Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyenvan luong Thứ sáu, Tháng 6 2, 2017 - 15:35

Bản sắc văn hóa dân tộc: Bài tập đường lối đảng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • Cùng v i quá trình d ng n c gi n c, n n văn hoá Vi t Nam đã ướ ướ
  hình thành phát tri n. B ng lao đ ng sáng t o ý chí đ u tranh b n b , kiên
  c ng, nhân dân ta đã xây đ p nên m t n n văn hoá k t tinh s c m nh inườ ế
  đ m d u n v n s c c a dân t c, ch ng minh s c s ng mãnh li t s tr ng ườ
  t n c a dân t c Vi t Nam .
  Văn hóa Vi t Nam t ng th nh ng giá tr v t ch t tinh th n do
  c ng đ ng các dân t c Vi t Nam sáng t o ra trong quá trình d ng n c gi ướ
  n c. Nh n n t ng s c m nh văn hoá y nhi u th i kỳ b đô h ,ướ
  dân t c ta v n gi v ng phát huy b n s c c a mình, ch ng nh ng không b
  đ ng hoá, mà còn qu t c ng đ ng d y giành l i đ c l p cho dân t c, l y s c ta ườ
  mà gi i phóng cho ta.
  Công cu c đ i m i toàn di n, đ y m nh công nghi p hoá hi n đ i hoá
  đ t n c, xây d ng ch nghĩa xã h i, th c hi n th ng l i m c tiêu“ dân giàu, ướ
  n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”, đòi h i chúng ta ph i xây ướ
  d ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c, xây ế
  d ng n n t ng tinh th n c a dân t c ta, coi đó v a là m c tiêu v a là đ ng l c
  thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i. ế
  Chúng ta đang s ng trong m t th gi i hi n đ i bi n chuy n nhanh ế ế
  chóng, đang di n ra quá trình toàn c u hoá, s h i nh p khu v c và th gi i v i ế
  m t t c đ r t nhanh, t đó n y sinh nhu c u m r ng giao l u gi a các n n ư
  văn hoá. Trong khi m r ng giao l u qu c t , chúng ta c n ti p thu có ch n l c ư ế ế
  nh ng tinh hoa văn hoá c a nhân lo i; đ ng th i c ng c và phát huy truy n
  th ng văn hoá tinh th n t t đ p c a dân t c.
  1. Ch tr ng c a Đ ng v v n đ gi gìn b n s c văn hoá dân t c ư ơ
  Ngh quy t H i Ngh Trung ng 5 ch rõ: “ ph ng h ng chung , đ ng ế ươ ươ ướ
  th i là nhi m v bao quát c a s nghi p văn hóa n c ta là phát huy ch nghĩa ướ
  yêu n c và truy n th ng đ i đoàn k t dân t c, ý th c đ c l p t ch , t c ngướ ế ườ
 • xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa, xây d ng và phát tri n n n văn
  hoá Vi t Nam tiên ti n đ m đà b n s c dân t c, ti p thu nh ng tinh hoa văn hoá ế ế
  nhân lo i, làm cho văn hoá th m sâu vào toàn b đ i s ng và ho t đ ng xã h i,
  vào t ng ng i, t ng gia đình, t ng t p th và c ng đ ng, t ng đ a bàn dân c , ườ ư
  vào m i lĩnh v c sinh ho t và quan h con ng i, t o nên trên đ t n c ta đ i ườ ướ
  s ng tinh th n cao đ p, trình đ dân trí cao, khoa h c phát tri n ph c v đ c l c
  s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã ướ
  h i công b ng văn minh, ti n b c v ng ch c lên ch nghĩa xã h i”. ế ướ
  Xây d ngphát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c ế
  dân t c” v a đáp ng đúng nh ng đòi h i b c xúc c a cu c s ng v a đ nh
  h ng chi n l c c b n cho s nghi p xây d ng, c ng c không ng ngướ ế ượ ơ
  tăng c ng n n t ng tinh th n h i ta trên con đ ng ph n đ u dân giàuườ ườ
