Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:07
2 Ngo Duong Thứ tư, Tháng 6 29, 2016 - 12:38
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
7 Nguyen Huong Thứ bảy, Tháng 7 23, 2016 - 18:40
8 Nguyen Huong Thứ bảy, Tháng 7 23, 2016 - 18:40
9 ro si Thứ bảy, Tháng 8 27, 2016 - 22:23
10 ro si Thứ bảy, Tháng 8 27, 2016 - 22:23

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BVA

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 93
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 43 | Loại file: DOC
 • Tr ng Đ i h c Công nghi p Hà N iườ Khoa K toán – Ki m toánế
  L I M Đ U
  N n kinh t mu n ho t đ ng hi u qu thì các đ n v kinh t ph i năng ế ơ ế
  đ ng, linh ho t, thích ng nhanh chóng v n d ng sáng t o nh ng yêu c u c a
  n n kinh t . Vi c th c hi n các m c tiêu kinh t xã h i là th c đo ph n ánh doanh ế ế ướ
  nghi p ho t đ ng linh ho t hi u qu hay không. M c tiêu quan tr ng hàng
  đ u c a các đ n v s n xu t kinh doanh l i nhu n. Nh có l i nhu n, doanh ơ
  nghi p m r ng s n xu t,ng kh năng c nh tranh trên th tr ng, đ ng th i gi i ở ộ ườ
  quy t t t nh ng v n đ thu c l i ích kinh t xã h i trong n i b doanh nghi p.ế ế
  Doanh nghi p mu n ho t đ ng năng đ ng hi u qu c n n m b t đ c ượ
  nh ng thông tin trên th tr ng. Đ n m b t phân tích nh ng v n đ trên th ườ
  tr ng, vai trò c a công tác kinh t h t s c quan tr ng. Kinh t ph i cung c pườ ế ế ế
  nh ng thông tin chính xác k p th i giúp giám đ c ra nh ng quy t đ nh qu n lý đúng ế
  đ n.Công tác kinh t trong doanh nghi p ph i th ế
  Th c hi n đúng ch c năng thông tin ki m tra v tài s n doanh nghi p v i
  hai m t c a v n ngu n hoàn thành tài s n đó.Đ h ch toán kinh t th c ế
  hi n t t ch c năng c a nó, doanh nghi p ph i xây d ng hình t ch c ho t đ ng
  thích h p. Nhi m v c a t ch c h ch toán t n d ng ph ng pháp k toán vào ươ ế
  x thông tin v v n, ngu n v n quá trình kinh doanh. T ch c h ch toán k ế
  toán bao g m t ch c b máy k toán, t ch c công tác k toán t ch c s k ế ế ế
  toán (hình th c K toán). ế
  Qua quá trình th c t p t i Công ty C ph n BVA , đ c s giúp đ , ượ
  ch b o t n tình c a giáo viên h ng d n Ti n s Đ ng Th Hòa, ban lãnh đ o ướ ế
  phòng k toán, em đã c h i tìm hi u n m b t th c t công tác k toán t iế ơ ế ế
  doanh nghi p.
  Do kinh nghi m th c t còn h n h p, th i gian th c t ch a sâu nên em ế ế ư
  không th tránh kh i nh ng sai sót trong quá trình vi t báo cáo, em r t mong nh n ế
  đ c s góp ý c a các th y cô và các b n đ bài vi t c a em đ c hoàn thi n h n.ượ ế ượ ơ
  Em xin chân thành c m n. ơ
  Lê Ph ng Linh – KT11-K9 Báo cáo t t nghi p ươ
  1
 • Tr ng Đ i h c Công nghi p Hà N iườ Khoa K toán – Ki m toánế
  PH N I
  NGHIÊN C U T CH C, QU N LÝ C A CÔNG TY C PH N BVA
  1.1. N i quy, quy ch c a công ty c ph n BVA ế
  * N i quy:.
  + Th i gian làm vi c và th i gian ngh ng i ơ
  - Th i gian làm vi c 6 ngày/tu n: T th 2 đ n th 7: Bu i sáng: t 08:00 đ n ế ế
  12:00; Bu i chi u: t 13:30 đ n 17:30. ế
  - Ngh phép: Cán b nhân viên trong công ty đ 12 tháng làm vi c thì m i năm
  đ c ngh phép 12 ngày. ượ
  - Ngh l t t hàng năm: T ng 9 ngày ( N u nh ng ngày ngh nói trên trùng vào ngày ế ế
  ngh hàng tu n thì cán b , nhân viên đ c ngh bù vào ngày ti p theo). ượ ế
  + Tác phong làm vi c và trang ph c:
  - Luôn ch đ ng trong công vi c, s n sàng gi i quy t các công vi c phát sinh; ế
