Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Fan Fang Chủ nhật, Tháng 3 19, 2017 - 01:24
2 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
3 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
4 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
5 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
6 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
7 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
8 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
9 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09
10 trần đức hùng Thứ năm, Tháng 3 14, 2019 - 20:09

Trang

Báo cáo thực tập phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 107
49
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • Báo cáo th c t p t ng h p
  M C L C
  L I M Đ U ..................................................................................................................2
  CH NG 1: T NG QUAN V PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH ƯƠ
  HUY N TÂN YÊN, T NH B C GIANG ..................................3
  1.1. L ch s hình thành .............................................................................................3
  1.2. V trí, ch c năng và các m i quan h công tác ......................................3
  1.3. Nhi m v và quy n h n c a phòng i chính - K ho ch huy n ế
  n n..................................................................................................................5
  1.3.1. Nhi m v .......................................................................................................5
  1.3.2. Quy n h n c a phòng. .............................................................................6
  1.4. C c u t ch c phòng Tài chính - K ho ch huy n Tân Yên.ơ ế ........7
  CH NG 2: TÌNH HÌNH HO T Đ NG PHÒNG TÀI CHÍNH - K ƯƠ
  HO CH HUY N TÂN YÊN ..........................................................9
  1. T ng k t ng tác phòng Taì chính - K ho ch huy n Tân Yên ế ế
  năm 2008.................................................................................................................9
  1.1. Công tác chính tr t t ng, tuyên truy n giáo d c. ư ưở ......................9
  1.2. Công tác chuyên môn, nghi p v c a phòng Tài chính -
  K ho ch huy nế :...............................................................................................9
  1.2.1. Công tác k ho ch ngân sách:ế ...............................................................9
  1.2.2. Công tác ngân sách xã, thanh tra tài chính:....................................10
  1.2.3. Công tác qu n lý kinh phí kh i giáo d c, y t : ế ...........................11
  1.2.4. Công tác quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, giá ế ế
  c , theo dõi h p tác xã: ..........................................................................11
  1.2.6. Công tác k toán ngân sách, hàng xung qu nhà n c, chuyên ế ướ
  qu n các đ n v ho t đ ng s nghi p: ơ ..........................................12
  1.2.7. Công tác th m đ nh các d án đ u t , th m đ nh báo cáo ư
  quy t toán xây d ng c b n, th m đ nh đ n bù gi i phóng ế ơ
  m t b ng. ....................................................................................................13
  1.3. Đánh giá k t qu th c hi n công tác phòng tài chính- k ho ch ế ế
  huy n Tân Yên năm 2008 :............................................................................13
  1.3.1. u đi m:Ư ......................................................................................................14
  1.3.2. T n t i, h n ch và nguyên nhân, h ng gi i quy t. ế ướ ế ..............14
  1.4. Ph ng h ng, nhi m v công tác năm 2009 c a phòng Tài ươ ướ
  chính- k ho ch huy nế :................................................................................16
