Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:49
2 trinh thanh Hai Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 08:16

Bài toán về Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 31
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • T p đ c
  L p làng gi bi n
  I.M c tiêu:
  1.Ki n th c: ế
  - Bi t đ c di n c m bài văn,gi ng đ c thay đ i phù h p v i l i cácế
  nhân v t. -
  2.Kĩ năng:
  - Hi u n i dung c a bài: Ca ng i b con ông Nh dũng c m l p
  làng gi bi n.ư
  3.Thái đ :
  - Có ý th c trách nhi m h c tâp đ gi gìn T Qu c.
  II. Đ dùng d y h c
  1.Giáo viên: -Tranh minh ho bài đ c trong SGK.
  2.H c sinh : sgk, v
  III. Các ho t đ ng d y h c.
  TG N i dung Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  3,
  2.
  32’
  1 Ki m tra
  bài cũ
  2 Gi i thi u
  bài.
  3 Luy n đ c .
  : GV đ c toàn
  bài.
  HDHS đ c
  đo n n i ti p. ế
  -GV g i m t vài HS lên ki m tra
  bài.
  -Nh n xét
  -Gi i thi u bài.
  -D n d t và ghi tên bài.
  -GV đ a tranh minh ho lên và ư
  h i:
  H: tranh v gì?
  GV: Tranh v ông Nh , b Nh
  và Nh . phía xa là m y ngôi nhà
  và nh ng con ng i. ườ
  -GV chia đo n: 4 đo n.
  -Đ1: t đâù đ n 'To ra h i ế ơ
  n c".ướ
  -Đ2: Ti p theo đ n "Thì đ cho ế ế
  ai"
  -Đ3: Ti p theo đ n " Nh ng ế ế ườ
  nào"
  -Đ4: Còn l i.
  -Cho HS đ c đo n.
  -Luy n đ c t ng khó: Gi
  bi n, to ra, võng, mõm cá
  -2-3 HS lên b ng th c hi n
  yêu c u c a bài.
  -Nghe.
  -2 HS n i ti p nhau đ c c ế
  bài.
  -HS dùng bút chì đánh d u
  đo n trong SGK.
  -HS đ c đo n n i ti p ế
  tr c l p.ướ
 • Cho HS
  luy n đ c
  theo nhóm.
  ; GV đ c
  di n c m toàn
  bài.
  4 Tìm hi u
  bài.
  s u…
  -Cho HS đ c c bài.
  -Cho HS đ c chú gi i và gi i
  nghĩa t .
  -L i b Nh nói v i ông Nh :
  lúc đ u đ c v i gi ng rành r ,
  đi m tĩnh, d t khoát, sau: Hào
  h ng, sôi n i…
  -L i ông Nh nói v i b Nh :
  kiên quy t, gay g t.ế
  -L i b Nh nói v i Nh : Vui
  v , thân m t.
  -L i Nh : Nh nhàng.
  -Đo n k t suy nghĩ c a Nh : ế
  Đ c ch m, gi ng m màng. ơ
  +Đ1:
  -Cho HS đ c thành ti ng và đ c ế
  th m.
  H: Bài văn có nh ng nhân v t
  nào?
  H: B và ông Nh bàn v i nhau
  vi c gì?
  H: B Nh nói: "Con s h p
  làng" ch ng t ông là ng i th ườ ế
  nào?
  +Đ2:
  -Cho HS đ c thành ti ng và đ c ế
  th m.
  H; Theo l i c a b Nh , vi c
  l p làng m i ngoài đ o có l i
  gì?
  +Đ3+4.
  -HS đ c t ng theo HD
  c a GV.
  -HS đ c theo c p, m i em
  đ c 1 đo n n i ti p h t ế ế
  bài.
  -1-2 HS đ c chú gi i.
  -1 HS đ c chú gi i.
  -2 HS gi i nghĩa t .
  -1 HS đ c thành ti ng, l p ế
  đ c th m theo.
  -Có m t b n nh tên là
  Nh , b b n, ông b n- đây
  là ba th h trong m t gia ế
  đình.
  -Bàn vi c h p làng đ đ a ư
  dân ra đ o, c nhà Nh ra
  đ o.
  -B Nh ph i là ng i cán ườ
  b làng xã.
  -1 HS đ c thành ti ng, l p ế
  đ c th m theo.
  -Ngoài đ o có đ t r ng, bãi
  dài, cây xanh, n c ng t, ướ
  ng tr ng g n, đáp ng ư ườ
  đ c mong c lâu nay ượ ướ
  c a nh ng ng i chân dài. ườ
  -HS đ c.
  -Làng m i đ t r ng h t ế
 • 3’
  5 Đ c di n
  c m.
  6 C ng c
  d n dò
  H: hình nh làng chài m i hi n
  ra nh th nào qua l i nói c a ư ế
  b Nh ?
  H: Chi ti t nào cho th y ông ế
  Nh suy nghĩ r t kĩ và cu i cùng
  ông đ ng ý v i con trai l p làng
  gi bi n?
  -Cho HS đ c l i đo n nói suy
  nghĩ c a Nh .
  H: Nh nghĩ v k ho ch c a ế
  b nh th nào? ư ế
  -Cho HS đ c phân vai.
  -GV ghi lên b ng đo n c n
  luy n đ c và h ng d n HS ướ
  đ c.
  -Cho HS thi đ c đo n.
  -GV nh n xét và khen nh ng HS
  đ c t t.
  H: Bài văn nói lên đi u gì?
  -Nh n xét ti t h c ế
  t m m t, dân chài th s c
  ph i l i bu c thuy n. ơ ướ
  Làng m i
  s gi ng m i ng i làng ườ
  trên đ t li n.
  -Ông b c ra võng ng i ướ
  xu ng võng, v n mình, hai
  má ph p ph ng nh ng i ư ườ
  súc mi ng khan. Ông đã
  hi u nh ng ý t ng hình ưở
  thành trong suy tính c a
  con trai.
  -1 HS đ c.
  -Nh đi, c làng s đi. M t
  làng B ch Đ ng Giang
  đ o mõm cá s u đang b ng
  b nh đâu đó phía chân
  tr i….
  -4 HS phân vai đ c: Ng i ườ
  d n chuy n, b Nh , ông
  Nh , Nh
  -HS luy n đ c đo n.
  -2-3 HS thi đ c.
  -L p nh n xét.
  -B con ng Nh dung ơ
  c m l p lng gi bi n

