Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:43
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:43
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:43

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 25 | Loại file: DOC
 • BÁO CÁO
  CÔNG NGH TRONG NGÀNH NÔNG NGHI P VI T
  NAM
  NHÓM TH C HI N: SEVEN - s th t 7 (g m 2 nhóm
  X-girls STT 7 và nhóm Sak ra STT 13)ư
  1-Nguy n Ph ng Th o ươ Anh1-cđ2
  2-Ph m Quỳnh Lê Anh 1-cđ2
  3-Phùng Bích Th o Anh 2-cđ2
  4-Nguy n Minh Trang Anh 2-cđ2
  5-Ngô Ph ng Thúy ươ Anh 3-cđ2
  6-T Th Uyên Nh t-cđ2
  7-Võ Minh Thu Nh t-cđ2
  8-T Ti u Oanh Nh t-cđ2
  9- Nguy n Lan H ng ươ Nh t-cđ2
  10- Nguy n Mai Ph ng ươ Nh t-cđ2
  11- Nguy n Ph ng Dung ươ Nh t-cđ2
  A/ M C ĐÍCH TH C HI N Đ TÀI:
  Hi n nay Vi t Nam có kho ng 8 tri u ha đ t nông nghi p, trong
  đó có 6,8 tri u ha tr ng lúa. Di n tích đ t nông nghi p bình quân
  đ u ng i là 0,1 ha và đang có xu h ng gi m d n, do tăng s ườ ướ
  dân và quá trình đô th hoá cũng nh do tình hình ô nhi m môi ư
  tr ng làm cho đ t có chi u h ng nghèo ki t đi. Ngu n nhân ườ ướ
  l c tr , kho nông thôn là ngu n tài nguyên quý đ phát tri n
  nông nghi p, nh ng ch a đ c khai thác có hi u qu . Theo s ư ư ượ
  li u th ng kê, có kho ng 6 tri u thanh niên thi u vi c làm. Nguy ế
  c thi u dinh d ng, th t h c, th t nghi p, t i ph m gia tăng ơ ế ưỡ
  trong nông thôn khá rõ. Trong b i c nh đó, vi c nâng cao thu
 • nh p c a ng i nông dân, b o đ m an ninh l ng th c, s c ườ ươ
  kho và môi tr ng là v n đ b c bách, không th gi i quy t ườ ế
  b ng các bi n pháp thông th ng, mà ph i b ng con đ ng khoa ườ ườ
  h c công ngh . Phát tri n công ngh giúp ngành nông nghi p
  phát tri n cũng là giúp phát tri n đ i s ng c a ng i nông dân ườ
  Vi t Nam.Chính vì v y , vi c th c hi n chuy n giao công ngh
  trong nông nghi p là m t nhu c u c p thi t. ế
  Vi t Nam s p gia nh p T ch c Th ng m i Th gi i (WTO). ươ ế
  WTO là m t t ch c có m c đích khuy n khích s mua bán gi a ế
  các n c h i viên thông qua vi c gi m thi u ho c lo i b nh ngướ
  rào c n th ng m i. Nh v y đây là m t c h i t t đ Vi t Nam ươ ư ơ
  h i nh p vào th tr ng nông s n to l n c a th gi i. Đ ườ ế
  đ c m t v trí nh t đ nh trong th tr ng l n này , đòi h i n n ượ ườ
  nông nghi p Vi t nam c n đ c ng d ng nh ng công ngh ượ
  khoa h c tiên ti n.Vi c ế phát tri n công ngh trong nông nghi p
  là m t nhu c u t t y u và đáng đ c chúng ta quan tâm, tìm ế ượ
  hi u.
  B/ N I DUNG
  I/ Thành t u công ngh trong ngành nông nghi p Vi t Nam
  th i gian qua
  Công ngh là khái ni m đ c s d ng r t ph bi n hi n nay ượ ế
  nh ng l i có r t nhi u cách hi u khác nhau. Theo Lu t Khoa h cư
  và Công ngh Vi t Nam năm 2003, Ch ng I, Đi u 1 thì :” Công ươ
  ngh là t p h p các ph ng pháp, quy trình, k năng , bí quy t, ươ ế
  công c , ph ng ti n dùng đ bi n đ i các ngu n l c thành s n ươ ế
  ph m”.
  Phát tri n Khoa h c và công ngh trong ngành Nông nghi p r t
  đ c Nhà n c và các c quan ch c năng chú tr ng trong th i ượ ướ ơ
  gian qua.
 • n c ta, các c quan nghiên c u đã hoàn thi n nhi u quy trình, ướ ơ
  ti n b k thu t, công nh n hàng ch c gi ng rau, hoa m i, thích ế
  h p cho v s m và trái v . Các nghiên c u v giá th s n xu t
  rau, hoa gi ng theo quy mô công nghi p không dùng đ t, s d ng
  b t che ph đ t và t i nh gi t, t i phun m a cũng đã đ c ướ ướ ư ượ
  th nghi m b c đ u cho k t qu t t. Ngoài ra còn nhi u nghiên ướ ế
  c u khác thu c lĩnh v c gi ng, b o v th c v t, phân bón, thu
  l i, chăn nuôi b c đ u đã có nh ng k t qu ng d ng trong ướ ế
  s n xu t. Nhi u công ngh cao (công ngh sinh h c, v t li u
  m i…) đã đ c các doanh nghi p ng d ng trong s n xu t. M t ượ
  s khu Nông nghi p công ngh cao c a Nhà n c, c a các doanh ướ
  nghi p trong và ngoài n c đã hình thành và phát tri n. ướ
  Đ c bi t công ngh sinh h c là ngành công ngh ph c v đ c
  l c cho s n xu t nông nghi p thì Vi t Nam cũng đã có nh ng
  b c phát tri n đáng k nh vi c cho hoa n trong ng nghi m ướ ư
  theo ý con ng i, vi c nhân b n vô tính thành công trên đ ng ườ
  v t, vi c s n xu t thành công h t gi ng nhân t o …và hàng lo t
  ngu n gen quý đ c khôi ph c và phát tri n. ượ
  Bên c nh nh ng công ngh , k thu t h c h i và đ c chuy n ượ
  giao t nhi u n c trên th gi i thì ngành Công ngh nông ướ ế
  nghi p n c ta th i gian g n đây đã cho ra đ i nhi u phát ướ
  minh,sáng ki n v m i m t đã ph c v hi u qu cho n n Nông ế
  ngh êp n c nhà. Đ i v i ngành c khí Nông nghi p trong ướ ơ
  nh ng năm qua đã cho ra đ i hàng lo t nh ng công c , máy móc
  hi n đ i cho năng su t cao và thay th đáng k cho s c lao đ ng ế
  c a con ng i. Đi u đáng m ng đây là nh ng phát minh y ườ
  không ch là c a nh ng nhà khoa h c mà nó còn là s n ph m c a
  chính nh ng ng i nông dân mà trình đ c a h ch a qua b c ườ ư
  ph thông nh : ư
  - Ông Nguy n Văn Khách, 46 tu i, nông dân xã Tân Thành,
  huy n Lai Vung, t nh Đ ng Tháp, đã b ra nhi u th i gian nghiên