  - Tác phong làm vi c nhanh nh n, chuyên nghi p;
  - Cán b nhiên viên khi đ n n i làm vi c ph i m c đ ng ph c theo quy đ nh c a ế ơ
  công ty.
  + Th c hi n tr t t , v sinh n i làm vi c: ơ
  - Gi gìn tr t t n im vi c, không l n ti ng gây n ào làm nh h ng t in b ơ ế ưở
  xung quanh, tránh t t p nói chuy n trong gi làm vi c.
  - Th ng xuyên lau d n n i làm vi c, ph ng ti n làm vi c s ch s . ý th c giườ ơ ươ
  gìn v sinh chung.
  - S p x p tài li u g n gàng, khoa h c ngay sau khi s d ng. ế
  + Qu n lý s d ng trang thi t b , d ng c làm vi c. ế
  - Không đ c phép di chuy n, mang tài s n công ty ra ngoài tr s khi ch a đ cượ ư ượ
  s cho phép c a cán b qu n lý.
  - Không đ c s d ng các trang thi t b tài s n công ty vào m c đích cá nhân.ượ ế
  - Luôn ý th c gi gìn s d ng ti t ki m văn phòng ph m, tránh th t thoát, ế
  lãng phí.
  - T t đèn và máy móc thi t b , máy đi u hòa khi ra kh i n i làm vi c trong th i gian ế ơ
  dài ho c tr c khi v . ướ
  Lê Ph ng Linh – KT11-K9 Báo cáo t t nghi p ươ
  2
 • Tr ng Đ i h c Công nghi p Hà N iườ Khoa K toán – Ki m toánế
  * Quy ch c a công ty c ph n BVAế
  + H p đ ng lao đ ng:
  - H p đ ng lao đ ng đ c chia thành các lo i sau ượ
  - H p đ ng lao đ ng có th i h n d i 12 tháng ướ
  - H p đ ng lao đ ng có th i h n t đ 12 tháng đ n 36 tháng ế
  - H p đ ng lao đ ng không xác đ nh th i h n
  Khi th i h n h p đ ng lao đ ng th i h n k t thúc, n u c công ty và nhân viên đ u ế ế
  có nhu c u ký k t h p đ ng lao đ ng ti p theo thì sau th i h n t i đa 30 ngày làm ế ế
  vi c công ty c ph n BVA và cán b nhân viên ph i ti n hành ký k t h p đ ng m i. ế ế
  + Đánh giá th c hi n công vi c:
  - Đánh giá th c hi n công vi c là c s tr l ng, th ng cho cán b nhân ơ ươ ưở
  viên, đ ng th i k t qu đánh giá là c s ra các quy t đ nh nhân s đúng đ n. ế ơ ở ế
  - Nguyên t c đánh giá công vi c: Công b ng, chính xác, khách quan.
  - C s đánh giá: Tùy thu c vào t giai đo n, t ng đi u ki n c th mà công ơ
  ty xây d ng tiêu chí đánh giá phù h p. Tiêu chí đánh giá này đ c công b ượ
  cho nhân viên tr c khi áp d ng.ướ
  + Chính sách l ng và phúc l i:ươ
  - Tr l ng theo th a thu n và đánh giá công vi c th c hi n hàng tháng c a ươ
  nhân viên. Th a thu n d a trên c s t nguy n, công b ng, khách quan, đ m ơ
  b o l i ích cho hai bên. L ng và ph c p c a nhân viên đ m b o công b ng ươ
  v m t n i b và c nh tranh so v i th tr ng lao đ ng nh m thu hút đ ng ườ
  viên cán b nhân viên có năng l c th c s và g n bó v i công ty lâu dài.
  - Đ nh ký 6 tháng/năm công ty ti n hành đánh giá l i cán b nhân viên và có ế
  quy t đinh tăng l ng phù h p.ế ươ
  - Vi c chi tr l ng đ c tr o ngày 20 c a tháng ti p theo ươ ượ ế
  + Phúc l i
  - T t c các cán b nhân viên ký h p đ ng chính th c v i Công ty đ u đ c ư
  đóng BHYT, BHXH, BHTN. T l đóng theo quy đ nh c a Lu t lao đ ng.
  - Hàng năm công ty t ch c khám đ nh kỳ s c kh e cho CBNV có th i gian làm
  vi c t i công ty t đ 6 tháng tr lên.
  Lê Ph ng Linh – KT11-K9 Báo cáo t t nghi p ươ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 12:06

Mô tả tài liệu:

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BVA

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP, BÁO CÁO NGHIỆP VỤ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BVA

Tin mới nhất

Trang