Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Bài văn tả cây bàng, cây phượng vĩ lớp 4

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 234
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • T cây bàng
  Bài làm:
  Ngôi tr ng thân yêu c a tôi có r t nhi u lo i cây cho bóng mát. Nh ng có l không cây nào có bóng tre r p mát ườ ư
  b ng cây bàng. Nó đ ng s ng s ng gi a sân tr ng này không bi t t bao gi ch bi t t khi tôi đ t chân đ n ườ ế ế ế
  tr ng đã th y bàng r i.ườ
  Nhìn t xa, cây bàng nh m t chi c ô kh ng l nhi u t ng xoè tán chùm bóng mát c m t kho ng sân tr ng r ng ư ế ườ
  cho chúng tôi vui ch i gi i trí sau m i gi h c căng th ng. L i g n cây bàng tròn, th ng m u nâu s m nh dãi gi u ơ ư
  qua nhi u năm tháng. Cây bàng là m t lo i cây r t nh y c m v i s thay đ i c a b n mùa. Nhìn lá bàng ng i ta ườ
  có th nh n bi t chính xác các mùa trong năm. ế
  Vào mùa thu, khi ti t tr i se l nh nh ng chi c lá bàng to nh hai bàn tay ng i l n v n m u xanh đâm chuy n sangế ế ư ườ
  m u vàng g ch quăn d n mép lá r i v ng lên nh hình mo cau. Lúc này nó đó bi n sang m u đ tía và khi nh ng ư ế
  ch gió thu tinh ngh ch th i đ n nó v i vã b t ra kh i cành chao li ng gi a không trung i h t nh ng cánh tay v y ế
  chào t m bi t n i đã sinh ra mình. Nhìn nh ng chi c lá bàng n m tr i dài trên sân tr ng trông m i tuy t làm sao! ơ ế ườ
  C th , nh ng chi c lá bàng chuy n d n m u s c cho đ n khi nh ng c n gió l nh bu t t ph ng B c tràn v thì ế ế ế ơ ươ
  cây bàng không còn m t chi c lá nào n a. Còn l i nh ng cành tr tr i trông có v kh ng khiu gông mình ch u đ ng ế ơ
  cái rét l nh bu t c a mùa đông nh ng trong nh ng cành kh ng khiu y v n tr n tr nh a s ng. ư
  R i ti t tr i nh m l i, xuân đã v . Ch m t tu n thôi thì nh ng tr i non xanh li ti đã đi m h t nh ng cành to, cành ế ư ấ ế
  nh . Thoáng cái đã th y m u xanh non bao ph l y toàn thân cây và chuy n d n sang m u xanh đ m. Nh ng
  chi c lá c a t ng th p, t ng cao phát tri n nhanh đ n kì l . T bé b ng bàn tay tr nh mà nay đã phè phè nh cáiế ế ư
  qu t mo.
  Cho đ n khi mùa h v , lá vàng r p mát c m t kho ng sân và đây là th i đi m mà t i nh chúng tôi t m năm t m ế
  b y vui đùa nh y nhót h t s c th a mái vào nh ng gi ch i d i g c bàng mát r i thân yêu này. Bàng còn là n i ế ơ ướ ượ ơ
  g i chim v t h i ca hát nh y múa trong vòm lá. Càng tô đi m cho cây v đ p mĩ mi u.
  T i nh chúng tôi yêu cây bàng này l m b i nó đã g n bó v i ngôi tr ng tôi. Nó còn là n i ch ng ki n bao k ni m ườ ơ ế
  vui bu n c a chúng tôi. Dù mai này có ph i xa mái tr ng, xa cây bàng yêu d u này thì hình nh v cây bàng mãi ườ
  mãi in đâm trong tâm trí tôi.
