Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 loi le Thứ sáu, Tháng 2 26, 2016 - 12:59
2 Hai Nguyen Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 16:43
3 Hai Nguyen Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 16:48
4 Tạ Yến Trân Thứ tư, Tháng 7 27, 2016 - 11:27
5 Hyp Love Thứ sáu, Tháng 8 26, 2016 - 17:22
6 nguyễn thu huyền Thứ tư, Tháng 9 14, 2016 - 08:07
7 Nguyen Cham Thứ bảy, Tháng 10 1, 2016 - 11:50
8 Đức Đặng Việt Thứ ba, Tháng 10 4, 2016 - 18:37
9 Thành Trung Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 22:55
10 Thành Trung Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:34

Trang

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU HƯNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4,159
113
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 50 | Loại file: DOC
 •  
  Kinh doanh th c ph m ch c năng đã đang tr thành m t ngành kinh t ế
  sôi đ ng c a n n kinh t n c ta. Ch t l ng đ i s ng đ c nâng cao, ng i ế ướ ượ ượ ườ
  tiêu dùng có xu th quan tâm nhi u h n t i vi c chăm sóc s c kh e cho b n thânế ơ
  gia đình. Vi c chăm sóc s c kh e không còn ch n m vi c ch a b nh
  còn h ng t i vi c phòng ch ng b nh. Do v y, công ty c ph n D c ph mướ ượ
  Châu H ng tuy th i gian thành l p ch a lâu nh ng đã đ t đ c nh ng thànhư ư ượ
  t u nh t đ nh, đ c các đ i tác tin c y. ượ
  Trong th i gian th c t p t i công ty c ph n D c ph m Châu H ng, ượ ư
  cùng v i s h ng d n t n tình c a Ths. T Thu Ph ng toàn th cán b ướ ươ
  công nhân viên trong công ty, em đã đ c ti p c nượ ế v i r t nhi u ki n th c th c ế
  t cùng h u íchế . Đây là c h i giúp emơ b sung đ c các ki n th c lý thuy t ượ ế ế
  trên l p cũng nh hi u thêm đ c nh ng ư ượ th c t v môi tr ng làm vi c ế ề ườ . Sau
  h n m t tháng th c t p m vi c t i công ty, em đã thu th p đ c m t sơ ượ
  thông tin c b n nh t v tình nh ho t đ ng c a Công ty c ph n D c ph mơ ượ
  Châu H ng. Đây s c s t o n n t ng v ng ch c cho em th c hi n chuyênư ơ
  đ th c t p c a mình trong th i gian t i.
  Tuy nhiên, v i l ng ki n th c và kinh nghi m còn h n ch trong l n đ uớ ượ ế ế
  tiên ti p xúc v i môi tr ng làm vi c th c t , báo cáo t ng h p c a em khôngế ườ ế
  th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c s đóng góp c a các th y ế ượ
  giáo đ báo cáo c a em đ c hoàn thi n h n, t o đi u ki n cho em hoàn ượ ơ
  thành t t chuyên đ th c t p c a mình.
  Báo cáo t ng h p c a em g m 4 ph n chính:
  Ph n th nh t: Khái quát v c s th c t p ơ
  Ph n th hai: Nh ng đ c đi m kinh t - kĩ thu t ch y u c a công ty ế ế
  Ph n th ba: Đánh giá chung
  Ph n th t : Ph ng h ng và m c tiêu c a Công ty ư ươ ướ
  Em xin chân thành c m n! ơ
 •  
       Ơ
  
  Tên công ty: CÔNG TY C PH N D C PH M CHÂU H NG. ƯỢ Ư
  Tên ti ng Anh: Chau Hung pharmaceutical Joint Stock Company.ế
  Tr s : S 34 Ngõ 42 Vũ Ng c Phan - P. ng H - Q. Đ ng Đa - TP.Hà N i
  S đi n tho i: (04) – 3 556 1977 – 3 556 1978 - 3 776 5762
  Fax: ( 04)- 3 776 5763
  Tài kho n ngân hàng:
  - Tài kho n Techcombank: 11022859099012
  - Tài kho n ngân hàng An Bình: 0821000669001
  Lo i hình doanh nghi p: Công ty c ph n.
  Lĩnh v c kinh doanh: Th ng m i.ươ
  Logo công ty:
  Website:www.duocphamchauhung.com
  Thành ph n ban lãnh đ o:
  Ông: Lê Văn Trung
  Ch c v : T ng Giám đ c công ty
  Bà: Tr n Th Tuy t ế
  Ch c v : Phó T ng Giám đ c công ty
  Ông: Nguy n Văn Hùng
  Ch c v : Giám đ c Công ty CP D c ph m Châu H ng ượ ư
  Ông: Hoàng Văn Chung
  Ch c v : Phó Giám đ c Công ty CP D c ph m Châu H ng ượ ư
  T ng v n ch s h u : 20.000.000.000 đ ng.
   !
  Ti n thân c a công ty chi nhánh c a công ty c ph n Châu H ng, thành ư
  l p vào ngày 14 tháng 10 năm 2008. Công ty m công ty c ph n Châu H ng, ư
  đ a đi m đ t t i phòng 10, qu n 5, thành ph H Chí Minh. Chi nhánh đ c ượ
  thành l p v i m c đích ho t đ ng chuyên sâu trên đ a bàn N i các t nh
  mi n B c đ đáp ng nhu c u cung ng nhanh t i khách hàng.
 • Năm 2009, công ty đ i tên giao d ch thành Công ty c ph n d c ph m Châu ượ
  H ng.ư
  Tháng 7 năm 2010, chi nhánh chính th c tách ra thành m t công ty đ c l p
  v i tr s đ t t i s 34 ngõ 42 Vũ Ng c Phan, Đ ng Đa, Hà N i. T n n t ng là
  chi nhánh công ty c ph n Châu H ng, công ty đã nhanh chóng phát tri n v ng ư
  vàng trong m t kho ng th i gian ng n. Kh i đ u v i m t s l ng nhân viên ượ
  khiêm t n, đ n nay công ty đã m t đ i ngũ đông đ o nhân viên nhi t tình, ế
  trung th c, giàu kinh nghi m.
  V i s n l c không m t m i, công ty đã đang ti p t c công ty hàng ế
  đ u trong h th ng phân ph i d c ph m th c ph m ch c năng ho t đ ng ượ
  trên khu v c mi n B c. V i s m t c a các s n ph m m t t i kh p các
  t nh thành thông qua h th ng phân ph i r ng kh p đa d ng nh các đ i lý, ư
  các b nh vi n, các nhà cung c p s , các nhà thu c bán l
  " # $% & ' 
  " #(
  S đ 1.3.1: Mô hình ch c năng ho t đ ngơ
  Nh th th y trong s đ phía trên, công ty c ph n d c ph m Châuư ơ ượ
  H ng ch c năng chính phân ph i các m t hàng c a công ty TNHH T v nư ư
  Y d c Qu c t IMC. Trong khi đó, các công ty Á Âu, Đông Tây, Trung M ượ ế
  Nam Ph ng làm đ m nhi m ch c năng ti p th s n ph m. V i m t liên k tươ ế ế
  ch t ch nh v y, công ty C ph n D c ph m Châu H ng th t p trung ư ượ ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2016 , 00:16

