Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:08
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:02

Báo Cáo Địa Lý CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN.doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR NG ƯỜ
  TR NG Đ I H C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR NG HÀ N IƯỜ ƯỜ
  KHOA QU N LÝ Đ T ĐAI
  BÀI BÁO CÁO
  CÁC NGU N L C PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I
  T NH ĐI N BIÊN
  Gi ng viên h ng d n: Lê Th Lan H ng ướ ươ
  SV th c hi n: Tăng Th Bích Di p
  Mã S SV: DC00204470
  L p: ĐH2ĐC
  HÀ N I 2013
 • L I M Đ U
  Ngu n l c là t ng th v trí đ a lí, các ngu n tài nguyên thiên nhiên, h
  th ng tài s n qu c gia, ngu n nhân l c, đ ng l i chính sách, v n và th ườ
  tr ng… c trong n c và n c ngoài có th đ c khai thác nh m ph c ườ ướ ướ ượ
  v cho vi c phát tri n kinh t c a m t lãnh th nh t đ nh. ế
  Ngu n l c có vai trò quan tr ng đ i v i s phát tri n kinh t và xã h i ế
  c a m i qu c gia.
  V trí đ a lí t o thu n l i hay gây khó khăn trong vi c trao đ i, ti p c n ế
  hay cùng phát tri n gi a các vùng trong m t n c, gi a các qu c gia v i ướ
  nhau. Trong xu th h i nh p c a n n kinh t th gi i, v trí đ a lí là m t ế ế ế
  ngu n l c góp ph n đ nh h ng có l i nh t trong phân công lao đ ng qu c ướ
  t .ế
  Ngu n l c t nhiên là c s t nhiên c a quá trình s n xu t. Đó là ơ
  nh ng ngu n v t ch t v a ph c v tr c ti p cho cu c s ng, v a ph c v ế
  cho phát tri n kinh t . S giàu có và đa d ng v tài nguyên thiên nhiên t o l i ế
  th quan tr ng cho s phát tri n.ế
  Ngu n l c kinh t - xã h i, nh t là dân c và ngu n lao đ ng, ngu n ế ư
  v n, khoa h c – k thu t và công ngh , chính sách toàn c u hoá, khu v c hoá
  và h p tác, có vai trò quan tr ng đ l a ch n chi n l c phát tri n phù h p ế ượ
  v i đi u ki n c th c a đ t n c trong t ng giai đo n. ướ
  Hi u bi t và đánh giá đúng cũng nh bi t huy đ ng t i đa các ngu n ế ư ế
  l c s thúc đ y quá trình phát tri n kinh t m i qu c gia. Các n c đang ế ướ
  phát tri n mu n nhanh chóng thoát kh i s nghèo nàn, t t h u c n ph i phát
  hi n và s d ng h p lí, có hi u qu các ngu n l c s n có trong n c, đ ng ướ
  th i tranh th các ngu n l c t bên ngoài, nh t là các n c phát tri n. ướ
  V i mong mu n tìm hi u v quê h ng, n i tôi đ c sinh ra và l n ươ ơ ượ
  lên, tôi đã liên h đ c v i Ban tuyên giáo t nh y Đi n Biên v i s giúp đ ượ
  nhi t tình c a gia đình và các th y cô tr ng Cao Đ ng S Ph m T nh Đi n ườ ư
  Biên đã giúp tôi hoàn thành bài báo cáo này m t cách thu n l i nh t.
  Qua bài th c hành này đã giúp tôi hi u thêm v kinh t - xã h i c a quê ế
  h ng mình t đó có thêm tình yêu quê h ng đ t n c, đ ng th i gi i thi uươ ươ ướ
  đ c cho m i ng i v v đ p v thiên nhiên, con ng i Đi n Biên cùng v iượ ườ ườ
  đó là giúp ta th y rõ ti m năng phát tri n kinh t to l n c a m t t nh mi n núi ế
  nh Đi n Biên trong s nghi p phát tri n kinh t c a n c nhà.ư ế ướ
  Xin chân thành c m n cô giáo Lê Th Lan H ng và b m đã giúp tôi ơ ươ
  hoàn thành bài báo cáo này đ t k t qu t t và đúng th i gian quy đ nh. ế
  2
 • PH N TH NH T
  M T S NGU N L C V T NHIÊN C A T NH ĐI N BIÊN
  I. V Trí Đ a Lý
  Đi n Biên t nh mi n núi, vùng biên gi i, n m phía Tây B c n c ướ
  C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam, trên to đ đ a 20
  0
  54’
  - 22
  0
  33’
  B c, 102
  0
  10' - 103
  0
  56’ kinh Đông. Phía B c giáp t nh Lai Châu; phía Đông -
  Đông B c giáp t nh S n La, phía Tây B c giáp t nh Vân Nam n c C ng hoà ơ ướ
  nhân dân Trung Hoa v i đ ng biên gi i dài 38,5 km; phía Tây - Tây Nam ườ
  giáp v i t nh Luông Pha Băng Phong Sa Lỳ n c C ng hoà dân ch nhân ướ
  dân Lào, v i đ ng biên gi i dài 360 km. ườ
  1. Đ n v hành chínhơ
  T nh Đi n Biên đ c thành l p theo Ngh quy t s 22/2003/ QH 11 “V ượ ế
  vi c chia đi u ch nh đ a gi i hành chính m t s t nh” ngày 26-11-2003 c a
  Qu c h i khoá XI. T nh Lai Châu (cũ) đ c chia thành t nh Lai Châu (m i) ượ
  t nh Đi n Biên.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 12:02

Mô tả tài liệu:

Báo Cáo Địa Lý CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN.doc

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR NGỘ ƯỜTR NG Đ I H C TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR NG HÀ N IƯỜ Ạ Ọ ƯỜ ỘKHOA QU N LÝ Đ T ĐAIẢ Ấ BÀI BÁO CÁO CÁC NGU N L C PHÁT TRI N KINH T - XÃ H IỒ Ự Ể Ế ỘT NH ĐI N BIÊNỈ ỆGi ng viên h ng d n: Lê Th Lan H ngả ướ ẫ ị ươSV th c hi n: Tăng Th Bích Di pự ệ ị ệMã S SV: DC00204470ốL p: ĐH2ĐCớHÀ N I 2013Ộ

Tin mới nhất

Trang