  T cây bóng mát t cây bàng
  tr ng em tr ng r t nhi u cây bóng mát; cây ph ng vĩ vào mùa hè n đ r c, cây xà c đúng im lìm nh cái dù ư ượ ư
  kh ng l , Nh ng cây phi lao th ng t p nh m t hàng lính canh… nh ng có l cây bàng đ ng bên c ng tr ng đ ư ư ườ
  l i cho em nhi u n t ng nh t. ượ
  T xa, cây bàng tr ng em trông gi ng nh m t cái ô l n. V i dáng đ ng th ng và nh ng tán lá xanh mát. Đ n ườ ư ế
  g n, n i b t tr c ta là thân cây cao to và nh ng tán lá dày đ c, xanh ng t che r p c m t kho ng đ t r ng. M i ướ
  tr a tan h c, chúng em th ng ng i hóng mát m t lúc. G c cây to màu nâu x n, nhô lên nh ng cái m t to nh cái ư ườ ư
  gáo d a. M y r l n chôi lên nh m i g i chúng em ng i lên đó đ ngh tránh n ng. Tán lá t ng t ng t ng t ng x p ư ế
  đ u, cao v t h n c mái tr ng em. Thân bàng to g n m t vòng tay ôm, v màu xám, nham pháp, nhi u v t tr y ượ ơ ườ ế
  x c, d u tích c a s t ng tr i năm tháng. Trên cao, nhi u cành l n chìa ngang ho c chênh ch ch t o thành nhi uướ ế
  t ng tán lá.
  Mùa thu lá t màu xanh x m chuy n sang màu pha đ hay pha nâu. G p gió nh ng chi c lá vàng lìa cành trao ế
  qua trao l i r i r i xu ng đ t. Mùa đông, lá bàng cong cong nh nh ng chiêc bánh đa n ng đ qu ch nh màu ơ ư ướ ư
  đ ng hun. M i l n có c n gió b c th i qua, nh ng chi c lá l t r i theo chi u gió, r ng xu ng đ l i thân cành ơ ế ơ
  kh ng khiu, g y gu c, l ng ch ng in trên n n tr i xanh x m. Xuân sang , ch i non l c m i nhú lên, nh ng lá xanh
  non xòe kh p các cành trông nh m t b y chim. Mùa này lá bàng xanh t i m t màu xanh nõn nà , óng . Nh ng ư ươ
  bông hoa trăng tr ng, nh nh nh ng tr ng cua, bé xíu, th p thò gi a màu xanh c a lá. Lá ken kín dày theo t ng ư
  t ng, dày đ c khi n ánh n ng chói chang không th xuyên qua. Cái nóng h m h p nh b a vây kh p n i nh ng ế ư ơ ư
  d tán bàng, khí tr i dìu d u. M y chú chim n mình trong lá hót líu lo. Th nh tho ng, m t làn gió nh th i qua ướ
  khi n cho nh ng chi c lá bàng to, xanh rì rào trò chuy n.ế ế
  Bàng đã cho ta bóng mát, lá dùng đ gói xôi và qu chín ăn đ c, nhân bùi bùi th m th m…Cây bàng đã s ng ượ ơ ơ
  s ng n i đây qua nhi u năm tháng, luôn theo b c em m i bu i đi v … Nó là hình nh g n li n v i tu i nh c a ơ ướ
  em, g n li n v i hình nh mái tr ng thân yêu c a em. ườ
  T CÂY BÀNG
  Tr c ngõ nhà em có m t cây Bàng. Cây Bàng này do B em tr ng, có l nó cũng x p x tu i em. T lâu cây Bàng ư
  đã g n bó v i em nh m t ng i b n thân thi t. ư ườ ế
  Tr i qua bao n ng, m a, gió, bão... nh ng cây Bàng v n hiên ngang đ ng đó: Xanh t i và l n lên theo th i gian. ư ư ươ
 • Dáng cây h i nghiêng. Thân cây to và th ng, v cây xù xì và có màu nâu s m, cành Bàng to, v n dài, lá Bàng ơ ươ
  trông nh nh ng bàn tay đang v y, l p ló n hi n nh ng chùm qu .ư
  Mùa thu đ n, nh ng chi c lá xanh m t chuy n d n sang màu đ tía. M i c n gió heo may tho ng qua làm nh ng ế ế ướ ơ
  chi c lá kh đung đ a, đung đ a.ế ư ư
  Gió b c tràn v , mang theo cái l nh c t da c t th t c a Mùa đông. Lu ng gió d ng nh m nh h n, cu n theo c ườ ư ơ
  nh ng chi c lá còn sót l i cu i thu. Cây Bàng ch còn l i nh ng cành kh ng khiu trong giá rét. Tuy v y khi nhìn nó, ế
  ta v n c m nh n đ c s ti m n c a m t s c s ng mãnh li t. ượ
  Khi nh ng h t m a bay l t ph t báo hi u mùa xuân v , cây Bàng nh đ c h i sinh, t đ u cành nh ng búp non ư ư ượ
  thi nhau đâm ch i n y l c. Nh ng chú chim nh nh y nhót đùa vui theo vũ đi u b t t n c a Mùa xuân.
