Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thành Thứ hai, Tháng 1 2, 2017 - 18:42
2 Nguyễn Thành Thứ hai, Tháng 1 2, 2017 - 18:42
3 Nguyễn Thành Thứ hai, Tháng 1 2, 2017 - 18:42
4 Nguyễn Hải Thứ tư, Tháng 1 4, 2017 - 15:36
5 tâm nguyễn văn Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 09:08

Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: PDF
 • BAÛNG COÂNG THÖÙC ÑAÏO HAØM - NGUYEÂN HAØM
  Traàn Quang - 01674718379
  I. Caùc coâng thöùc tính ñaïo haøm.
  1.
  ( )' ' 'u v u v
  2.
  ( . )' '. . 'u v u v u v
  3.
  '
  2
  '. . 'u u v u v
  v
  v
  Heä Quaû: 1.
  ' . 'ku k u
  2.
  '
  2
  1'v
  v
  v
  II. Ñaïo haøm vaø nguyeân haøm caùc haøm soá sô caáp.
  Bảng đạo hàm
  1
  
  'xx
  1
  ' . '.
  
  u u u
  1
  ,1
  1
  x
  x dx c
  1
  1
  .
  1
  ax b
  ax b dx c
  a
  sin ' cosxx
  sin ' '.cosu u u
  sin cosxdx x c
  1
  sin cosax b dx ax b c
  a
  cos ' sinxx
  cos ' '.sinu u u
  cos sinxdx x c
  1
  cos sinax b dx ax b c
  a
  2
  2
  1
  tan ' 1 tan
  cos
  xx
  x
  2
  2
  '
  tan ' '. 1 tan
  cos
  u
  u u u
  u
  2
  1
  tan
  cos
  dx x c
  x
  
  2
  11
  tan
  cos
  dx ax b c
  ax b a
  2
  2
  1
  cot ' 1 cot
  sin
  xx
  x
  2
  2
  '
  cot ' '. 1 cot
  sin
  u
  u u u
  u
  2
  1
  cot
  sin
  dx x c
  x
  2
  11
  cot
  sin
  dx ax b c
  ax b a
  1
  log '
  ln
  a
  x
  xa
  '
  log '
  .ln
  a
  u
  u
  ua
  1
  lndx x c
  x
  
  11
  lndx ax b c
  ax b a
  1
  ln ' x
  x
  '
  ln '
  u
  u
  u
  ' .ln
  xx
  a a a
  ' . '.ln
  uu
  a a u a
  ln
  x
  x
  a
  a dx c
  a
  
  .ln
  
  
  
  x
  x
  a
  a dx c
  a
  '
  xx
  ee
  ' '.
  uu
  e u e
  xx
  e dx e c
  1
  ax b ax b
  e dx e c
  a
  
  
  Boå sung:
  22
  1
  arctan
  dx x
  C
  aa
  xa
  22
  1
  2
  ln
  dx x a
  C
  a x a
  xa
  22
  arcsin
  dx x
  C
  a
  ax
  22
  22
  ln
  dx
  x x a C
  xa
  III. Vi phaân:
  '.dy y dx
  VD:
  1
  ( ) ( )d ax b adx dx d ax b
  a
  ,
  (sin ) cosd x xdx
  ,
  (cos ) sind x xdx
  ,
  (ln )
  dx
  dx
  x
  ,
  2
  (tan )
  cos
  dx
  dx
  x
  ,
  2
  (cot )
  sin
  dx
  dx
  x
  . . .
 • BAÛNG COÂNG THÖÙC MUÕõ - LOGARIT
  Traàn Quang - 01674718379
  I. Coâng thöùc haøm soá Muõ vaø Logarit.
  Haùm soá muõ
  Haøm soá Logarit
  1
  a
  a
  ;
  aa
  .a a a
  ;
  
  a
  a
  a
  
  .
  a a a
  
  ..a b a b
  ;
  aa
  b
  b
  0 0 1log ,
  M
  a
  x M x a x a
  10log
  a
  ;
  1log
  a
  a
  ;
  log log
  aa
  bb
  1
  log log
  a
  a
  bb
  ;
  log
  a
  a
  log . log log
  a a a
  b c b c
  log log log
  a a a
  b
  bc
  c
  log log
  bb
  ca
  ac
  ;
  log
  a
  a
  log
  log log .log
  log
  c
  a a c
  c
  b
  b c b
  a
  1
  log
  log
  a
  b
  b
  a
  0 1
  
  
  a a a
  log log
  aa
  1
  
  
  :a a a
  0 1
  
  
  :a a a
  1
  : log log
  aa
  a
  01
  : log log
  aa
  a
  II.Moät soá giôùi haïn thöôøng gaëp.
  1
  11. lim
  x
  x
  e
  x
  ex
  x
  x
  1
  1lim.2
  a
  x
  a
  x
  x
  ln
  1
  lim.3
  0
  a
  x
  x
  a
  x
  1
  lim.4
  0
  e
  x
  x
  a
  a
  x
  log
  1log
  lim.5
  0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2016 , 06:48

Mô tả tài liệu:

Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Bảng công thức tích phân - đạo hàm - Mũ - logarit

Tin mới nhất

Trang