Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 VŨ HÙNG Thứ ba, Tháng 5 10, 2016 - 11:24
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:03
6 nguyễn cường Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 12:51
7 Nguyen Nam Thứ năm, Tháng 5 3, 2018 - 09:42

Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần may Hưng Yên.doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 51 | Loại file: DOC
 • M C L C
  L I M Đ U ....................................................................................................3
  DANH M C VI T T T ....................................................................................4
  DANH M C B NG BI U ...............................................................................5
  PH N I: GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N MAY H NG Ư
  YÊN.......................................................................................................................6
  1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty c ph n may H ng Yên ư 6
  1.1.1. Tên, quy mô và đ a ch c a Công ty C ph n May H ng Yên ư .........6
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n ......................................................6
  1.2. Ch c năng, nhi m v chính, quy n h n ..................................................8
  1.2.1. Ch c năng nhi m v ..........................................................................8
  1.2.2. Ngành ngh kinh doanh: .....................................................................9
  1.3. Đ c đi m v s n xu t ...............................................................................9
  1.3.1 C c u t ch c s n xu tơ ....................................................................9
  1.3.2. Năng l c s n xu t và c c u s n ph m ơ ..........................................10
  1.3.3. Đ c đi m quy trình công ngh s n xu t s n ph m .......................10
  1.4. Đ c đi m c c u t ch c c a doanh nghi p ơ ........................................12
  1.4.1. C c u t ch c c a doanh nghi pơ ..................................................12
  1.4.2. C c u t ch c qu n lýơ ...................................................................13
  1.5. Đ c đi m v ngu n nhân l c c a công ty .............................................16
  1.5.1 Quy mô lao đ ng: ..............................................................................16
  1.5.2. Công tác t ch c đào t o ngu n nhân l c .......................................16
  1.5.3. Công tác chăm lo đ i s ng cho công nhân .......................................17
  1.6. Đ c đi m v th tr ng tiêu th ườ ............................................................17
  1.7. Tình hình ho t đ ng kinh doanh .............................................................17
 • PH N II: GI I THI U V B MÁY K TOÁN CÔNG TY C PH N
  MAY H NG YÊNƯ ..............................................................................................19
  2.1. Gi i thi u chung v chu n m c k toán các chính sách k toán áp ế ế
  d ng t i công ty c ph n may H ng Yên ư ..........................................................19
  2.2. T ch c b máy k toán t i công ty C ph n may H ng Yên ế ư ..............20
  2.3. Đ c đi m t ch c b s k toán ế ............................................................24
  2.4. Đ c đi m v ch ng t k toán đ c s d ng ế ượ ......................................26
  2.5. Đ c đi m v s d ng tài kho n k toán ế ...............................................26
  PH N III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HO T Đ NG QU N CÔNG
  TÁC K TOÁN NGUYÊN V T LI U, CÔNG C D NG C T I CÔNG
  TY C PH N MAY H NG YÊN Ư .....................................................................28
  4.1. Nh ng thu n l i và khó khăn chung .......................................................28
  4.1.1. Thu n l i ..........................................................................................28
  4.1.2. Khó khăn...........................................................................................29
  4.2. Đánh giá khái quát v công tác qu n tr ................................................29
  4.2.1. V c c u b máy qu n lý ơ ..............................................................29
  4.2.2. V phát tri n th tr ng ườ ...................................................................30
  4.3. Đánh giá v b máy K toán ế ..................................................................31
  4.3.1. V c c u t ch c b máy K toán ơ ế ................................................31
  4.3.2. V hình th c s ................................................................................31
  4.3.3. V phân công lao đ ng k toán. ế ......................................................32
  4.3.4 V trang thi t b ế ................................................................................32
  4.4. Đánh giá v công tác k toán NVL, CCDC ế ............................................33
  4.4.1. u đi mƯ ............................................................................................33
  4.4.2. Nh c đi mượ ......................................................................................36
  PH N V: Đ NH H NG Đ TÀI T T NGHI P ƯỚ ........................................39
 • 5.1. Lý do chon đ tài .....................................................................................39
  5.2. V n đ c n gi i quy t ế ............................................................................39
  5.3. Ph ng h ng gi i quy tươ ướ ế ......................................................................39
  K T LU N .......................................................................................................40
  DANH M C TÀI LI U THAM KH O .........................................................41
  PH L C .........................................................................................................42

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 11:05

Mô tả tài liệu:

Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần may Hưng Yên.doc

M C L CỤ ỤL I M Đ UỜ Ở Ầ ....................................................................................................3DANH M C VI T T TỤ Ế Ắ ....................................................................................4DANH M C B NG BI UỤ Ả Ể ...............................................................................5PH N I: GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N MAY H NGẦ Ớ Ệ Ề Ổ Ầ ƯYÊN.......................................................................................................................61.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty c ph n may H ng Yênể ủ ổ ầ ư 61.1.1. Tên, quy mô và đ a ch c a Công ty C ph n May H ng Yênị ỉ ủ ổ ầ ư .........61.1.2. Quá trình hình thành và phát tri nể ......................................................61.2. Ch c năng, nhi m v chính, quy n h nứ ệ ụ ề ạ ..................................................81.2.1. Ch c năng nhi m vứ ệ ụ..........................................................................81.2.2. Ngành ngh kinh doanh:ề .....................................................................91.3. Đ c đi m v s n xu tặ ể ề ả ấ ...............................................................................91.3.1 C c u t ch c s n xu tơ ấ ổ ứ ả ấ ....................................................................91.3.2. Năng l c s n xu t và c c u s n ph mự ả ấ ơ ấ ả ẩ ..........................................101.3.3. Đ c đi m quy trình công ngh s n xu t s n ph mặ ể ệ ả ấ ả ẩ .......................101.4. Đ c đi m c c u t ch c c a doanh nghi pặ ể ơ ấ ổ ứ ủ ệ ........................................121.4.1. C c u t ch c c a doanh nghi pơ ấ ổ ứ ủ ệ ..................................................121.4.2. C c u t ch c qu n lýơ ấ ổ ứ ả ...................................................................131.5. Đ c đi m v ngu n nhân l c c a công tyặ ể ề ồ ự ủ .............................................161.5.1 Quy mô lao đ ng:ộ ..............................................................................161.5.2. Công tác t ch c đào t o ngu n nhân l cổ ứ ạ ồ ự .......................................161.5.3. Công tác chăm lo đ i s ng cho công nhânờ ố .......................................171.6. Đ c đi m v th tr ng tiêu thặ ể ề ị ườ ụ............................................................171.7. Tình hình ho t đ ng kinh doanhạ ộ .............................................................17

Tin mới nhất

Trang