  Nh ng tr a hè, em và các b n th ng ng i ch i d i tán lá Bàng. Chúng em nh t nh ng chi c lá Bàng r i làm ư ườ ơ ướ ế ơ
  nh ng chi c "mũ đ i đ u", nh ng chú "nghé con" ng ngĩnh và c nh ng chi c "v ng mi n" xinh x n n a. Trong ế ế ươ
  c c a em, k ni m v cây Bàng cùng nh ng ng i b n nh trong ngõ xóm là nh ng gì thân th ng nh t! ườ ươ
  Em ch a bao gi nghĩ r ng, cây Bàng s r i xa tu i th c a em. Th r i m t hôm đi h c v , em th y các chú công ư ơ ế
  nhân c a Công ty Môi tr ng Đô th đ n đ ch t cây. Em ng c nhiên không hi u vì sao nên đ n g n đ h i. M t ườ ế ế
  chú tr l i: " s p đ n mùa bão r i, các chú ch t đi đ phòng bão làm đ cây". Em đ ng nh chôn chân xu ng đ t, ế ư
  l ng ng i đi nhìn cây bàng đang b ch t d n nh ng cành đ p nh t, cho đ n lúc cây Bàng ch còn tr l i g c... ườ ế ơ
  M t cây Bàng, em nh m t đi m t ng i b n đã l n lên cùng em, vui ch i cùng em, ch ng ki n bao chuy n vui ư ườ ơ ế
  bu n c a em và các b n...
  Nh ng r i th i gian trôi đi, n i nh cây Bàng trong lòng em cũng nguôi ngoai d n, h c t p b n r n khi n em cũng ư ế
  không còn nhi u th i gian đ nghĩ đ n cây bàng n a. ế
  ... Cho đ n m t bu i chi u, m a xuân l t ph t bay, em đang ng i h c bài bên c a s , b t ch t em nhìn ra c ng, ế ư
  n i có cây Bàng thân th ng. Nh ng ch i non đang nhú lên t g c cây xù xì c n c i. M t s s ng m i l i b t đ u ơ ươ
  h i sinh!
  K ni m v cây Bàng s còn đ ng mãi trong tâm trí em. Gi đây em còn có thêm m t ni m vui nho nh là đ c ượ
  chăm sóc nh ng m m non m i đ c h i sinh kia. Em hy v ng trong m t th i gian ng n n a, các em nh s l i ượ
  đ c đùa vui d i tán lá Bàngượ ướ
  T CÂY PH NG VĨ ƯỢ
  BÀI LÀM
  G n bên tr ng em có m t ườ cây ph ngượ già, tán lá sum suê, nh ng khi đi h c, g p tr i n ng to, em th ng đ ng d i ườ ướ
  g c cây đ tránh n ng.
