Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vu linh Thứ hai, Tháng 9 11, 2017 - 22:05

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 67
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  B N KHAI NHÂN KH U
  (Dùng cho ng i t đ 14 tu i tr lên)ườ ừ
  1. H và tên khai sinh:
  (1)
  ............................................................2. Gi i
  tính(Nam/n ):................
  3. H và tên g i khác (N u ế
  có):.....................................................................................................
  4. Ngày, tháng, năm sinh:.............................5. N i ơ
  sinh:.............................................................
  6. Quê quán:
  (2)
  ..............................................................................................................................
  .
  7. Dân t c:...........................8. Tôn giáo:.............................9.CMND
  s :.....................................
  10. H chi u sô:........................................11. S h kh u ế
  s :.......................................................
  12. N i th ng ơ ườ
  trú:.......................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .....................
  13. Ch hi n
  nay:.......................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  ......................
  14. Trình đ h c v n:
  (3)
  .................................15. Trình đ chuyên môn:
  (4)
  ...................................
  16. Bi t ti ng dân t c ít ng i:.........................................17. Bi t ngo i ế ế ườ ế
  ng :.............................
  18. Ngh nghi p, ch c v , n i làm vi c hi n ơ
  nay:.......................................................................
  .................................................................................................................................
  .....................
  19. T d 14 tu i tr lên đ n nay đâu, làm gì: ế
  T THÁNG,
  NĂM
  Đ N THÁNG,
  NĂM
  CH
  (Ghi rõ s nhà, đ ng ph ; t , xóm, ườ ố ổ
  p, b n, xã/ph ng/th trân; ườ
  qu n/huy n; t nh/thành ph , N u ế
  n c ngoài thì ghi rõ tên n c)ướ ướ
  NGH NGHI P,
  N I LÀM VI CƠ
  M u HK01 ban hành
  theo QĐ s 698/2007/QĐ-BCA(C11)
  ngày 01/7/2007
 • (1) Vi t ch in hoa đ d u. (2) ghi theo gi y khai sinh ho c quê g c. (3) ghi ế
  trình đ h c v n cao nh t: Ti n sĩ, Th c sĩ, Đ i h c, Cao đ ng, Trung c p, ế
  trình đ ph thông(12/12,7/10...). (4) ghi trình đ chuyên môn cao nh t: Ti n sĩ ế
  Y h c, Th c sĩ qu n lý giáo d c, c nhân lu t... ư
  20. Ti n an: (T i danh, hình ph t, theo b n án s , ngày c a tòa
  án)............................................
  .................................................................................................................................
  .....................
  .................................................................................................................................
  ......................
  .................................................................................................................................
  .....................
  21. Quan h gia đình:(B , m ; v / ch ng; con; anh, ch , em ru t)
  (5)
  T
  T
  H VÀ TÊN
  SINH
  NĂM
  Qua
  n h
  Ngh
  nghi p
  CH HI N NAY
  (6)
  Na
  m
  N
 • .................,
  ngày.........tháng........năm........
  NG I KHAI HO C ƯỜ
  NG I VI T HƯỜ
  (Cam đoan; ký ghi rõ
  h tên )
  (5) Ghi c cha m ; con nuôi; ng i nuôi d ng; ng i dám h theo quy đ nh ườ ưỡ ườ
  c a pháp lu t (n u có) ế
  (6) S nhà đ ng, ph , t , xóm, p, b n, xã/ph ng/th trân; qu n/huy n; ườ ườ
  t nh/thành ph , N u n c ngoài thì ghi rõ tên n c. ế ướ ướ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:38

Mô tả tài liệu:

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

Tin mới nhất

Trang