Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:08
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thủy điện Trung Sơn.docx

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 69 | Loại file: DOC
 • M C L C
  M Đ U ..............................................................................................................1
  1. Xu t x c a d án: ..........................................................................................1
  1.1 S c n thi t đ u t ế ư........................................................................................1
  1.3. M i quan h c a d án v i các quy ho ch phát tri n .................................1
  2. Căn c pháp lu t và k thu t c a vi c th c hi n đánh giá tác đ ng môi
  tr ngườ ....................................................................................................................1
  2.1. Các văn b n pháp lu t và k thu t ................................................................1
  2.2. Các tiêu chu n, quy chu n áp d ng trong ĐTM ...........................................3
  2.3. Các tài li u, d li u do ch d án t t o l p đ c s d ng trong ĐTM. ượ ..3
  3. Ph ng pháp áp d ng trong quá trình l p ĐTM.ươ ..........................................4
  3.1. Các ph ng pháp ĐTM :ươ ..............................................................................4
  3.2. Các ph ng pháp khác:ươ .............................................................................4
  4. T ch c th c hi n đánh giá tác đ ng môi tr ng ườ .......................................4
  4.1. T ch c th c hi n ĐTM ...............................................................................4
  4.2. Danh sách nh ng ng i tham gia tr c ti p l p báo cáo: ườ ế .............................4
  CH NG 1ƯƠ : MÔ T TÓM T T D ÁN ...........................................................6
  1.1. Tên d án .....................................................................................................6
  1.2. Ch d án ....................................................................................................6
  1.3. V trí đ a lý c a d án .................................................................................6
  1.4. M c tiêu c a D án: .....................................................................................6
  1.5. Kh i l ng và quy mô các h ng m c d án ượ ................................................7
  1.5.1. Kh i l ng và quy mô các h ng m c chính ượ ..............................................7
  2. Công trình công c ng ........................................................................................7
  3. Công trình th y l i ...........................................................................................7
  4. Khai hoang ru ng và b trí đ t s n xu t ........................................................8
  1.5.2. Kh i l ng và quy mô các h ng m c ph tr ượ ..........................................8
  2. C p đi n ...........................................................................................................8
  3. C p n c ướ ..........................................................................................................9
  4. H th ng thoát n c ướ ......................................................................................10
 • 5. San n n ............................................................................................................10
  6. Công trình h t ng k thu t môi tr ng ườ .......................................................11
  1.5.3. Mô t bi n pháp, kh i l ng thi công: ượ ....................................................11
  1. Bi n pháp thi công ..........................................................................................11
  2. Các v t li u xây d ng (VLXD): ....................................................................12
  B. CÔNG TRÌNH C P ĐI N ............................................................................13
  1. Bi n pháp thi công ..........................................................................................13
  2. V t li u xây d ng: ..........................................................................................13
  3. Máy móc thi t b thi côngế ...............................................................................14
  C. CÔNG TRÌNH C P N C SINH HO T ƯỚ ....................................................14
  1. Bi n pháp thi công ..........................................................................................14
  2. Các v t li u xây d ng (VLXD): ....................................................................15
  3. Máy móc thi t b thi côngế ............................................................................15
  D. CÔNG TRÌNH SAN N N VÀ RU NG B C THANG ..............................16
  1. Bi n pháp thi công ..........................................................................................16
  2. Các v t li u xây d ng (VLXD): ..................................................................16
  3.Máy móc thi t b thi côngế ................................................................................16
  1.6. Công ngh s n xu t, v n hành: ..................................................................17
  1.7. Danh m c máy móc, thi t b : ế ......................................................................17
  1.8. T ng m c đ u t : ư .......................................................................................17
  1.9. T ch c qu n lý và v n hành: ....................................................................18
  CH NG 2ƯƠ ĐI U KI N T NHIÊN, MÔI TR NG VÀ KINH T ƯỜ
  H I.....................................................................................................................19
  2.1. Đi u ki n môi tr ng t nhiên ườ 2.1.1. Đi u ki n đ a lý, đ a hình, đ a ch t:
  .............................................................................................................................19
  2.1.2. Đi u ki n v khí t ng ượ ...........................................................................21
  2.1.3. Đi u ki n v th y văn .............................................................................22
  2.1.3.1. Căn c tài li u khí t ng, th y văn: ượ .....................................................25
  2.1.3.2. Các đ c tr ng vùng d án: ư ....................................................................25
  2.1.3.3. Tính toán m a vùng d án:ư ....................................................................25
 • 2.1.3.3. Tính b c h i: ơ .........................................................................................26
  2.1.3.4. Dòng ch y năm và phân ph i dòng ch y năm: .....................................26
  2.1.3.5. Dòng ch y lũ: .........................................................................................27
  2.1.3.6. Dòng ch y l n nh t mùa thi công: *Xác đinh Wp:..............................28
  2.1.3.7. L u l ng ki t nh t bình quân nhi u năm:ư ượ ........................................29
  2.1.3.8. Các hi n t ng th i ti t c c đoan ượ ế ........................................................29
  2.1.4. Hi n tr ng ch t l ng các thành ph n môi tr ng v t lý ượ ườ ....................30
  2.1.4.1. Ch t l ng môi tr ng không khí: ượ ườ ...................................................... 30
  CH NG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG MÔI TR NGƯƠ ƯỜ ..................................34
  3.1. Đánh giá tác đ ng ........................................................................................35
  3.1.1. Đánh giá tác đ ng trong giai đo n chu n b ............................................35
  3.1.2. Đánh giá tác đ ng trong giai đo n xây d ng ...........................................35
  A - NGU N TÁC Đ NG CÓ LIÊN QUAN Đ N CH T TH I .....................36
  1. Ch t l ng không khí ượ a) Ngu n phát sinh .....................................................36
  B - NGU N TÁC Đ NG KHÔNG LIÊN QUAN Đ N CH T TH I ............49
  2. Ti ng n và đ rungế .......................................................................................49
  3.1.4.3. Trong giai đo n ho t đ ng ....................................................................51
  3.2. Nh n xét v m c đ chi ti t, đ tin c y c a đánh giá ế .............................52
  CH NG 4ƯƠ .BI N PHÁP PHÒNG NG A, GI M THI U TÁC Đ NG TIÊU
  C C VÀ PHÒNG NG A, NG PHÓ S C MÔI TR NG ƯỜ .....................52
  4.1. Bi n pháp phòng ng a, gi m thi u các tác đ ng tiêu c c c a d án đ n ế
  môi tr ngườ .....................................................................................................…52
  4.1.1. Trong giai đo n xây d ng .........................................................................52
  A - CÁC NGU N LIÊN QUAN Đ N CH T TH I ........................................52
  B - CÁC NGU N KHÔNG LIÊN QUAN Đ N CH T TH I .........................53
  4.2. Các bi n pháp phòng ng a ng phó s c môi tr ng ườ 4.2.1. Bi n pháp
  phòng ng a, ng phó s c trong giai đo n chu n b xây d ng .................53
  4.2.2. Các bi n pháp phòng ng a s c , r i ro giai đo n ho t đ ng ...............54
  CH NG 5: CH NG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TR NGƯƠ ƯƠ ƯỜ
  .............................................................................................................................55