  1.5. M t s h ng đ tài chuyên đ th c t p: ướ ...........................................16
  Tr n Th Ph ng_ K ho ch 47A ượ ế
  1
 • Báo cáo th c t p t ng h p
  L I M Đ U
  Trong giai đo n kinh t th tr ng đang nhi u b t n, vi c m t k ế ườ ế
  ho ch t t th c hi n thành công k ho ch đó m t đi u khó. Đ i v i m t ế
  huy n nông nghi p nh Tân Yên ( B c Giang) thì vi c phát tri n kinh t trong ư ế
  giai đo n này r t khó khăn. Các bi n đ ng trên th gi i nh h ng không nh ế ế ưở
  đ n n c ta nói chung B c Giang nói riêng. Mu n n đ nh tình hình kinh tế ướ ế
  h i, đ m b o cu c s ng dân c , đ m b o an ninh h i,… thì c n nh ng ư
  bi n pháp thi t th c. v y, vai trò c a u ban nhân dân các c p r t quan ế
  tr ng trong vi c đ nh h ng phát tri n cho c huy n trong th i gian t i. Đ tìm ướ
  hi u v công tác này c ng c nh ng ki n th c đã h c đ c, em đã xin th c ế ượ
  t p t i phòng Tài chính- k ho ch huy n Tân Yên. Trong quá trình th c t p t ng ế
  h p, đã nh n đ c s giúp đ nhi t tình c a tr ng phòng, các đ ng chí phó ượ ưở
  phòng các cán b nhân viên trong phòng trong vi c tìm hi u c quan các ơ
  ho t đ ng nghi p v c a phòng. Sau quá trình th c t p t ng h p, em đã hoàn
  thành b n báo cáo th c t p t ng h p. b n báo cáo g m 2 ch ng là: ươ
  Ch ng 1: ươ T ng quan v phòng Tài chính - K ho ch huy n Tân Yên, ế
  t nh B c Giang.
  Ch ng 2: ươ Tình hình ho t đ ng phòng Tài chính - K ho ch huy n ế
  Tân Yên
  B n báo cáo có nhi u thi u sót, mong cô giáo h ng d n t n tình ch b o. ế ướ
  Em xin chân thành c m n! ơ
  Tr n Th Ph ng_ K ho ch 47A ượ ế
  2
 • Báo cáo th c t p t ng h p
  CH NG 1: T NG QUAN V PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH ƯƠ
  HUY N TÂN YÊN, T NH B C GIANG
  1.1. L ch s hình thành
  Ngày 06/11/1957, Chính ph n c Vi t Nam dân ch c ng hoà (nay n c ướ ướ
  C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam) đã ra Ngh đ nh 523/TTG chia huy n Yên
  Th thành 2 huy n Tân Yên và Yên Th . Tr c th i đi m y, Tân Yên là ph nế ế ướ
  đ t phía Nam c a huy n Yên Th , th ng g i là mi n Yên Th H . ế ườ ế
  Cùng v i s thành l p đó, các phòng ban, c quan chuyên trách c a b máy ơ
  hành chính ra đ i, trong đó có phòng Tài chính - K ho ch huy n. Phòng đã cùng ế
  v i các c quan khác, ch đ o cùng v i nhân dân trong huy n t ng b c xây ơ ướ
  d ng quê h ng Tân Yên ngày càng phát tri n, ph n th nh, hoà cùng công cu c ươ
  xây d ng đ t n c c a toàn dân t c. ướ
  Hi n nay, phòng Tài chinh- k ho ch huy n Tân Yên đ t t i th tr n Cao ế
  Th ng, huy n Tân Yên, t nh B c Giang.ượ
  1.2. V trí, ch c năng và các m i quan h công tác
  Phòng Tài chính - K ho ch huy n Tân Yên c quan chuyên môn thu cế ơ
  U ban nhân n huy n, giúp U ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n
  Nhà n c v các lĩnh v c: Tài chính, giá c , tài s n công, quy ho ch, kướ ế
  ho ch, đ u t và đăng ký kinh doanh huy n qu n lý. ư
  Phòng Taì chính – K ho ch ch u s ch đ o v qu n t ch c, biên ch ế ế
  ng tác c a U ban nhân dân huy n, đ ng th i ch u s ch đ o, h ng d n, ki m ướ
  tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài chính, S K ho ch và Đ u t T nh B c ế ư
  Giang.
  Các m i quan h công tác c a Phòng Tchính - K ho ch huy n Tân Yên: ế
  Th nh t, đ i v i c quan c p trên: Đ i v i Huy n u , ch u s lãnh đ o ơ
  c a Huy n u thông qua U ban nhân dân huy n, trách nhi m th c hi n các
  ch th , ngh quy t c a huy n u v công tác chuyên môn theo ch c năng, nhi m ế
  v đ c giao. Báo cáo k t qu công tác đ nh kỳ theo c ch làm vi c c a Huy n ượ ế ơ ế
  u U ban nhân dân huy n. Tham m u cho Huy n u v công tác lãnh đ o, ư
  ch đ o các c quan chuyên môn th c hi n công tác tài chính, giá c , k ho ch, ơ ế
  quy ho ch… trong các lĩnh v c đ c phân công. ượ
  Đ i v i U ban nhân dân, H i đ ng nhân dân huy n, c quan chuyên môn ơ
  Tr n Th Ph ng_ K ho ch 47A ư ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015 , 06:17

