Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Quách Ngân Chủ nhật, Tháng 10 25, 2015 - 10:41
2 anna nguyen Thứ tư, Tháng 11 18, 2015 - 15:11
3 phan ba tuan Chủ nhật, Tháng 11 29, 2015 - 13:11
4 Anh Bin Thứ hai, Tháng 1 18, 2016 - 23:07
5 võ vũ Thứ bảy, Tháng 3 19, 2016 - 22:52
6 võ vũ Thứ bảy, Tháng 3 19, 2016 - 22:52
7 nguyen hoang quyen Quyen Chủ nhật, Tháng 4 10, 2016 - 16:45
8 Anh Đinh Thị Lan Thứ ba, Tháng 4 19, 2016 - 09:14
9 Phan Nghĩa Thứ năm, Tháng 4 21, 2016 - 14:50
10 Phan Nghĩa Thứ năm, Tháng 4 21, 2016 - 14:53

Trang

Báo cáo thực tập tại hiệu thuốc, nhà thuốc Quang Vinh

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,419
66
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • Báo cáo th c t p Hi u Thu c – Nhà Thu c KHOA D CƯỢ
  PH N I:
  T NG QUAN V C S TH C T P: Ơ
  1.1. Mô t t ng quan v nhà thu c QUANG VINH:
  - Tên & đ a ch : - 74 Đ ng s 9- ph ng Linh Tây- qu n Th Đ c ườ ườ
  - T ng s nhân viên: 4
  - Gi y phép kinh doanh s : 41Q8002747
  - D c sĩ ph trách: NGUY N TH G Mượ
  Mô t c s th c t p: ơ ở
  - Hi u thu c Đ c Hu có di n tích 55m
  2
  , đ c thi t k riêng bi t, caoượ ế ế
  ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa ngu n ô nhi m . Di n tích r ng r i
  t o đi u ki n cho vi c tr ng bày s n ph m đ y đ , đa d ng các m t ư
  hàng, t o không gian giao ti p tho i mái cho ng i mua hàng ế ườ
  không b gò bó v di n tích.
  - Xây d ng ch c ch n, tr n, t ng n n d làm v sinh, đ ánh ườ
  sáng.
  - Thu c đ c ượ tr ng bày g n gàngthu n ti n cho vi c bán thu c ư
  giao ti p v i khách hàng. Nhà thu c đ t phía ngoài m t quày bánế
  hàng hình ch L, chi u cao 1m
  3
  . Chi u cao đó không quá th p
  cũng không quá cao d dàng cho vi c trao đ i thông tin gi a ng i ườ
  bán ng i mua. Bên trong t , thu c đ c phân loai theo nhómườ ượ
  đi u tr đ bán l . Phía trong nhà thu c còn hai t ki ng đ t ế
  vuông g c v i nhau, và m t t đ t song song v i quày bán hàng hình
  ch L cũng tr ng bày các lo i thu c theo t ng nhóm đi u tr . t ư
  riêng đ đ ng các lo i thu c nh gây nghi n, h ng th n khóa ư ướ
  l i ch c ch n.
  - Có khu v c riêng cho nh ng s n ph m không ph i thu c nh : m ư
  ph m, th c ph m ch c năng, d ng c y t . ế
  - Ngoài ra còn thêm di n ch cho các ho t đ ng nh : n i ra l ư ơ
  thu c cho khách, n i r a tay. ơ
  Trang - 1
 • Báo cáo th c t p Hi u Thu c – Nhà Thu c KHOA D CƯỢ
  - Hi u thu c l u gi đ y đ các tài li u h ng d n s d ng ư ướ
  thu c, các quy ch d c hi n hành đ m i khi c n đ n ch ế ượ ế
  nhân viên c a ch có th l y ra tra c u ngay.
  - Các ho t đ ng kinh doanh v thu c đ u đ c l u gi , ghi chép ượ ư
  trong h s , s sách đ y đ bao g m các v n đ v b o qu n, theo ơ
  dõi s lô, h n dùng c a thu c các v n đ khác liên quan nh ư
  s nh p thu c, hóa đ n ch ng t mua thu c… Các lo i thu c đ c ơ ượ
  ghi chép trong s các hi u riêng đ ch d dàng phân bi t
  ki m tra khi xu t nh p.
  - Th c hi n quy ch qu n đ i v i thu c gây nghi n, thu c h ng ế ướ
  th n theo quy đ nh c a B Y t . s sách riêng đ ti n theo dõi ế
  b o qu n các lo i thu c này.
  - Ngoài ra ch còn có s sách riêng đ t g n n i bán, s đó l u gi m t ơ ư
  s các đ n thu c đ i v i ng i b nh đ c bi t đã t ng s d ng các ơ ườ
  lo i thu c nào đ ti n vi c tra c u.
  - H s , s sách đ u l u gi ít nh t m t năm k t ngày thu c h t ơ ư ế
  h n dùng.
  1.2. Vai trò c a D c Sĩ Trung C p t i Hi u Thu c – Nhà Thu c: ượ
  - Tham gia các ho t đ ng chuyên môn nghi p v v ho t đ ng bán
  buôn thu c d i s qu n lý c a D c sĩ đi u hành. ướ ượ
  - Là th kho ho c tham gia qu n kho thu c ho c khu v c b o qu n
  thu c, báo cáo cho ch nhà thu c bi t nh ng lo i thu c nào s p h t ế ế
  h n s d ng, nh ng thu c m ch t l ng n u có. H ng d n ượ ế ướ
  d c th c hi n các nghĩa v b o qu n thu c trong kho trongượ
  quá trình v n chuy n thu c.
  - Bi t cách d trù thu c, c n n m rõ nhu c u s d ng thu c đ a bànế
  mình đ ch nhà thu c nh p thu c k p th i ph c v đ y đ cho
  ng i dân, đ ng th i góp ph n thúc đ y kinh doanh đ t hi u quườ
  cao.
  Trang - 2
 • Báo cáo th c t p Hi u Thu c – Nhà Thu c KHOA D CƯỢ
  - Các nhân viên bán thu c ph i gi i thích, h ng d n cho ng i mua ướ ườ
  cách s d ng thu c an toàn h p lý, đúng thu c, đúng li u l ng, ượ
  đúng th i gian và đúng giá.
  PH N II:
  K T QU TH C T P:
  2.1. Các hình th c bán l thu c, đ a bàn đ m c s bán l thu c, ph m ơ ở
  vi ho t đ ng.
  2.1.1. Các hình th c bán l thu c:
  Có 4 hình th c bán l thu c:
  - Nhà thu c.
  - Qu y thu c.
  - Đ i lý bán thu c c a doanh nghi p.
  - T thu c Tr m y t . ế
  2.1.2. Đ a bàn kinh doanh & ph m vi ho t đ ng:
  Nhà thu c:
  - Đ c m t i t t c các đ a ph ng trên c n c.ượ ươ ướ
  - Đ c bán l thu c thành ph m, pha ch thu c theo đ n.ượ ế ơ
  Qu y thu c:
  - Đ c m t i các huy n c a các huy n ngo i thành, ngo i th đ iượ
  v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ng. ươ
  - Đ c bán l thu c thành ph m. ượ
  Đ i lý bán thu c c a doanh nghi p:
  Trang - 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015 , 15:53

