Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Báo cáo sơ kết công tác mặt trận quý 1 năm 2004

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 103
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • UBMTTQ Ph ng Minh Khaiườ
  Ban CTMT Khu dân c s 1Bư
  C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T
  NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  *************
  Ph ng Minh Khai, ngày 25/02/2014ườ
  BÁO CÁO
  S K T CÔNG TÁC M T TR N QUÝ I/NĂM 2014Ơ
  NHI M V CÔNG TÁC QUÝ II/NĂM 2014 KHU DÂN C S 1B Ư
  I/ Tình hình chung khu dân c : ư
  Nhân dân khu dân c “Đón xuân, vui t t” v i không khí ph n kh i, vui v , ti tư ế ế
  ki m, an toàn, không có ti ng pháo n tr c, trong và sau t t. Nhân dân ph n kh i, tin ế ướ ế
  t ng vào s lãnh đ o, ch đ o, đi u hành c a Đ ng, Nhà n c, s quan tâm c a cácưở ướ
  c p, các ngành đ n các t ng l p nhân dân đ c “đón xuân vui t t Giáp Ng trong ế ượ ế
  không khí bình an, đ m b o an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i, các gia đình chính
  sách, các h nghèo, c n nghèo, các h hoàn c nh đ c bi t khó khan, ph n kh i
  đ c s quan tâm, chăm sóc t trung ng đ n c s .ượ ươ ế ơ
  Nhân dân quan tâm, lo l ng đ n s kh ng ho ng l n, đ n tình hình chính tr các ế ế
  n c khu v c, th gi i kéo theo kh ng ho ng thêm v kinh t không n đ nh, l mướ ế ế
  phát nguy c tang tr l i, th tr ng b t đ ng s n ch a th c s thoát kh i khóơ ườ ư
  khan., nh ng vì đã có tín hi u ph c h i khi thanh kho n tangư
  Năm 2014, các chính sách kinh t đã b t đ u đi vào cu c s ng. Nh ng ràoế
  c n trong vi c gi i ngân gói tín d ng 30.000 t đ ng đ c tích c c tháo g , đ c bi t ượ
  th t c hành chính, th t c đ n bù, gi i phóng m t b ng cho doanh nghi p tri nủ ụ
  khai d án…Nh ng thay đ i đó cùng v i nh ng d u hi u chuy n bi n tích c c đang ế
  d n rõ nét. T n n kinh t ; th tr ng b t đ ng s n ch c ch n t t h n. ế ườ ơ
  II. K t qu công tác đ t đ c Quý I năm 2014ế ượ
  1/ Công tác tuyên truy n v n đ ng, t p h p các t ng l p nhân dân, xây d ng
  kh i đ i đoàn k t dân t c ế
  - Ban công tác m t tr n khu dân c đã t ch c H i ngh lien t ch đ u năm, th ng nh t ư
  xây d ng ch ng trình “Đón xuân vui t t Giáp Ng ”, t ch c các ho t đ ng khu dân ươ ế
  c “M ng Đ ng, m ng Xuân”, panô, kh u hi u chào m ng “Xuân Giáp Ng ”, tuyênư
  truy n, v n đ ng nhân dân th c hi n t t ch tr ng, chính sách c a Đ ng, pháp lu t ươ
  c a Nhà n c, tuyên truy n k ni m 84 m ngày thành l p Đ ng C ng s n Vi t ướ
  Nam (3/2/1930-3/2/2014), k ni m ngày sinh nh t Bác H 19/5/2014: Câu l c b th , ơ
  đ i văn ngh , t ch c giao l u th , ca, ca ng i T qu c, ca ng i Đ ng, ca ng i Bác ư ơ
  H kính yêu.
  - M i đ i bi u c tri đi ti p xúc sau kỳ h p th 7 khoá VIII (2011-2016). ế
  1
 • - Tri n khai vi c xét tr c p t t cho các h gia đình: Th ng binh li t sĩ, ế ươ
  h gia đình ng i cao tu i, h gia đình có hoàn c nh đ c bi t khó khan: ườ
  H chính sách: 1 h x 500.000đ = 500.000đ
  H ng i cao tu i: 4 h x 500.000đ = 2.000.000đ ườ
  H đ c bi t khó khan: 1 h x 500.000 = 500.000đ
  Xét trao t ng quà cho 4 em h c sinh có hoàn c nh đ c bi t khó khăn:
  1. x 300.000đ = 1.200.000đ
  - Trao t ng quà c a Trung ng, Thành ph , Qu n, Ph ng cho các h gia ươ ườ
  đình chính sách nhân d p t t Giáp Ng , t ng s ti n là 12 tri u đ ng ế
  - Khu dân c T ch c H i ngh lien t ch, phát đ ng giao c thi đuaư ướ
  năm 2014 b ng các ch tiêu c th .
  - T ch c t t vi c chúc m ng th cho các c đ n b c tu i cao niên vào ế
  sang Ch nh t ngày 10 tháng giêng năm Giáp Ng tuyên d ng các c “Tu i ươ
  cao g ng sang”ươ
  Chúc th : 4 c t 80 tu i đ n 100 tu i, Trao quà: 4 c x 100.000đ = ế
  400.000đ
  M ng th cho 7 c t 70 tu i đ n 85 tu i. T ng quà theo ch đ : 7 x ế ế
  500.000đ = 3.500.000đ và m i c m t gi y ch ng nh n.
  - Nhóm nòng c t t p trung v n đ ng, tuyên truy n ch th s 11 CTTU c a
  Thành u N i v vi c th c hi n n p s ng văn minh trong vi c c i, vi c ế ướ
  tang trên đ a bàn thành ph .
  2/ Đ y m nh các phong trào thi đua yêu n c, các cu c v n đ ng “Toàn dân ướ
  đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá” khu dân c . Cu c v n đ ng “H c t p ế ư
  làm theo t m g ng đ o đ c c a Ch t ch H Chí Minh”. Cu c v n đ ng “vì ươ
  ng i nghèo”…ườ
  Ban công tác m t tr n đã ph i h p v i các T ch c chính tr , h i, các t dân
  ph phát đ ng giao c thi đua năm 2014, ch đ o t p trung ti p t c đ y m nh ướ ế
  cu c v n đ ng “H c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh”. Cu c v n ươ
  đ ng “Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá c ng đ ng khu dân c . Cu c ế ư
  v n đ ng “Vì ng i nghèo” cu c v n đ ng “Ng i Vi t Nam u tiên dung hàng ườ ườ ư
  Vi t Nam”
  - Tri n khai k ho ch T ch c H i ngh đ i bi u nhân dân các t dân ph ế
  năm 2014 c a khu dân c . Bàn v vi c “xây d ng đ i s ng văn hoá c s . ư ơ
  L ch t ch c H i ngh Đ i bi u nhân dân c a 4 t dân ph : 124 A,B,C,D (t
  19/2 đ n 24/2/2014). S h tha gia: 203/272 đ t: 74,63%, t ng s : 23 ý ki n t pế ế
  trung vào vi c:
  Đánh giá k t qu xây d ng đ i s ng văn hoá c a các t dân ph mế
  2013
  Bàn xây d ng n p s ng văn hoá, hành vi ng x văn minh, công tác gi ế
  gìn v sinh môi tr ng; Phòng ch ng t i ph m t n n h i, nâng cao ch t ườ
  2
 • l ng xây d ng gia đình, t dân ph văn hoá m i công dân, m i gia đình ph iượ
  làm đ xây d ng đ i s ng văn hoá khu dân c . Đ c bi t năm 2014 “Tr t ư
  t - văn minh- đô th
  Rà soát b cung quy c c a t dân ph ướ
  Tuyên truy n đ i h i MTTQ Vi t Nam các c p ti n t i đ i h i MTTQ ế
  Vi t Nam l n th VIII.
  - Nh ng ý ki n đóng góp lên c p trên (Ph ng, Qu n, Thành ph ) đã ế ườ
  trong biên b n c a các T dân ph .
  3/ Ho t đ ng c a các t ch c đoàn th xã h i:
  Chi h i Ng i cao tu i: ườ đã có nhi u c g ng trong phong trào “xây d ng
  đ i s ng văn hoá khu dân c ”. V t ch c th ng xuyên đ c c ng c phát ư ườ ượ
  tri n, k t n p h i viên m i đ c 6 h i viên, đ a t ng s lên 143 h i viên. T ế ượ ư
  ch c l m ng th cho các c đ n b c tu i cao niên t 70 100 tu i tr lên r t ế
  chu đáo trang tr ng. Chúc th cho 4 c , m ng th 7 c , t ng quà cho các c
  v i s ti n 3.900.000đ. T ch c cho h i viên đi thăm quan du l ch đ n Hùng
  45 h i viên. T ch c chăm sóc s c kho mi n phí cho 62 c b ng công ngh
  v t tr li u, lien t c trong 6 ngày t 16/01-21/01/2014 t i nhà văn hoá khu dân
  c s 1B. Làm t t công tác xây d ng qu h i, m t chi h i s ti n qu caoư
  nh t ph ng, bình quân m i h i viên là 168.000đ/h i viên. ườ
  Chi h i C u chi n binh ế : K t n p thêm 02 h i viên, đ a t ng s lên 27ế ư
  h i viên. Th ng xuyên làm t t công tác t t ng chính tr cho h i viên, đ c ườ ư ưở
  bi t phong trào “dân v n khéo”. Tích c c tham gia các phong trào thi đua yêu
  n c, luôn phát huy b n ch t t t đ p c a “anh b đ i c H ”. Chi h i đã v nướ
  đ ng h i viên ng h , xây d ng qu , giúp đ ng i công đ c trên ườ ượ
  500.000đ, chi h i s bình quân cao nh t ph ng. Năm 2013, đ c ph ng ườ ượ ườ
  suy tôn là đ n v xu t s c.ơ
  Chi h i Ph n : T ch c k t n p thêm 04 h i viên m i, sinh ho t n ế
  n p, th c hi n t t các ch tiêu H i ph n ph ng khu dân c đ ra. Đ yế ườ ư
  m nh phong trào thi đua đ t danh hi u “Ph n xu t s cm 2014”. Chi h i đã
  tích c c tham gia h i thi “Liên hoan hát ru và hát dân ca năm 2014”, thí sinh Tr n
  Th Khá đ t gi i ba nhân d p k ni m 104 năm ngày ph n qu c t 8/3, 1974 ế
  năm kh i nghĩa Hai Tr ng, do H i Liên hi p Ph n ph ng Minh Khai t ư ườ
  ch c.
  Chi đoàn thanh niên c ng s n H Chí Minh , chi h i khuy n h c, ban ế
  chăm sóc thi u niên nhi đ ng, ch th p đ , t chính sách, chi h i c uế
  thanh niên xung phong, câu l c b quân nhân (m i thành l p), t hoà gi i,
  nhóm nòng c t . Các CLB văn hoá, th thao c a khu dân c đã có nhi u c g ng ư
  tri n khai ch ng trình công tác c a đ n v mình b ng nh ng vi c m c th ươ ơ
  ngay t nh ng tháng đ u năm 2014.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2016 , 16:26

Mô tả tài liệu:

Báo cáo sơ kết công tác mặt trận quý 1 năm 2004

Báo cáo sơ kết công tác mặt trận quý 1 năm 2004, nhiệm vụ công tác quý 2

Tin mới nhất

Trang