  n c m nh, h i công b ng, văn minh, ti n b c v ng ch c lên ch nghĩa ướ ế ướ
  h i.
  2. Xây d ng n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c. ế
  Vi c t p trung xây d ng phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, ế
  đ m đà b n s c dân t c, t m quan tr ng đ c bi t không ch cho hi n t i
  c t ng lai T qu c ta. Nh ng nên văn hóa th nào là “ ươ ư ế tiên ti nế ”? Th nàoế
  đ m đà b n s c dân t c ” ?.
  N n văn hoá tiên ti n ế
  M t là , yêu n c .ướ
  Hai là, ti n b .ế
  Ba , n i dung c t lõi t ng đ c l p dân t c ch nghĩa ưở
  h i d i ánh sáng c a ch nghĩa Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh. ướ ư ưở
  B n là , nhân văn: t t c vì con ng i ... ườ
  Năm , tiên ti n không ch trong n i dung t t ng c trong nhế ư ưở
  th c bi u hi n, trong các ph ng ti n chuy n t i n i dung . ươ
 • Đ t n c ta đang th i kỳ quá đ v i n n kinh t nhi u thành ph n theo ướ ế
  đ nh h ng h i ch nghĩa. S nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá nh m ướ
  xây d ng c s v t ch t - k thu t cho ch nghĩa xã h i đòi h i huy đ ng t i đa ơ
  ti m năng v t ch t tinh th n c a c dân t c, c a t t c các thành ph n kinh
  t . Ch nghĩa yêu n c đây m t đ ng l c c c kỳ to l n. N n văn hóa tiênế ướ
  ti n do đó tr c h t ph i m t n n văn hoá yêu n c. th coi yêu n c ế ướ ế ướ ướ
  ti n b đ c tr ng bao quát nh t c avăn hoá tiên ti n.Yêu n c ý chí đ a đ tế ư ế ướ ư
  n c thoát kh i c nh nghèo nàn, l c h u, ph n đ u dân giàu, n c m nh, ướ ướ
  h i công b ng văn minh - đó m t n i dung t t ng l n c a n n văn hoá tiên ư ưở
  ti n. G n li n v i yêu n c ti n b . N n văn hoá tiên ti n ph i n n vănế ướ ế ế
  hoá k t tinh t t c nh ng ti n b , chân, thi n, m c a dân t c, c aế ế
  th i đ i, c a loài ng i. ườ
  N u đ c tr ng bao quát nh t c a n n văn hoá tiên ti n yêu n c, tế ư ế ướ
  h t nhân c t lõi c a n n văn hoá tiên ti n t ng đ c l p dân t c ch ế ưở
  nghĩa h i d i ánh sáng ch nghĩa Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh. Ch ướ ư ưở
  nghĩa Mác - Lênin h c thuy t cách m ng khoa h c k t tinh nh ng tinh hoa ế ế
  văn hoá nhân lo i, h ng vào gi i phóng toàn h i, gi i phóng dân t c, gi i ướ
  phóng con ng i, kh c ph c tri t đ tình tr ng con ng i b tha hoá, t o đi uườ ườ
  ki n phát tri n không ng ng hoàn thi n con ng i. Ch nghĩa c ng s n trong ườ
  b n ch t c a nó nh C. Mác nói, là“ ch nghĩa nhân đ o hi n th c”. Nguy n ư
  Qu c đi t ch nghĩa yêu n c truy n th ng c a dân t c và nh ng hi u bi t sâu ướ ế
  s c nhi u n n văn hoá l n Đông Tây, đ n v i ch nghĩa Mác - Lênin nh m t ế ư
  b c ngo t quy t đ nh hình thành t t ng H Chí Minh. S g p g th n kỳướ ế ư ưở
  này đã s n sinh ta m t nhân cách, h n th , m t m u nh văn hoá m i, m u ơ ế
  hình“ văn hoá c a t ng lai” nh nhà th Vi t Mandenxtam v i m t tình ươ ư ơ ế
  c m đ c bi t đã s m khám phá t năm 1923 khi ti p xúc v i Bác. Nh v y, th t ế ư
  chính xác t nhiên khi Ngh quy t Trung ng 5 nêu lên m c tiêu n n văn ế ươ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 14:28