  Không hi u cây đã tr ng đ c bao lâu r i. Em ch nghe ông b o v già nói t bu i đ u v tr ng này là ông đã th y nó ượ ườ
  r i, ngót nghét đ n nay cũng đã m i hai năm. ế ườ Cây ph ngượ th t cao, ng n c a nó v t c mái ngói c a tr ng. Thân ượ ườ
  to ph i b ng c ba vòng tay ôm c a chúng em. L p da bên ngoài đã b c ph ch vì gió s ng. Quanh g c cây có cái b ế ươ
  g ch nh , đ ng kính kho ng năm mét, đã đ c m t ng i t t b ng nào đó tô láng b ng xi măng. Đó cũng là đi m ườ ượ ườ
  h n c a chúng em vào nh ng bu i tr a hanh n ng. Cũng trên b g ch đó, chi u chi u em th ng ng i ng m cây ư ườ
  ph ng t a bóng mát che c m t kho ng sân. Cái thân tròn tròn c a nó đâm th ng kho ng ba mét thì phân nhánh. ượ
  Nh ng nhánh to, nhánh nh đ u m c xiên, đâm xòe ra các phía đ y nh ng tán lá, trông xa nh m t cây dù to t ng ư ướ
  màu xanh. Nh ng chi c lá ph ng xòe ra đ u đ n, đ i x ng nhau. Lá đan dày đ c h ng n ng, gió, m a và s ng, do ế ượ ư ươ
  v y khi ng i d i g c cây em có c m giác th t an toàn và mát m . Đ p nh t là khi ph ng vào hè, hoa t ng chùm ướ ượ
  trông r c r h n lên, dù tr i m a hay n ng. M a, s c hoa thâm l i. N ng, s c hoa t i r c lung linh. M i bông hoa n , ư ư ươ
  cánh xòe ra nh cánh b m, ch c n m t c n gió tho ng qua là chúng em v i ch y ra nh t l y đem v ép vào trang v ư ướ ơ
  làm thành nh ng chú b m v i đôi râu là chi c nh y vàng xinh xinh. ướ ế
  Ve kêu ra r d i tán lá ph ng, hè v cũng là lúc chúng em chia tay nhau, chia tay c g c ph ng già, n i cho em ướ ượ ượ ơ
  bóng mát, cho c k ni m tu i h c trò .
  T CÂY PH NG VĨ ƯỢ
  Tr c c ng tr ng em m t cây c th r t to, tán cây xòe ra che mát m t g c tr i. Đó cây ph ng vĩ.ướ ườ ượ
  G c ph ng không bi t đã t bao gi . Em ch bi t, ngày đ u tiên theo chân m đ n tr ng em đã th y nó đ ng ượ ế ế ế ườ
  s ng s ng ngay tr c c ng v i dáng uy nghi, trông gi ng nh m t bác b o v chăm ch , lúc nào cũng t p trung canh ướ ư
  gác c ng tr ng m t cách kh n tr ng. G c ph ng s n sùi, c ch ng c hai b n h c sinh ôm m i giáp. T m t đ t ườ ươ ượ ướ
  đ lên ng n kho ng hai mét, thân cây phân ra thành nhi u cành, nhánh. Lá ph ng hao hao gi ngme nh ng to h n ượ ư ơ
  m t chút m t màu xanh l c lìa, trông mát m t, chen chút v i nhau t o thành m t tán r ng l n gi ng nh m t cây ư
  thiên nhiên kh ng l , che mát c m t góc sân, tr c c ng tr ng. D i g c ph ng này, không bi t đã qua bao ướ ườ ướ ượ ế
  nhiêu ngày, bao nhiêu l n chúng em đ ng ch m đónvà đùa v i nhau không s b n ng...Nh ng c em thích ư
  nh t,cũng lúc em bu n nh t khi ti ng ve ngân nga rãi rác kh p sân tr ng. Em có c m giác, cây ph ng t t tr ế ườ ượ
  mình cho ra nh ng chùm hoa đ th m lác đác trên cây. Lúc này cũng là lúc chúng em mi t mài h c t p đ chu n b cho
  thì cu i h c kì. V a thi xong thì ti ng ve cũng r lên giòn giã liên h i,th t kỳ di u cây thiên nhiên y nh đ c ế ư ượ
  khoác trên mình m t màu đ r c r c a nh ng chùm ph ng vĩ. Lúc đó cũng lúc chúng em t m chia tay g c ượ
  ph ng, mái tr ng đ ngh hè.ượ ườ
  Ôi! Tuy t làm sao g c c th tr c c ng tr ng. Mai này l n lên bu c ph i r i xa. Ch c ch n, g c ph ng, sân ướ ườ ượ
  tr ng s m t k ni m khó phai trong đ i h c sinh c a chúng em. Em c mong sao, năm hay m i năm n a có d pườ ướ ườ
  đ c tr l i tr ng, g c ph ng y v n luôn xanh t i phát tri n t t h n bây gi , đ chúng em m t chút ít kượ ườ ượ ươ ơ
  ni m ôn l i th i th u. ơ ấ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2016 , 22:46

Mô tả tài liệu:

Bài văn tả cây bàng, cây phượng vĩ lớp 4

Mẫu Bài văn tả cây bàng, cây phượng vĩ lớp 4 hay

Tin mới nhất

Trang