Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:24
2 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:24
3 Ngo Duong Thứ ba, Tháng 6 28, 2016 - 20:35
4 Hoàng Hằng Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 15:51
5 Hoàng Hằng Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 15:51
6 Hoàng Hằng Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 15:51
7 a sd Thứ năm, Tháng 2 9, 2017 - 19:52
8 Nhật Minh Thứ ba, Tháng 3 14, 2017 - 08:56
9 NGUYEN Binh Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 - 23:01
10 NGUYEN Binh Thứ sáu, Tháng 6 30, 2017 - 23:01

Trang

Báo cáo thực tập kế toán doanh nghiệp

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 121
20
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 158 | Loại file: PDF
 • Luận văn
  Kế toán doanh nghiệp
 • SV: Phan Th Dinh GVHD:Mai Thị Thúy
  Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp
  Trang 2
  Contents
  LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................. 4
  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIỆP DÊT MAY.......................5
  XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ TỔNG HỢP...................................... 5
  I. Quá trình hình thành phát triển của nghiệp dệt may xuất nhập khẩu
  dịch vụ tổng hợp.......................................................................................... 5
  Thuộc công ty : Công ty vật liệu xây dựng xuất nhập khẩu Hồng Hà....... 5
  II. Chức năng nhiệm vụ của nghiệp....................................................... 5
  III. Tổ chức bộ máy quản lý.............................................................................6
  1. cấu tổ chức bộ máy quản lý....................................................................6
  2. Chức năng nhiệm vụ bản của từng bộ phận quản lý...............................6
  IV. Tổ chức bộ máy kế toán.............................................................................8
  1. đồ bộ máy kế toán.................................................................................8
  2. Chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán........................................................9
  3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng nghiệp dệt may xuất nhập khẩu
  dịch vụ tổng hợp.......................................................................................... 9
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
  NGHIỆP DỆT MAY XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ TỔNG HỢP...10
  I. đầu kỳ các tài khoản :............................................................................11
  II. Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh :.......................................... 13
  III. Định khoản............................................................................................. 88
  IV. Phản ánh vào đồ tài khoản :.......................................................... 104
  PHẦN I: TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN
  DOANH NGHIỆP...................................................................................... 136
  PHẦN II : CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH THEO YẾU TỐ
  ...................................................................................................................... 138
  1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP............................ 178
  2. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP...................... 178
  3. CHI TIẾT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH....... 179
  3.1. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ:......................................................179
  3.2. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu......................................180
  3.4. Các khoản phải thu nợ phải trả:.................................................... 181
  4.PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH TRONG KỲ TỚI..........................183
  PHẦN III:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI NGHIỆP DỆT MAY XUẤT NHẬP
  KHẨU DỊCH VỤ TỔNG HỢP.............................................................184
  I. Một số nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại xí nghiệp dệt may xuất
  nhập khẩu dịch vụ tổng hợp.................................................................... 184
  1. Về cấu tổ chức bộ máy kế toán........................................................... 184
 • SV: Phan Th Dinh GVHD:Mai Thị Thúy
  Báo Cáo Thực Tập Nghề Nghiệp
  Trang 3
  2.Về công tác tổ chức kế toán...................................................................... 184
  3. Về công tác bảo quản lưu trữ chứng từ...............................................185
  4. Về hệ thống tài khoản...............................................................................185
  II. Những tồn tại........................................................................................... 185
  III.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện nâng cao công tác kế toán:..................186
  1.Hệ thống sổ sách:...................................................................................... 186
  2.Về trích lập dự phòng:...............................................................................186

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016 , 15:16

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập kế toán doanh nghiệp

Luận vănKế toán doanh nghiệp

Tin mới nhất

Trang