Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:10
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:21
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:21
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:21
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:21

Báo cáo chuyến đi thực tế tại khu Công nghiệp Nam Thăng Long.docx

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 25 | Loại file: DOC
 •  
  Môn: Công ngh môi tr ng ườ
          ướ
   ươ
   ! "  ươ
  - Quá trình keo t t o bông c n dùng đ kh các ch t l l ng ch t phân tán
  d ng keo trong n c th i 
  # 
  1. Hóa ch t:
  + Chu n b m u: Hòa tan đ t sét vào trong n c khu y đem máy đo đa ch 
  tiêu ta đ c các thông s m u n c 
  Thông s pH DO (mg/l)
  Đ c n
  (mg/l)
  Đ d n
  (NTU)
  Nhi t đ
  (
  o
  C)
  Giá tr 7,8 4,2 210 0,03 21,8
  + Phèn đ n
  + Phèn kép
  + Axit, bazo đ thay đ i giá tr pH
  2. D ng c
  - 1 thùng l n
  - 5 bình 1000ml
  - Máy đo đa ch tiêu
  - Cân phân tích.
 •  $ế
  1. Keo t b ng phèn đ n có công th c: Al ơ
  2
  (SO
  4
  )
  3
  .18H
  2
  O
  1.1 M c đích
  - Tìm ra l ng phèn t i u cho ph ng pháp keo t b ng phèn đ n. 
  1.2 Ti n hànhế
  - B c 1: L y m u đã chu n b trên đ đ y vào 5 bình 1000ml.
  * L ng phèn tính toán d a vào b ng 6.3 li u l ng phèn đ x n c trong  
  TCXDVN 33:2006 C p n c m ng l i đ ng ng côn trình tiêu chu n   
  thi t k .
  % # &!   ượ ướ
  '
  $ ượ
  ( )ơ
  % # &* " ượ
  +#!   ! ướ ướ
  1 Đ n 100 mg/l 25-35
  2 101-200 mg/l 30-40
  3 201-400 mg/l 35-45
  4 401-600 mg/l 45-50
  5 601-800 mg/l 50-60
  6 801-1000 mg/l 60-70
  7 1001-1500 mg/l 70-80
  Ta th y đ c n 210mg/l n m trong kho ng 201-400mg/l. Ch n hàm l ng 
  phèn là 40mg/l.
  - Kh i l ng  Al
  2
  (SO
  4
  )
  3
  là:
  m
  Al2(SO4)3
  = C
  m
  /V = 40/1= 40mg = 0,04g
  n
  Al2(SO4)3
  = m/M
  = 0,04/342 (mol)
  n
  Al2(SO4)3
  = n
  phèn
  = 0,04/342(mol)
  m
  phèn
  = 666.(0,04/342)= 0,08g
  - B c 2: Thêm vào đó l ng phèn tăng d n theo b ng sau: 
  1 2 3 4 5
  L ng phèn tính toán (g) 0,024 0,048 0,08 0,24 0,48
  L ng phèn th c t cân (g) 0,026 0,053 0,08 0,24 0,483
 • - B c 4: Đ a 5 bình vào máy khu y v i 
  + T c đ 250 vòng/phút
  + Th i gian 5 phút
  - B c 5: Khu y xong đ nh l ng trong 30 phút r i đem đo các thông s
  b ng máy đo đa ch tiêu
  - B c 6: Tính toán và tìm ra l ng phèn t i u (t i u khi hi u su t đ t 70%) 
  Công th c tính hi u su t:
  H=
  x100%
  1.3 K t quế
  * B ng 1: K t qu đo m u n c sau khi khu y phèn đ n. 
  1 2 3 4 5
  Kh i l ng phèn (g)  0,026 0,053 0,08 0,24 0,483
  pH 7,3 7,2 7,0 5,6 4,5
  Đ d n (NTU) 0,03 0,02 0,02 0,01 0
  Đ c n (mg/l) 129 85 56 32 24
  Nhi t đ (
  o
  C) 21,4
  DO (mg/l) 4,8
  Hi u su t 38,6 59,5 73,3 84,8 88,6
  Chú thích: Cách tính hi u su t:
  Hi u su t = ((TDS
  đ u
  -TDS
  t ng bình
  )/TDS
  đ u
  )x100
  * Đ th s 1:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 11:54

Mô tả tài liệu:

Báo cáo chuyến đi thực tế tại khu Công nghiệp Nam Thăng Long.docx

  Ự ẬMôn: Công ngh môi tr ngệ ườ       ầ ự ậ ệ ử ướ ằ ươ ụ ! " ụ ủ ươ- Quá trình keo t t o bông c n dùng đ kh các ch t l l ng ch t phân tán        d ng keo trong n c th i   #  ẩ ị1. Hóa ch t:ấ+ Chu n b m u: Hòa tan đ t sét vào trong n c và khu y đem máy đo đa ch      tiêu ta đ c các thông s m u n c   Thông s pH DO (mg/l)Đ c n (mg/l)Đ d n (NTU)Nhi t đ (oC)Giá tr 7,8 4,2 210 0,03 21,8+ Phèn đ n+ Phèn kép+ Axit, bazo đ thay đ i giá tr pH  2. D ng c ụ ụ- 1 thùng l n - 5 bình 1000ml- Máy đo đa ch tiêu- Cân phân tích.

Tin mới nhất

Trang