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015 , 18:07

Mô tả tài liệu:

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

I/ Thành tựu công nghệ trong ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian qua Công nghệ là khái niệm được sử dụng rất phổ biến hiện nay nhưng lại có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Theo Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2003, Chương I, Điều 1 thì :” Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng , bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm”. Phát triển Khoa học và công nghệ trong ngành Nông nghiệp rất được Nhà nước và các cơ quan chức năng chú trọng trong thời gian qua. Ở nước ta, các cơ quan nghiên cứu đã hoàn thiện nhiều quy trình, tiến bộ kỹ thuật, công nhận hàng chục giống rau, hoa mới, thích hợp cho vụ sớm và trái vụ. Các nghiên cứu về giá thể sản xuất rau, hoa giống theo quy mô công nghiệp không dùng đất, sử dụng bạt che phủ đất và tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cũng đã được thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt. Ngoài ra còn nhiều nghiên cứu khác thuộc lĩnh vực giống, bảo vệ thực vật, phân bón, thuỷ lợi, chăn nuôi bước đầu đã có những kết quả ứng dụng trong sản xuất. Nhiều công nghệ cao (công nghệ sinh học, vật liệu mới…) đã được các doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất. Một số khu Nông nghiệp công nghệ cao của Nhà nước, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hình thành và phát triển.

Tin mới nhất

Trang