Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:03
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:03
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:03

Báo cáo chuyên đề kinh doanh bất động sản.doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • BÁO CÁO CHUYÊN Đ
  KINH DOANH B T Đ NG S N
  H tên:
  Ngày sinh:
  L p: Kinh doanh b t đ ng s n
  Công tác t i:
  1
 • A. Môi gi i b t đ ng s n
  I. Nguyên t c ho t đ ng môi gi i b t đ ng s n
  1. T ch c, nhân đ đi u ki n quy đ nh sau thì đ c kinh doanh d ch v 
  môi gi i b t đ ng s n, làm trung gian trong vi c đàm phán, h p đ ng kinh
  doanh b t đ ng s n h ng thù lao, hoa h ng theo h p đ ng môi gi i b t 
  đ ng s n:
  - Đ i v i t ch c kinh doanh d ch v môi gi i b t đ ng s n ph i có ít nh t m t
  ng i có ch ng ch môi gi i b t đ ng s n;ườ
  - nhân kinh doanh d ch v môi gi i b t đ ng s n đ c l p ph i đăng ký kinh
  doanh theo quy đ nh c a pháp lu t và có ch ng ch môi gi i b t đ ng s n.
  2. Ho t đ ng môi gi i b t đ ng s n ph i công khai, trung th c và tuân th pháp
  lu t.
  3. T ch c, nhân môi gi i b t đ ng s n không đ c đ ng th i v a nhà 
  môi gi i v a là m t bên th c hi n h p đ ng trong m t giao d ch kinh doanh b t
  đ ng s n.
  II. Đi u ki n kinh doanh d ch v môi gi i yêu c u chuyên môn c a nhà
  môi gi i b t đ ng s n
  1. V i t ch c kinh doanh d ch v môi gi i, đ nh giá b t đ ng s n
  a. V đi u ki n pháp lý
  - T ch c khi kinh doanh d ch v môi gi i b t đ ng s n ph i thành l p doanh
  nghi p ho c h p tác xã, đăng kinh doanh d ch v môi gi i b t đ ng s n theo
  quy đ nh c a pháp lu t;
  b. V nhân s
  - T ch c khi kinh doanh d ch v môi gi i b t đ ng s n ph i ít nh t 01
  ng i có ch ng ch môi gi i b t đ ng s n; Tr ng h p t ch c kinh doanh d ch 
  v sàn giao d ch b t đ ng s n ph i ít nh t 02 ng i ch ng ch môi gi i 
  b t đ ng s n.
  c.V tr s ho t đ ng :
  - Có đ a ch giao d ch n đ nh.
  - c s v t ch t, h th ng k thu t tin h c ph ng ti n thông tin liên l c 
  (đi n tho i, thi t b ghi âm, máy vi tính các thi t b khác) đáp ng yêu c u
  c a ho t đ ng môi gi i b t đ ng s n.
  2. V i cá nhân ho t đ ng môi gi i b t đ ng s n
  2
 • Tr ng h p nhân kinh doanh d ch v môi gi i b t đ ng s n đ c l p: thì
  ph i đăng kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t, l p Văn phòng môi gi i
  b t đ ng s n và ph i có ch ng ch môi gi i b t đ ng s n.
  3. Yêu c u chuyên môn c a nhà môi gi i b t đ ng s n
  - Yêu c u chung:
  + Không ph i là cán b , công ch c nhà n c. 
  + năng l c hành vi dân s đ y đ ; không b c m hành ngh theo
  quy t đ nh c a c quan th m quy n; không đang trong tình tr ng b truy c u
  trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù;
  + Trình đ h c v n t i thi u t t t nghi p PTTH tr lên.
  + Ph i ch ng nh n đã hoàn thành khoá h c v môi gi i BĐS do t
  ch c đào t o theo ch ng trình khung c a B Xây d ng ban hành . 
  + ch ng ch môi gi i b t đ ng s n do c quan th m quy n công
  nh n và c p.
  - Yêu c u c th :
  + N m ch c pháp lu t kinh doanh b t đ ng s n, môi gi i b t đ ng s n.
  + Hi u bi t c b n v th tr ng b t đ ng s n các v n đ liên quan 
  đ n ho t đ ng môi gi i trên th tr ng b t đ ng s n. 
  + N m rõ n i dung trình t quy trình c a d ch v môi gi i b t đ ng s n.
  + Có ki n th c c b n v ti p th kinh doanh b t đ ng s n.
  + Tuân th nghiêm túc trách nhi m đ o đ c hành ngh môi gi i b t
  đ ng s n phù h p v i đ o đ c h i nói chung đ o đ c kinh doanh nói
  riêng.
  III. Đ o đ c ngh nghi p trong môi gi i b t đ ng s n
  1. Ph i trung th c trong khi th c hi n d ch v môi gi i ,không dùng các
  th thu t không đ c phép đ m u l i cho mình, c n tinh th n trách nhi m 
  khi môi gi i gi a ng i mua và ng i bán làm sao cho cu c mua bán thành công !  
  nh ng an toàn cho c các bên .
  2. Không đ c cho ng i khác m n, thuê ch ng ch hành ngh ;  
  3. Hành ngh không đúng v i n i dung ghi trong ch ng ch ;
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 10:57

Mô tả tài liệu:

Báo cáo chuyên đề kinh doanh bất động sản.doc

BÁO CÁO CHUYÊN ĐKINH DOANH B T Đ NG S N  H tên:Ngày sinh:L p: Kinh doanh b t đ ng s n   Công tác t i:1

Tin mới nhất

Trang