Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen huu tiep Thứ tư, Tháng 6 1, 2016 - 10:20
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:19
6 ha tung Thứ bảy, Tháng 7 23, 2016 - 18:38
7 ha tung Thứ bảy, Tháng 7 23, 2016 - 18:38
8 ha tung Thứ bảy, Tháng 7 23, 2016 - 18:38
9 Nam bui the Thứ hai, Tháng 7 25, 2016 - 10:13
10 Nam bui the Thứ hai, Tháng 7 25, 2016 - 10:13

Trang

Báo cáo đồ án Ứng dụng đọc báo trên SmartPhone Android file doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 74
20
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • H C VI N K THU T QUÂN S
  KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
  ***********
  Đ ÁN MÔN H C
  L p Trình Java
  Đ tài : ng d ng đ c báo trên SmartPhone Android.
  Gi ng viên h ng d n : TS. Nguy n M nh Hùng ướ
  H c viên th c hi n : 1. Lê Văn Lu n (TH8A)
  2. Nguy n Bá Hi u (TH8A)
  3. Đ Th Thanh Hoa (TH8A)
  Hà N i_2013
  -----------------------
  M c l c
  0
 • A. Phát bi u bài toán ………..……………………………………………………………..2
  1. Gi i thi u v h đi u hành Android………………………………………………...2
  2. Các thành ph n c b n c a m t project Android…………………………………...2 ơ
  3. Gi i thi u v RSS …………………………………………………………………..3
  B. Ch ng trình demo ……………………………………………………………………..4ươ
  C. M t s k t qu c a ch ng trình ……………………………………………………….6 ế ươ
  A.Phát bi u bài toán.
  Bài toán m t ng d ng đ c báo trên thi t b di đ ng Android. Các bài báo đ c l y t các link ế ượ
  RSS c a các trang báo cho phép ng i dùng xem đ c nhanh chóng các tin t c m i nh t, nóng ườ ượ
  1
 • nh t. Đ ch y đ c ng d ng này, yêu c u ph i t o đ c b gi l p Android b ng b công c ượ ượ
  adt-bundle-windows.
  1.Gi i thi u v h đi u hành Android.
  Android là m t h đi u hành đi n tho i di đ ng mã ngu n m , hi n đ i, mi n phí do Google phát
  tri n d a trên n n t ng c a Linux. Android là n n t ng cho thi t b di đ ng bao g m m t h đi u ế
  hành, midware m t s ng d ng ch đ o. B công c Android SDK cung c p các công c
  b th vi n các hàm API c n thi t đ phát tri n ng d ng cho n n t ng Android s d ng ngôn ư ế
  ng l p trình Java.
  Mô hình ki n trúc n n t ng Androidế
  2.Các thành ph n c b n c a m t project Android. ơ
  a.Activity : m t trong nh ng thành ph n chính c a b t kỳ m t ng d ng Android nào.
  Activity đ c dùng đ hi n th m t màn hình, ch m t vi c mà ng i dùng có th th c hi n trongượ ườ
  m t ng d ng Android, nó t ng tác v i ng i s d ng. ươ ườ
  b.Intent : Là m t c u trúc d li u mô t cách th c, đ i t ng th c hi n c a m t Activity, là c u ượ
  n i gi a các Activity, giúp ta tri u g i cũng nh truy n các d li u c n thi t đ th c hi n m t ư ế
  Activity t m t Activity khác. ng d ng Android th ng bao g m nhi u Activity, m i Activity ườ
  ho t đ ng đ c l p v i nhau và th c hi n nh ng công vi c khác nhau.
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 12:04

Mô tả tài liệu:

Báo cáo đồ án Ứng dụng đọc báo trên SmartPhone Android file doc

Download tài liệu Báo cáo đồ án Ứng dụng đọc báo trên SmartPhone Android file doc

Tin mới nhất

Trang