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên

Báo cáo th c t p t ng h pự ậ ổ ợM C L C Ụ ỤL I M Đ UỜ Ở Ầ ..................................................................................................................2CH NG 1: T NG QUAN V PHÒNG TÀI CHÍNH - K HO CH ƯƠ Ổ Ề Ế ẠHUY N TÂN YÊN, T NH B C GIANGỆ Ỉ Ắ ..................................31.1. L ch s hình thànhị ử .............................................................................................31.2. V trí, ch c năng và các m i quan h công tácị ứ ố ệ ......................................31.3. Nhi m v và quy n h n c a phòng Tài chính - K ho ch huy n ệ ụ ề ạ ủ ế ạ ệTân Yên..................................................................................................................51.3.1. Nhi m vệ ụ.......................................................................................................51.3.2. Quy n h n c a phòng.ề ạ ủ .............................................................................61.4. C c u t ch c phòng Tài chính - K ho ch huy n Tân Yên.ơ ấ ổ ứ ế ạ ệ ........7CH NG 2: TÌNH HÌNH HO T Đ NG PHÒNG TÀI CHÍNH - K ƯƠ Ạ Ộ ẾHO CH HUY N TÂN YÊNẠ Ệ ..........................................................91. T ng k t công tác phòng Taì chính - K ho ch huy n Tân Yên ổ ế ế ạ ệnăm 2008.................................................................................................................91.1. Công tác chính tr t t ng, tuyên truy n giáo d c.ị ư ưở ề ụ ......................91.2. Công tác chuyên môn, nghi p v c a phòng Tài chính - ệ ụ ủK ho ch huy nế ạ ệ :...............................................................................................91.2.1. Công tác k ho ch ngân sách:ế ạ ...............................................................91.2.2. Công tác ngân sách xã, thanh tra tài chính:....................................101.2.3. Công tác qu n lý kinh phí kh i giáo d c, y t :ả ố ụ ế ...........................111.2.4. Công tác quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, giá ạ ế ạ ể ế ộc , theo dõi h p tác xã:ả ợ ..........................................................................111.2.6. Công tác k toán ngân sách, hàng xung qu nhà n c, chuyên ế ỹ ướqu n các đ n v ho t đ ng s nghi p:ả ơ ị ạ ộ ự ệ ..........................................121.2.7. Công tác th m đ nh các d án đ u t , th m đ nh báo cáo ẩ ị ự ầ ư ẩ ịquy t toán xây d ng c b n, th m đ nh đ n bù gi i phóng ế ự ơ ả ẩ ị ề ảm t b ng.ặ ằ ....................................................................................................131.3. Đánh giá k t qu th c hi n công tác phòng tài chính- k ho ch ế ả ự ệ ế ạhuy n Tân Yên năm 2008ệ :............................................................................131.3.1. u đi m:Ư ể ......................................................................................................141.3.2. T n t i, h n ch và nguyên nhân, h ng gi i quy t.ồ ạ ạ ế ướ ả ế ..............141.4. Ph ng h ng, nhi m v công tác năm 2009 c a phòng Tài ươ ướ ệ ụ ủchính- k ho ch huy nế ạ ệ :................................................................................161.5. M t s h ng đ tài chuyên đ th c t p:ộ ố ướ ề ề ự ậ ...........................................16Tr n Th Ph ng_ K ho ch 47Aầ ị ượ ế ạ1

Tin mới nhất

Trang