Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Bảng động từ số nhiều bất quy tắc

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • B ng danh t s nhi u b t quy t c
  alga
  alumna
  appendix
  bacterium
  bison
  buffalo
  bus
  cactus
  child
  corps
  criterion
  crisis
  datum
  deer
  die
  dwarf
  foot
  fish
  goose
  half
  algae
  alumnae alumnus alumni
  appendixes, appendices
  bacteria
  bison
  buffalos, buffaloes, buffalo
  buses, busses
  cacti, cactuses
  children
  corps
  criteria
  crises
  data
  deer
  dice
  dwarfs, dwarves
  feet
  fish, fishes
  geese
  halves
 • hippopotamus
  hoof
  louse
  man
  medium
  moose
  mouse
  octopus
  ox
  scarf
  series
  sheep
  staff
  staff
  stegosaurus
  swine
  talisman
  tooth
  wharf
  woman
  hippopotami, hippopotamuses
  hoofs, hooves
  lice
  men
  media, memorandum, memoranda
  moose
  mice
  octopi, octopuses, octopodes
  oxen
  scarves, scarfs
  series
  sheep
  staves
  staffs
  stegosauri
  swine
  talismans
  teeth
  wharfs, wharves
  women

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:33

Mô tả tài liệu:

Bảng động từ số nhiều bất quy tắc

B ngả danh t s nhi u b t quy t cừ ố ề ấ ắalgaalumnaappendixbacteriumbisonbuffalobuscactuschildcorpscriterioncrisisdatumdeerdiedwarffootfishgoosehalfalgaealumnae alumnus alumniappendixes, appendicesbacteriabisonbuffalos, buffaloes, buffalobuses, bussescacti, cactuseschildrencorpscriteriacrisesdatadeerdicedwarfs, dwarvesfeetfish, fishesgeesehalves

Tin mới nhất

Trang