Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Thanhdoan Thứ bảy, Tháng 8 22, 2015 - 22:38
2 Nguyen Thanhdoan Thứ bảy, Tháng 8 22, 2015 - 22:38
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:22
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:22
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:22
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:22
7 . maikimxuan Thứ năm, Tháng 6 15, 2017 - 08:59
8 Trần Thanh Hằng Thứ tư, Tháng 9 6, 2017 - 20:04
9 Trần Thanh Hằng Thứ tư, Tháng 9 6, 2017 - 20:04

Báo cáo thực tập sản xuất tại giàn 5 xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 46
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 102 | Loại file: DOC
 • Tr ng Đ i H c M Đ a Ch t Báo Cáo Th c T p S n ườ
  Xu t
  M c L c
  1. Các v n đ chung:
  2. C u t o giàn khoan và các block trên giàn
  3. Các ph ng pháp khai thác đang dùng trên giànươ
  3.1 V n hành gi ng khai thác t phun ế
  3.2 V n hành gi ng khai thác b ng Gaslift ế
  4. Thi t b mi ng gi ngế ế
  5. S đ công ngh khai thác c a giàn 5 và toàn mơ
  6. Các v n đ v bình tách, bình 100 m ,bình đo….
  7. C u t o và v n hành t đi u khi n TSK
  8. C u t o và đ c tính k thu t c a các lo i máy b m s d ng trên giàn ơ
  9. C u t o nguyên lý làm vi c tr m GUP- 100
  10.C u t o, tính năng k thu t và cách v n hành máy nén khí
  11. S đ công ngh c a h th ng b m ép n c v aơ ơ ướ
  12. C u t o, các thành ph n c a thi t b lòng gi ng ế ế
  Ti n đ tế
 • Tr ng Đ i H c M Đ a Ch t Báo Cáo Th c T p S n ườ
  Xu t
  PH L C
  Các ký hi u vi t t t trong báo cáo: ế
  - SVTT : Sinh Viên Th c T p
  - OTM: Là các bin pháp t chc-k thut được đưa ra nhm đm bo an toàn cho các công vic
  liên quan gia nhiu b phn trong XNLD, an tòan cho các công vic nguy him khí, các công
  vic d gây cháy n mà nguy him đi vi công trình bin (Bin pháp t chc k thut)
  - XNLD: Xí nghip Liên doanh “Vietsovpetro”.
  - XNKTDK: Xí nghip Khai thác du khí.
  - Phòng KTSX: Phòng K thut sn xut.
  - CBCNV: Cán b công nhân viên.
  - PPD: Quá trình ép nước đ gi áp sut va.
  - Riser: Là đan ng đng ca đường ng ngm (nm dưới bin), được nơi kết ni vi h
  thng bơm ép ca giàn.
  - MSP : giàn c đnh.
  - CTB: Công trình bin (giàn MSP hoc giàn PPD).
  - XVODKA : Là s báo cáo công vic gia Công trình bin và Lãnh đo b
  - CPP: Giàn công ngh trung tâm
  - CCP: Giàn nén khí trung tâm (gn CPP-2)
  - CGCS: Trm nén khí nh (gn MSP-4)
  - BK: Giàn nh ti m Bch h
  - FSO: Trm rót du không bến
  - RP: Giàn c đnh ti m Rng
  - RC: Giàn nh ti m Rng
  - RB: Riser block: Giàn lp đt các đon ng đng ca các đường ng ngm
  - UBN - Tàu cha du
  - C-1, C-2,V-100 - Bình tách khí cp 1, cp 2, bình tách khí cao áp gaslift
  - K sư KIP - K sư t đng hoá thiết b
  - NPS 65/35-5000 - Máy bơm du ly tâm, lưu lượng 65/35 khi, áp sut bơm 50 atmôtphe
  - SK-5 - Cm phân dòng và x lý khí cao áp (gaslift)
  - SDV - Van đóng m t đng
  Ti n đ tế
 • Tr ng Đ i H c M Đ a Ch t Báo Cáo Th c T p S n ườ
  Xu t
  TÀI LI U THAM KH O
  [ 1 ]. Công ngh khai thác d u khí, PGS.TS. Cao Ng c Lâm, b môn khoan –
  khai thác, Đ i h c M - Đ a Ch t .
  [ 2 ]. Công ngh khai thác d u khí, PGS.TS. Lê Ph c H o, Đ i h c Bách ướ
  Khoa TP HCM.
  [ 3 ]. Công ngh và k thu t khai thác d u khí, TS. D ng Danh Lâm & TS. ươ
  Phùng Đình Th c .
  [ 4 ]. Thi t b khai thác d u khí, Ths. Lê Đ c Vinh, b môn Thi t b d u khí & ế ế
  công trình, Đ i h c M - Đ a Ch t .
  [ 5 ]. Cùng nhi u tài li u do các bác và anh ch đang làm vi c t i XNLD cung
  c p.
  Ti n đ tế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015 , 23:27

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập sản xuất tại giàn 5 xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

