công ty C ph n Hotkids Vi t Nam.
  - Bà Đ Th Mai Anh - Tr ng phòng Marketingưở – Công ty C ph n Hotkids Vi t
  Nam.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2016 , 22:37

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập tâm lý học giáo dục tại công ty Cổ phần Hotkids Việt Nam

Báo cáo thực tập tại công ty Cổ phần Hotkids Việt Nam. Là sinh viên đại học năm thứ 4, chuyên ngành Tâm lý học giáo dục, khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục, em thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của đợt thực tập cơ sở. Bên cạnh những cuốn sách, tài liệu đã được học, em được trải nghiệm những công việc ở Cơ sở thực tập, được thực hành những kỹ năng đã được học trong chương trình học tại trường, được lắng nghe chia sẻ thực tế của những người đi trước, được va vấp những khó khăn khi làm việc, được khích lệ khi hoàn thành công việc được giao. Và hơn hết, em đã thấu hiểu sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn. Tuy nhiên, nếu không có những kiến thức nền tảng của gần 4 năm ngồi trên giảng đường Đại học thì chắc hẳn em sẽ không thể tiếp cận công việc thực tế một cách dễ dàng. Nhận thức được điều đó, trong suốt 7 tuần thực tập tại Cơ sở, em đã không ngừng cố gắng và học hỏi, từ những công việc chỉ được quan sát đến những công việc được thực hành và trải nghiệm, em đều chú ý học hỏi, tìm hiểu, học tập và rút ra cho mình những bài học bổ ích. Kết thúc đợt thực tập cơ sở, “sản phẩm” mà em lĩnh hội đã được cụ thể hóa trong Hồ sơ thực tập cơ sở. Mặc dù, nó chưa thể chi tiết hóa tất cả những gì mà em đã học hỏi được trong kỳ thực tập, nhưng qua Hồ sơ thực tập cơ sở, em mong quý thầy cô sẽ thấy sự trưởng thành của chúng em. Chúng em đã trang bị thêm cho mình kiến thức từ cuộc sống thực tế, qua những công việc cụ thể và hoàn thành chúng.

Tin mới nhất

Trang