Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 11:38
2 ro si Thứ bảy, Tháng 8 27, 2016 - 22:25
3 ro si Thứ bảy, Tháng 8 27, 2016 - 22:25
4 ro si Thứ bảy, Tháng 8 27, 2016 - 22:25
5 Nhật Minh Thứ ba, Tháng 3 14, 2017 - 08:55
6 NGUYEN Binh Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 - 23:28
7 kim ngan Thứ sáu, Tháng 9 29, 2017 - 15:03
8 kim ngan Thứ sáu, Tháng 9 29, 2017 - 15:03
9 Thư Nguyễn Chủ nhật, Tháng 1 28, 2018 - 23:37
10 Thư Nguyễn Chủ nhật, Tháng 1 28, 2018 - 23:37

Trang

Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hải phòng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 104
18
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 100 | Loại file: DOC
 • BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P
  PH N 1. GI I THI U CHUNG V TÌNH HÌNH CÔNG TY C PH N V T
  T T NG H P H I PHÒNG.Ư
  PH N 2. TH C TR NG T CH C CÔNG TÁC K TOÁN T I CÔNG TY
  C PH N V T T T NG H P H I PHÒNG. Ư
  PH N 3. T CH C CÔNG TÁC L P VÀ PHÂN TÍCH B NG CÂN Đ I K
  TOÁN T I CÔNG TY CP V T T T NG H P H I PHÒNG. Ư
  PH N 4. NH N XÉT VÀ M T S Ý KI N HOÀN THI N CÔNG TÁC T
  CH C H CH TOÁN K TOÁN T I CÔNG TY CP V T T T NG H P HP. Ư
  Sinh viên: Vũ Ti n M nh ế Trang 1 L p QT1001k
 • BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P
  PH N 1. GI I THI U TÌNH HÌNH CHUNG V CÔNG TY C
  PH N V T T T NG H P H I PHÒNG. Ư
  1.1. T NG QUAN V CÔNG TY CP V T T T NG H P HP. Ư
  Tên chi nhánh: Chi nhánh công ty C ph n v t t t ng h p H i phòng – ư
  Trung tâm th ng m i và d ch v xu t nh p kh u.ươ
  Đ a ch : S 120, L ch Tray, ph ng L ch Tray, qu n Ngô Quy n, ườ
  thành ph H i Phòng.
  S đi n tho i: 0313.848207 – 0313.847315.
  Fax: 0313.847315.
  Mã s thu : ế 0200121065.
  1.1.1. Ngành ngh kinh doanh c a chi nhánh.
  Theo Gi y ch ng nh n đăng kinh doanh s 0213002458 do S k ho ch ế
  đ u t H i Phòng c p ngày 24 tháng 7 năm 2004, ngành ngh kinh doanh c a ư
  công ty là:
  - Xây d ng, s a ch a các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông,
  thu l i, các công trình h t ng, công trình n i ngo i th t, c p thoát n c ướ
  và san l p m t b ng.
  - Kinh doanh cho thuê nhà , văn phòng, đ m c, hàng th công m ngh .
  - Kinh doanh máy móc, thi t b , ph tùng, v t li u đi n, hoá ch t thôngế
  th ng.ườ
  - Kinh doanh s t thép, nguyên v t li u xây d ng, nhiên li u.
  - Kinh doanh d ch v hàng kim khí, kim lo i m u, v t t thi t b công ư ế
  nông nghi p, ô tô, xe máy, ph ng ti n v n t i thu , b , d ch v v n t i ươ
  hành khách, hàng hoá thu , b . Kinh doanh và ch bi n lâm s n, nông s n, ế ế
  thu s n.
  - Kinh doanh d ch v hàng hoá: Đi n t , đi n l nh, đi n máy, săm l p, ph
  tùng xe, máy móc thi t b công trình, nh a đ ng, thi t b phòng cháy n .ế ườ ế
  - D ch v xu t nh p kh u hàng hoá.
  Sinh viên: Vũ Ti n M nh ế Trang 2 L p QT1001k
 • BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P
  Là đ n v đ i di n c a Công ty CP V t t t ng h p HP, ho t đ ng s n xu tơ ư ổ
  kinh doanh th ng m i, xu t nh p kh u, xây d ng các công trình dân d ng,ươ
  công nghi p hi n t i đang là th m nh c a doanh nghi p. ế
  1.1.2. Đ c đi m t ch c ho t đ ng s n xu t kinh doanh; th tr ng ho t ườ
  đ ng; thu n l i, khó khăn thành tích c a công ty CP V t t t ng h p ư
  HP.
  - Công ty CP V t t t ng h p HP ho t đ ng trong lĩnh v c th ng m i do ư ổ ươ
  đó công ty không khâu t p h p chi phí s n xu t kinh doanh đ tính giá
  thành s n ph m.
  - Đ i v i lĩnh v c xây d ng, công ty áp d ng theo ph ng th c giao khoán ươ
  toàn b công trình, h ng m c công trình cho các đ i công trình thông qua
  H p đ ng giao khoán ”. Các đ i xây d ng tr c ti p thi công s t cung ế
  ng v t t , t ch c lao đ ng đ ti n hành thi công. Sau khi công trình ư ế
  hoàn thành bàn giao s đ c thanh quy t toán theo giá tr nh n khoán ượ ế
  n p l i cho chi nhánh m t s kho n theo quy đ nh. Chi nhánh là đ n v ơ
  t cách pháp nhân đ ng ra k t các h p đ ng xây d ng, ch u tráchư ế
  nhi m t ch c ch đ o theo dõi ti n đ thi công, n p thu ... ế ế
  Th tr ng ho t đ ng ch y u c a chi nhánh là: H i Phòng, Hà N i, H ng Yên. ườ ế ư
  V i lĩnh v c ch y u th ng m i, xây d ng, hi n nay chi nhánh đang nghiên ế ươ
  c u ti p c n m t s th tr ng m i nh : Hà N i 2, Qu ng Ninh, Thái Nguyên ... ế ườ ư
  Đây là nh ng th tr ng m i đ y h a h n. ườ
  Năm 2008 m c m t năm n n kinh trong n c g p nhi u khó khăn, ch u ướ
  nh h ng t suy thoái kinh t th gi i nh ng đ i ngũ cán b , công nhân viên ưở ế ế ư
  công ty CP V t t t ng h p HP đã c g ng hoàn thành k ho ch doanh thu, tiêu ư ế
  th , có tăng tr ng so v i năm 2007. ưở
  Sinh viên: Vũ Ti n M nh ế Trang 3 L p QT1001k

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016 , 23:42

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hải phòng

Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hải phòng

Tin mới nhất

Trang