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016 , 10:35

Mô tả tài liệu:

Bài toán về Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

T p đ cậ ọL p làng gi bi nậ ữ ể I.M c tiêu: ụ1.Ki n th c: ế ứ - Bi t đ c di n c m bài văn,gi ng đ c thay đ i phù h p v i l i cácế ọ ễ ả ọ ọ ổ ợ ớ ờnhân v t.ậ -2.Kĩ năng: - Hi u n i dung c a bài: Ca ng i b con ông Nh dũng c m l pể ộ ủ ợ ố ụ ả ậlàng gi bi n.ư ể3.Thái đ :ộ- Có ý th c trách nhi m h c tâp đ gi gìn T Qu c.ứ ệ ọ ể ữ ổ ốII. Đ dùng d y h cồ ạ ọ 1.Giáo viên: -Tranh minh ho bài đ c trong SGK.ạ ọ2.H c sinhọ : sgk, vởIII. Các ho t đ ng d y h c.ạ ộ ạ ọTG N i dungộ Ho t đ ng c a GVạ ộ ủ Ho t đ ng c a HSạ ộ ủ3,2.32’1 Ki m tra ểbài cũ2 Gi i thi u ớ ệbài.3 Luy n đ cệ ọ . : GV đ c toànọbài. HDHS đ c ọđo n n i ti p.ạ ố ế-GV g i m t vài HS lên ki m traọ ộ ểbài.-Nh n xét ậ-Gi i thi u bài.ớ ệ-D n d t và ghi tên bài.ẫ ắ-GV đ a tranh minh ho lên và ư ạh i:ỏH: tranh v gì?ẽGV: Tranh v ông Nh , b Nh ẽ ụ ố ụvà Nh . phía xa là m y ngôi nhà ụ ấvà nh ng con ng i.ữ ườ-GV chia đo n: 4 đo n.ạ ạ-Đ1: t đâù đ n 'To ra h i ừ ế ả ơn c".ướ-Đ2: Ti p theo đ n "Thì đ cho ế ế ểai"-Đ3: Ti p theo đ n " Nh ng ế ế ườnào"-Đ4: Còn l i.ạ-Cho HS đ c đo n.ọ ạ-Luy n đ c t ng khó: Gi ệ ọ ừ ữ ữbi n, to ra, võng, mõm cá ể ả-2-3 HS lên b ng th c hi nả ự ệyêu c u c a bài.ầ ủ-Nghe.-2 HS n i ti p nhau đ c c ố ế ọ ảbài.-HS dùng bút chì đánh d u ấđo n trong SGK.ạ-HS đ c đo n n i ti p ọ ạ ố ếtr c l p.ướ ớ

Tin mới nhất

Trang