Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Khánh Quốc Thứ ba, Tháng 7 7, 2015 - 01:51
2 Khánh Quốc Thứ ba, Tháng 7 7, 2015 - 01:51
3 Nguyễn Justin Thứ tư, Tháng 8 12, 2015 - 20:31
4 Nguyen Dung Thứ tư, Tháng 10 28, 2015 - 18:40
5 Nguyen Dung Thứ tư, Tháng 10 28, 2015 - 18:42
6 anna nguyen Thứ tư, Tháng 11 18, 2015 - 15:13
7 võ vũ Thứ bảy, Tháng 3 19, 2016 - 23:14
8 võ vũ Thứ bảy, Tháng 3 19, 2016 - 23:14
9 võ vũ Thứ bảy, Tháng 3 19, 2016 - 23:14
10 nguyen hoang quyen Quyen Chủ nhật, Tháng 4 10, 2016 - 16:58

Trang

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 366
68
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 31 | Loại file: DOC
 • Báo cáo th c t p
  L I M Đ U
  Khoa h c ngày càng phát tri n D c h c Vi t Nam D c Đ ng Nai nói riêng ượ ượ
  ngày càng tr ng thành. V n đ quan tâm s c kh e c ng đ ng luôn luôn đ c đ c pưở ượ
  đ n. Trong h i nói chung cũng nh nhân con ng i nói riêng, nhu c u chăm sóc s cế ư ườ
  kh e r t c n thi t không th thi u đ c. Nhu c u v chăm sóc s c kh e nhân ế ế ượ
  c ng đ ng ngày cao, nên đòi h i con ng i ph i có trình đ hi u bi t v thu c, các d ng ườ ế
  thu c th ng dùng trong phòng và ch a b nh r t l n. ườ
  Sau m t năm h c l p D c Tá đ c s d y d t n tình c a các th y cô Tr ng ượ ượ ườ
  Cao Đ ng Y T Đ ng Nai B n thân tôi đã bi t thêm đ c r t nhi u ki n th c v qu n ế ế ượ ế
  thu c, b o qu n thu c, s d ng thu c, y h c c s , cách bào ch thu c…và m t đi u ơ ế
  thú v n a tôi th nh n bi t đ c các thu c th c t qua các môn h c Th c t p s ế ượ ế
  d ng thu c, th c t p d c li u… ượ
  Đ áp d ng ki n th c đã h c nhà tr ng vào th c t m t cách nhu n nhuy n ế ườ ế
  linh ho t, nhà tr ng đã t ch c cho h c sinh th c t p th c t t i các nhà thu c. Sau th i ườ ế
  gian th c t p m t tháng tôi đã n m m t ph n th c t đ b sung cho lý thuy t đã h c t i ế ế
  nhà tr ng.ườ
  Và qua đây tôi xin đ c g i l i cám n đ nượ ơ ế
  - Các th y cô tr ng Cao đ ng Y t Đ ng Nai. ườ ế
  - Nhà thu c Hùng H nh.
  Đã giúp đ tôi r t nhi u trong th i gian h c và th c t p.
  Chân thành cám n! ơ
  Nguy n Qu c Nam Trang 1
 • Báo cáo th c t p
  PH N I
  VÀI NÉT GI I THI U V
  NHÀ THU C
  Nhà thu c Hùng H nh v i di n tích 80m
  2
  đ c thành l p vào đ u năm 2009 ượ
  …………. Đ c phép kinh doanh theo gi y phép s ……/SYT/HND ngày…..tháng….nămượ
  2009.
  Nhân l c c a nhà thu c g m : 01 D c sĩ, 01 D c cùng v i 01 qu y thu c ượ ượ
  h n 100 lo i thu c ph c v vi c chăm sóc s c kh e ban đ u cho nhân dân.ơ
  Nhà thu c ho t đ ng 18/24 c ngày l , ch nh t nên r t cho ng i dân trong ườ
  vi c đi u tr m đau b nh t t , góp ph n quan tr ng thi t th c trong vi c đánh giá s c ế
  kh e ban đ u, mang l i s c kh e cho ng i lao đ ng. ườ
  V i s ho t đ ng m nh c a nhà thu c Kim Th nh, nhi u l t bán, s l ng thu c ượ ượ
  t i qu y phong phú g n đ các lo i thu c ph c v cho vi c đi u tr nhi u b nh. Chính
  đi m m nh này đã giúp cho em ti p xúc nhi u v thu c các b nh trong th c t nh m ế ế
  b sung cho ki n th c em h c tr ng. ế ườ
  Nguy n Qu c Nam Trang 2
 • Báo cáo th c t p
  PH N II
  N I DUNG
  I . HO T Đ NG C A NHÀ THU C
  1. Th c hi n theo nguyên t c chuyên môn
  2. M c áo Bluse khi làm vi c
  3. Đ m b o v sinh, s ch s ngăn n p g n gàng.
  4. Th c hi n : 03 ki m tra, 03 đ i chi u, ch ng nh m l n. ế
  5. B o qu n thu c ngăn n p, s p x p theo nhóm đi u tr . B o đ m d th y, d l y, ế
  d nhìn.
  6. B o qu n d ki m tra, d theo dõi. B o qu n theo đ c đi m, tính ch t c a t ng
  lo i thu c.
  7. Không phát thu c quá h n s d ng.
  8. Phát thu c ph i rõ ngu n g c, thu c nh p kh u ph i có tem dán nh p kh u.
  9. Phát thu c theo toa c a Bác sĩ.
  10. H ng d n s d ng thu c, ch rõ li u l ng dùng thu c, có th nói rõ tác d ng ướ ượ
  ph cho b nh nhân bi t. ế
  Trong quá trình phát thu c ng i phát thu c ph i đúng : 03 ki m tra. 03 đ i chi u. ườ ế
  3 KI M TRA
  TÊN THU C
  Đ NG DÙNGƯỜ
  TH I GIAN DÙNG
  3 Đ I CHI U
  TÊN THU C
  HÀM L NG THU CƯỢ
  S L NG THU C ƯỢ
  II. K THU T B O QU N:
  HÓA CH T THU C BÁN THÀNH PH M:
  Nguy n Qu c Nam Trang 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015 , 13:07