Mô tả tài liệu:

Bản sắc văn hóa dân tộc: Bài tập đường lối đảng

Cùng v i quá trình d ng n c và gi n c, n n văn hoá Vi t Nam đãớ ự ướ ữ ướ ề ệhình thành và phát tri n. B ng lao đ ng sáng t o và ý chí đ u tranh b n b , kiênể ằ ộ ạ ấ ề ỉc ng, nhân dân ta đã xây đ p nên m t n n văn hoá k t tinh s c m nh và inườ ắ ộ ề ế ứ ạđ m d u n v n s c c a dân t c, ch ng minh s c s ng mãnh li t và s tr ngậ ấ ấ ả ắ ủ ộ ứ ứ ố ệ ự ườt n c a dân t c Vi t Nam .ồ ủ ộ ệ Văn hóa Vi t Nam là t ng th nh ng giá tr v t ch t và tinh th n doệ ổ ể ữ ị ậ ấ ầc ng đ ng các dân t c Vi t Nam sáng t o ra trong quá trình d ng n c và giộ ồ ộ ệ ạ ự ướ ữn c. Nh n n t ng và s c m nh văn hoá y mà dù có nhi u th i kỳ b đô h ,ướ ờ ề ả ứ ạ ấ ề ờ ị ộdân t c ta v n gi v ng và phát huy b n s c c a mình, ch ng nh ng không bộ ẫ ữ ữ ả ắ ủ ẳ ữ ịđ ng hoá, mà còn qu t c ng đ ng d y giành l i đ c l p cho dân t c, l y s c taồ ậ ườ ứ ậ ạ ộ ậ ộ ấ ứmà gi i phóng cho ta.ảCông cu c đ i m i toàn di n, đ y m nh công nghi p hoá hi n đ i hoá ộ ổ ớ ệ ẩ ạ ệ ệ ạđ t n c, xây d ng ch nghĩa xã h i, th c hi n th ng l i m c tiêu“ dân giàu, ấ ướ ự ủ ộ ự ệ ắ ợ ụn c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”, đòi h i chúng ta ph i xây ướ ạ ộ ằ ủ ỏ ảd ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c, xây ự ể ề ệ ế ậ ả ắ ộd ng n n t ng tinh th n c a dân t c ta, coi đó v a là m c tiêu v a là đ ng l c ự ề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ ộ ựthúc đ y phát tri n kinh t - xã h i.ẩ ể ế ộ Chúng ta đang s ng trong m t th gi i hi n đ i bi n chuy n nhanh ố ộ ế ớ ệ ạ ế ểchóng, đang di n ra quá trình toàn c u hoá, s h i nh p khu v c và th gi i v i ễ ầ ự ộ ậ ự ế ớ ớm t t c đ r t nhanh, t đó n y sinh nhu c u m r ng giao l u gi a các n n ộ ố ộ ấ ừ ả ầ ở ộ ư ữ ềvăn hoá. Trong khi m r ng giao l u qu c t , chúng ta c n ti p thu có ch n l c ở ộ ư ố ế ầ ế ọ ọnh ng tinh hoa văn hoá c a nhân lo i; đ ng th i c ng c và phát huy truy n ữ ủ ạ ồ ờ ủ ố ềth ng văn hoá tinh th n t t đ p c a dân t c.ố ầ ố ẹ ủ ộ1. Ch tr ng c a Đ ng v v n đ gi gìn b n s c văn hoá dân t c ủ ư ơ ủ ả ề ấ ề ữ ả ắ ộNgh quy t H i Ngh Trung ng 5 ch rõ: “ ph ng h ng chung , đ ng ị ế ộ ị ươ ỉ ươ ướ ồth i là nhi m v bao quát c a s nghi p văn hóa n c ta là phát huy ch nghĩa ờ ệ ụ ủ ự ệ ướ ủyêu n c và truy n th ng đ i đoàn k t dân t c, ý th c đ c l p t ch , t c ngướ ề ố ạ ế ộ ứ ộ ậ ự ủ ự ườ

Tin mới nhất

Trang