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập tại hiệu thuốc, nhà thuốc Quang Vinh

Hiệu thuốc có lưu giữ đầy đủ các tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc, các quy chế dược hiện hành để mỗi khi cần đến là chị và nhân viên của chị có thể lấy ra tra cứu ngay. - Các hoạt động kinh doanh về thuốc đều được lưu giữ, ghi chép trong hồ sơ, sổ sách đầy đủ bao gồm các vấn đề về bảo quản, theo dõi số lô, hạn dùng của thuốc và các vấn đề khác có liên quan như sổ nhập thuốc, hóa đơn chứng từ mua thuốc… Các loại thuốc được ghi chép trong sổ có các kí hiệu riêng để chị dễ dàng phân biệt và kiểm tra khi xuất nhập. - Thực hiện quy chế quản lý đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần theo quy định của Bộ Y tế. Có sổ sách riêng để tiện theo dõi và bảo quản các loại thuốc này. - Ngoài ra chị còn có sổ sách riêng đặt gần nơi bán, sổ đó lưu giữ một số các đơn thuốc đối với người bệnh đặc biệt đã từng sử dụng các loại thuốc nào để tiện việc tra cứu. - Hồ sơ, sổ sách đều lưu giữ ít nhất một năm kể từ ngày thuốc hết hạn dùng.

Tin mới nhất

Trang