XNLD “ Vietsovpetro” traûi qua 25 naêm thaønh laäp vaø phaùt trieån,vôùi moät phaàn tö theá kyû khoâng phaûi laø daøi so vôùi lòch söû, nhöng vôùi ngaønh daàu khí noùi chung vaø XNLD “ Vietsovpetro” thì laïi laø moät moác son lòch söû laãy löøng. Thöïc teá ñaõ chöùng minh raèng, ngaønh daàu khí Vieät Nam ñaõ vöôn leân ñöùng vaøo vò trí thöù 3 caùc nöôùc xuaát khaåu daàu ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, maø“ Vietsovpetro” laø con chim ñaàu ñaøn veà saûn löôïng khai thaùc daàu khí trong ngaønh cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay. Trong moät phaàn tö theá kyû xaây döïng vaø phaùt trieån XNLD“ Vietsovpetro” ñaõ ñaøo taïo ñöôïc moät ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, caùn boä kyõ thuaät- coâng ngheä vaø coâng nhaân coù trình ñoä tay ngheà cao, laøm chuû coâng ngheä, ñieàu haønh toát caùc chu trình saûn xuaát, töøng böôùc thay theá caùc chuyeân gia Nga. Trong quá trình thực tập sản xuất tại Giàn 5 - XNLD VietSovPetro. Chúng em đã được sự hướng dẫn tận tình của các bác, anh chị CNVC của XNLD và các thầy giáo trường đại học Mỏ Địa Chất để tìm hiểu, nắm bắt được những trang bị kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, cách vận hành một số máy trong nghành khoan khai thác. Đã giúp cho chúng em liên hệ được giữa lý thuyết với thực tế, thực hành.Chúng em đã cố gắng học hỏi và hăng hái trong mọi công việc được phân công.Tuy nhiên có một số vấn đề chúng em chưa được tìm hiểu kỹ, cũng như kiến thức còn hạn chế nên trong bản báo cáo này còn một số thiếu sót. Chúng em cũng mong thầy cô, các bạn góp ý và giúp đỡ cho chúng em hoàn thiện tốt hơn trong đồ án tốt nghiệp sắp tới. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Vũng Tàu Tháng 08 năm 2011 Nhóm thực tập giàn 5: Nhóm trưởng: Nguyễn Công Thắng SVTT Tống Văn Thạnh SVTT Trần Văn Thịnh 1. Các vấn đề chung: 1.1.Tổ chức trên giàn khai thác a/Tổ chức theo hành chính. Ca 1 : 1) Giàn Trưởng 2) Giàn phó cơ khí 3) Đốc công khai thác 4) Kíp trưởng 5) Kỹ sư khai thác 6) Kỹ sư cơ khí & điện lạnh 7) Kỹ sư động lực 8) Kỹ sư tự động hoá 9) Kỹ sư điện 10) Thợ Máy Ca 2: 1) Giàn phó khai thác 2) Đốc công khai thác 3) Kíp Trưởng 4) Kỹ sư cơ khí 5) Kỹ sư khai thác 6) Kỹ sư tự động hoá 7) Kỹ sư điện 8) Kỹ sư động lực 9) Thợ khai thác 10) Thợ Máy b/ Tổ chức đội khai thác theo chuyên môn. Ca làm việc của một đội khai thác ngoài giàn là nửa tháng. Mỗi công nhân, kỹ sư làm việc theo đúng chức danh nhiệm vụ của mình. 1.2 Vấn đề an toàn trên giàn khai thác: Tất cả các sinh viên phải được học an toàn trước khi ra giàn thực tập 1.2.1. Quy phạm an toàn khi làm việc trên giàn Để đảm bảo an toàn khi làm việc trên giàn khoan tất cả mọi người tham gia đều phải thực hiện đúng quy phạm an toàn như sau: Người tham gia nhất thiết phải mặc quần áo đi giày mang găng tay BHLĐ đầy đủ khi ra blốc làm việc.không hút thuốc hoặc sử dụng lửa gây cháy nổ. Thợ làm việc trên cao phải đeo dây an toàn cố định, làm việc nghiêm túc,thao tác an toàn chính xác... 1.2.2. Các phương tiện phòng chống cháy trên giàn khoan các phương tiện dập lửa. (tính năng ,cách sử dụng chúng). a. Hệ thống dập lửa cố định trên giàn khoan. - Hệ thống phun mưa: được bố trí ở blốc công nghệ. - Hệ thống nước cứu hỏa: bao gồm các xa lăng nước được bố trí khắp nơi tren giàn. - Hệ thống phun bột - Hệ thống màn nước: được bố trí để ngăn cách blốc nhà ở và blốc công nghệ. - Hệ thống khí co2. b. Phương tiện chữa cháy di động. - Các bình bột chữa cháy. - Các bình khí chửa cháy co2. - Các bình bọt chữa cháy. - Tấm bạc chữa cháy. - Cát chữa cháy. Có tác dụng ngăn không cho đám cháy chát lỏng lan rộng ra. 1.2.3 Các tín hiệu báo động sự cố, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy trên giàn …

Tin mới nhất

Trang