Mô tả tài liệu:

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHÂU HƯNG

   Ờ Ở ẦKinh doanh th c ph m ch c năng đã và đang tr thành m t ngành kinh tự ẩ ứ ở ộ ếsôi đ ng c a n n kinh t n c ta. Ch t l ng đ i s ng đ c nâng cao, ng iộ ủ ề ế ướ ấ ượ ờ ố ượ ườtiêu dùng có xu th quan tâm nhi u h n t i vi c chăm sóc s c kh e cho b n thânế ề ơ ớ ệ ứ ỏ ảvà gia đình. Vi c chăm sóc s c kh e không còn ch n m vi c ch a b nh màệ ứ ỏ ỉ ằ ở ệ ữ ệcòn h ng t i vi c phòng ch ng b nh. Do v y, công ty c ph n D c ph mướ ớ ệ ố ệ ậ ổ ầ ượ ẩChâu H ng tuy th i gian thành l p ch a lâu nh ng đã có đ t đ c nh ng thànhư ờ ậ ư ữ ạ ượ ữt u nh t đ nh, đ c các đ i tác tin c y.ự ấ ị ượ ố ậTrong th i gian th c t p t i công ty c ph n D c ph m Châu H ng,ờ ự ậ ạ ổ ầ ượ ẩ ưcùng v i s h ng d n t n tình c a Ths. T Thu Ph ng và toàn th cán bớ ự ướ ẫ ậ ủ ạ ươ ể ộcông nhân viên trong công ty, em đã đ c ti p c nượ ế ậ v iớ r t nhi u ki n th c th cấ ề ế ứ ựt vô cùng h u íchế ữ . Đây là c h i giúp emơ ộ b sung đ c các ki n th c lý thuy tổ ượ ế ứ ếtrên l p cũng nh hi u thêm đ c nh ng ớ ư ể ượ ữ th c t v môi tr ng làm vi cự ế ề ườ ệ . Sauh n m t tháng th c t p và làm vi c t i công ty, em đã thu th p đ c m t sơ ộ ự ậ ệ ạ ậ ượ ộ ốthông tin c b n nh t v tình hình ho t đ ng c a Công ty c ph n D c ph mơ ả ấ ề ạ ộ ủ ổ ầ ượ ẩChâu H ng. Đây s là c s t o n n t ng v ng ch c cho em th c hi n chuyênư ẽ ơ ở ạ ề ả ữ ắ ự ệđ th c t p c a mình trong th i gian t i.ề ự ậ ủ ờ ớTuy nhiên, v i l ng ki n th c và kinh nghi m còn h n ch trong l n đ uớ ượ ế ứ ệ ạ ế ầ ầtiên ti p xúc v i môi tr ng làm vi c th c t , báo cáo t ng h p c a em khôngế ớ ườ ệ ự ế ổ ợ ủth tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c s đóng góp c a các th yể ỏ ữ ế ấ ậ ượ ự ủ ầcô giáo đ báo cáo c a em đ c hoàn thi n h n, t o đi u ki n cho em hoànể ủ ượ ệ ơ ạ ề ệthành t t chuyên đ th c t p c a mình.ố ề ự ậ ủBáo cáo t ng h p c a em g m 4 ph n chính:ổ ợ ủ ồ ầPh n th nh t: Khái quát v c s th c t pầ ứ ấ ề ơ ở ự ậPh n th hai: Nh ng đ c đi m kinh t - kĩ thu t ch y u c a công tyầ ứ ữ ặ ể ế ậ ủ ế ủPh n th ba: Đánh giá chungầ ứPh n th t : Ph ng h ng và m c tiêu c a Công tyầ ứ ư ươ ướ ụ ủEm xin chân thành c m n!ả ơ

Tin mới nhất

Trang