Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Chủ nhật, Tháng 7 23, 2017 - 21:17
2 Hoàng Sơn Chủ nhật, Tháng 7 23, 2017 - 21:17

Báo cáo thực tập: Giao diện điều khiển người và máy

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 39 | Loại file: DOC
 • Giao di n đi u khi n ng i và máy ườ Nhóm I
  Đ T V N Đ
  Trong n n kinh t qu c dân c a m i qu c gia, ngành ế
  GTVT đóng m t vai t đ c bi t quan tr ng trong vi c phát tri n
  c a đ t n c. Trong đó v n t i đ ng s t chi m m t t tr ng ướ ườ
  không nh b i nó có các u đi m n i tr i: ư
  - Năng l c v n chuy n l n.
  - C ly v n chuy n dài.
  - Có th v n chuy n quanh năm ít ch u s nh h ng c a ưở
  các y u t th i ti t, khí h u.ế ế
  - Quan tr ng h n là tính an toàn cao…. ơ
  Ngày nay cùng v i s phát tri n c a h i, nhu c u v n
  chuy n trên đ ng s t ngày càng tăng, đ nâng cao năng l c v n ườ
  chuy n cũng nh năng l c thông qua đ c bi t nh m nâng cao tính ư
  an toàn trong nghành đ ng s t - l p trình giao di n ng i máy ườ ườ
  m t trong nh ng bi n pháp nh m hi n đ i hóa thông tin tín hi u
  trong nghành đ ng s t Vi t Nam.ườ
  Giao di n ng i máy đ c d a trên c s máy tính. M t b ng ườ ượ ơ
  đ ng ga đ c th hi n toàn b trên màn hình cùng v i các ch thườ ượ
  và các ph n t đi u khi n khác.
  Ch ng trình cho phép tr c ban ga giám sát tr ng thái thi t bươ ế
  tín hi u b ng các bi u th đ a ra các đi u khi n b ng các n nút ư
  l a ch n t ng ng theo quy c khi l p trình thông qua chu t máy ươ ướ
  tính (ho c bàn phím).
  Ch ng trình ch y trên n n y tính đ c k t n i v i m tươ ượ ế
  m ch vi x lý thông qua c ng n i ti p COM. Thao tác c a tr c ban ga ế
  - 1 -
 • Giao di n đi u khi n ng i và máy ườ Nhóm I
  trên giao di n s đ c vi m ch nh n và x lý r i đ a ra tín hi u đi u ượ ư
  khi n các đèn tín hi u trong.
  Trong quá trình th c t p do h n ch v ki n th c n không ế ế
  tránh kh i nhi u thi u sót, chúng em mong th y cô ch b o thêm đ có ế
  th hoàn thành đ i th c t p c a nh. Chúng em chân thành càm
  n!ơ
  Báo cáo th c t p c a nhóm em g m 3 ph n:
  Ch ng I : Gi i thi u v ngôn ng l p trình giao di n Visualươ
  Basic.
  Ch ng II : Gi i thi u v m ch vi x ươ
  Ch ng III : Gi i thiêu giao di n ch ng trìnhươ ươ
  Ch ng I: Gi i thi u v ngôn ng l p trìnhươ
  giao di n Visual Basic
  Visual Basic là gì?
  Ph n "Visual" đ c p đ n ph ng pháp đ c s d ng đ t o ế ươ ượ
  giao di n đ h a ng i dùng (Graphical User Interface hay vi t t c ườ ế
  là GUI). Có s n nh ng b ph n hình nh, g i là controls, b n tha h
  s p đ t v trí quy t đ nh các đ c tính c a chúng trên m t khung ế
  màn hình, g i form. N u b n đã t ng s d ng ch ng trình v ế ươ
  ch ng h n nh Paint, b n đã s n các k năng c n thi t đ t o ư ế
  m t GUI cho VB6.
  Ph n "Basic" đ c p đ n ngôn ng BASIC (Beginners All- ế
  Purpose Symbolic Instruction Code), m t ngôn ng l p trình đ n ơ
  gi n, d h c, đ c ch ra cho các khoa h c gia (nh ng ng i không ượ ế ườ
  có thì gi đ h c l p trình đi n toán) dùng.
  I. Gi i thi u v IDE c a VB6
  - 2 -
 • Giao di n đi u khi n ng i và máy ườ Nhóm I
  Khi kh i đ ng VB6 b n s