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc

NỘI DUNG I. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THUỐC 1. Thực hiện theo nguyên tắc chuyên môn 2. Mặc áo Bluse khi làm việc 3. Đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng. 4. Thực hiện : 03 kiểm tra, 03 đối chiếu, chống nhằm lẫn. 5. Bảo quản thuốc ngăn nắp, sắp xếp theo nhóm điều trị. Bảo đảm dễ thấy, dễ lấy, dễ nhìn. 6. Bảo quản dễ kiểm tra, dễ theo dõi. Bảo quản theo đặc điểm, tính chất của từng loại thuốc. 7. Không phát thuốc quá hạn sử dụng. 8. Phát thuốc phải rõ nguồn gốc, thuốc nhập khẩu phải có tem dán nhập khẩu. 9. Phát thuốc theo toa của Bác sĩ. 10. Hướng dẫn sử dụng thuốc, chỉ rõ liều lượng dùng thuốc, có thể nói rõ tác dụng phụ cho bệnh nhân biết.  Trong quá trình phát thuốc người phát thuốc phải đúng : 03 kiểm tra. 03 đối chiếu. 3 KIỂM TRA • TÊN THUỐC • ĐƯỜNG DÙNG • THỜI GIAN DÙNG 3 ĐỐI CHIẾU • TÊN THUỐC • HÀM LƯỢNG THUỐC • SỐ LƯỢNG THUỐC II. KỸ THUẬT BẢO QUẢN: HÓA CHẤT THUỐC BÁN THÀNH PHẨM: -Việc bảo quản thuốc phải có hồ sơ, hồ sơ quan trọng nhất cho việc theo dõi hàng hóa là thẻ kho . - Cần phải làm một thẻ kho cho mỗi một sản phẩm, thẻ có ghi chép về số lượng đã nhận , đã phát và số tồn của từng mặt hàng. 1. Thẻ kho cần bao hàm các thẻ sau : • Tên sản phẩm • Ngày nhận thuốc, phát thuốc • Số lượng đã nhận, đã phát và số tồn • Số lô của thuốc • Nơi tồn trữ • Số lượng thuốc 2. Hàng tháng nên kiểm tra kho một lần, số lượng tồn kho từng mặt hàng nên dùng màu mực khác với màu mực hàng ngày. 3. Thẻ kho phải là một công cụ áp dụng nguyên tắc vào trước ra trước. Thuốc có hạn dùng xa nên để phía trong, phía dưới, những thuốc có hạn dùng gần để ở ngoài hay ở trên để xuất kho ra trước. 4. Trong việc bảo quản thuốc: * Phải thực hiện 5 chống :  Chống ẩm nóng  Chống mối mọt  Chống cháy nổ  Chống quá hạn dùng  Chống cháy nổ 5. Kỹ thuật xếp kho hàng:  Sắp xếp theo trên quầy.  Sắp xếp theo chủng loại thuốc : thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc nước, thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc bột. * Chúng ta phải sắp xếp thuốc trên quầy đúng theo 3 dễ :  Dễ thấy  Dễ lấy  Dễ kiểm tra III. QUẢN LÝ CẤP PHÁT THUỐC: Trong việc quản lý và phát thuốc hàng ngày phải thực hiện : 3 kiểm tra, 3 đối chiếu. 1/ 3 Kiểm tra

Tin mới nhất

Trang