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 12:00

Mô tả tài liệu:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thủy điện Trung Sơn.docx

M C L CỤ ỤM Đ UỞ Ầ ..............................................................................................................11. Xu t x c a d án:ấ ứ ủ ự ..........................................................................................11.1 S c n thi t đ u tự ầ ế ầ ư........................................................................................11.3. M i quan h c a d án v i các quy ho ch phát tri nố ệ ủ ự ớ ạ ể .................................12. Căn c pháp lu t và k thu t c a vi c th c hi n đánh giá tác đ ng môiứ ậ ỹ ậ ủ ệ ự ệ ộ tr ngườ ....................................................................................................................12.1. Các văn b n pháp lu t và k thu tả ậ ỹ ậ ................................................................12.2. Các tiêu chu n, quy chu n áp d ng trong ĐTMẩ ẩ ụ ...........................................32.3. Các tài li u, d li u do ch d án t t o l p đ c s d ng trong ĐTM.ệ ữ ệ ủ ự ự ạ ậ ượ ử ụ ..33. Ph ng pháp áp d ng trong quá trình l p ĐTM.ươ ụ ậ ..........................................4 3.1. Các ph ng pháp ĐTM :ươ ..............................................................................43.2. Các ph ng pháp khác:ươ .............................................................................44. T ch c th c hi n đánh giá tác đ ng môi tr ngổ ứ ự ệ ộ ườ .......................................4 4.1. T ch c th c hi n ĐTMổ ứ ự ệ ...............................................................................44.2. Danh sách nh ng ng i tham gia tr c ti p l p báo cáo:ữ ườ ự ế ậ .............................4CH NG 1ƯƠ : MÔ T TÓM T T D ÁNẢ Ắ Ự ...........................................................61.1. Tên d ánự .....................................................................................................61.2. Ch d ánủ ự ....................................................................................................61.3. V trí đ a lý c a d ánị ị ủ ự .................................................................................61.4. M c tiêu c a D án:ụ ủ ự .....................................................................................61.5. Kh i l ng và quy mô các h ng m c d ánố ượ ạ ụ ự ................................................71.5.1. Kh i l ng và quy mô các h ng m c chínhố ượ ạ ụ ..............................................72. Công trình công c ngộ ........................................................................................73. Công trình th y l iủ ợ ...........................................................................................74. Khai hoang ru ng và b trí đ t s n xu tộ ố ấ ả ấ ........................................................81.5.2. Kh i l ng và quy mô các h ng m c ph trố ượ ạ ụ ụ ợ..........................................82. C p đi nấ ệ ...........................................................................................................83. C p n cấ ướ ..........................................................................................................94. H th ng thoát n cệ ố ướ ......................................................................................10

Tin mới nhất

Trang