Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 loi le Thứ tư, Tháng 2 24, 2016 - 12:54
2 Nguyen Duyen Thứ năm, Tháng 7 28, 2016 - 23:38
3 Nguyen Duyen Thứ năm, Tháng 7 28, 2016 - 23:38
4 Nguyen Duyen Thứ năm, Tháng 7 28, 2016 - 23:38

Bài thực hành môn tin học đại cương

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • Bài th c hành tin đ i c ng ươ
  A.GI I THI U MS WORD
  Ph n m m MS Word là ph n m m so n th o văn b n trong b ph n m m Tin h c văn
  phòng c a Microsoft ( Microsoft Office).
  Các tính năng c b n sau đây:ơ
  o Giao di n đ h a
  o Có các b ch ng trình ti n ích h tr ươ
  o Có ch ng trình ki m tra l i chính t , gõ t t, macro,…ươ
  CÁC THAO TÁC C B NƠ
  Kh i đ ng WinWord
  - S d ng StartUp
  - Start -> All Program -> Microsoft Office -> Microsoft Word
  - Shortcut W
  - Kh i đ ng MS Word trong c a s Window Explorer
  Giao di n c a Word 2007
  Giao di n có s thay đ i so v i word 2003, thay đ i l n nh t là thanh Ribbon n m trên cùng c a s
  ch ng trình.ươ
  Thanh Ribbon có 3 thành ph n căn b n, s r t có ích n u b n bi t m i ph n đ c g i là gì và cách ế ế ượ
  s d ng chúng.
  1. Tab (th ) có 7 Tab c b n n m ngang phía trên, m i Tab đ i di n cho m t vùng ho t đ ng. ơ
  2. Group (nhóm) m i Tab bao g m nhi u Group t p h p các đ i t ng có liên quan m t thi t v i ượ ế
  nhau.
  3. Command (l nh) m i Command có th là m t nút, m t vùng đ nh p n i dung ho c
  m t Menu (trình đ n).ơ
  M i th trên m t Tab đ u đ c l a ch n c n th n d a trên các ho t đ ng c a ng i dùng. Ví ượ ườ
  d Tab Home ch a nh ng l nh có t n su t s d ng nhi u nh t ch ng h n nh các l nh trong nhóm ư
  Font đ đ nh d ng văn b n nh : ư Font, Font Size, Bold, Italic, v.v...
  Các thao tác v i t p văn b n:
  T o văn b n m i:
  Các cách:
  - Kh i đ ng Microsoft Word
  - Ch n File > New.Kích đúp vào Blank Document
  - Ch n File > New > Blank Document > Create.
  - Gõ t h p phím Ctrl+N.
  M văn b n có s n trên đĩa
  Ch n File > Open. Xu t hi n h p tho i Open, ch n file c n m .
 • Ho c n t h p phím Ctrl+O đ m h p tho i Open r i ch n file c n m .
  M văn b n dùng m i
  Các cách:
  - Ch n File > Recent. Kích đúp vào tên t p văn b n d i Recent Documents. ướ
  - Ch n File, kích đúp vào tên t p văn b n trong danh sách truy c p nhanh.
  - Ch n File > Options > Advanced
  Ghi t p, xóa t p và đóng t p
  - Cách ghi t p
  - Kích nút Save trên Quick Access Toolbar
  - Nh n t h p phím Ctrl+S
  - Ch n File > Save
  - Sao chép t p/ghi v i tên khác
  - File > Save As
  - n phím F12
  - Xóa t p
  - Ch n File > Open (ho c Ctrl + O ho c Ctrl + F12)
  - Ch n đĩa ho c c p h s ch a t p c n xóa ồ ơ
  - Kích chu t ph i vào tên t p > delete
  - Đóng t p v a làm
  File > Close
  Đ t m t kh u cho t p
  - Ch n File > Info.
  - Kích Protect Document > Encrypt with password
  - Trong h p tho i Encrypt Document gõ m t kh u và kích OK.
  - Xác nh n m t kh u và kích OK.
  Đóng c a s ng d ng MSWord
  Các cách:
  - Ch n File > Edit.
  - n t h p phím Alt + F4.
  - Nh n t h p phím Alt + F, nh n ti p phím X. ế
  - Kí nút Close.
  NH P VÀ ĐI U CH NH N I DUNG VĂN B N
  Nh p văn b n thông th ng ườ
  Cài các ph n m m h tr ti ng Vi t có th là Unikey, VietKey, ACB,.. ế
  Kh i đ ng b gõ ti ng vi t và ch n ch đ gõ ti ng Vi t. ế ế ế
  Ch n ki u gõ d u ti ng Vi t (TELEX) ế
  Các nguyên t c khi gõ văn b n:
  - Khi gõ văn bản không dùng phím Enter để điều khiển xuống dòng.
  - Giữa các từ chỉ dùng một dấu trắng để phân cách. Không sử dụng dấu trắng đầu dòng
  cho việc căn chỉnh lề.
  - Các dấu ngắt câu như chấm (.), phẩy (,), hai chấm (:), chấm phảy (;), chấm than (!), hỏi
  chấm (?) phải được gõ sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu trắng nếu sau đó
  vẫn còn nội dung.
  - Các dấu mở ngoặc và mở nháy đều phải được hiểu là ký tự đầu từ, do đó ký tự tiếp theo
  phải viết sát vào bên phải của các dấu này. Tương tự, các dấu đóng ngoặc và đóng nháy
 • phải hiểu là ký tự cuối từ và được viết sát vào bên phải của ký tự cuối cùng của từ bên
  trái.
  Nh p kí t đ c bi t:
  Insert > Symbol > ch n kí t c n chèn
  Ch n ti p phông ch c n thi t trong h p tho i c n thi t trong h p tho i Font, ch n kí ế ế ế
  t c n chèn và kích nút Insert
  Kích nút Close đ đóng h p tho i
  Hi u ch nh văn b n
  Ch đ chèn/ đè: phím Insertế
  Chèn thêm n i dung
  Xóa b t n i dung
  S d ng các phím thích h p
  Các thao tác v i kh i văn b n
  T o kh i văn b n
  Di chuy n kh i
  o S d ng nút chu t trái
  - Ch n kh i văn b n c n di chuy n
  - Rê kh i đ c ch n t i v trí m i ượ
  o S d ng nút ph i chu t:
  - Ch n kh i văn b n c n di chuy n
  - Rê kh i b ng nút chu t ph i t i v trí m i, th tay và ch n Move Here t i
  th c đ n ng n ơ
  o S d ng clipboard
  - Ch n kh i văn b n c n di chuy n
  - C t vào b nh đ m b ng cách kích vào nút trên th Home ho c nh n t
  h p phím CTRL + X
  - Đ t con tr văn b n v trí đích
  - Dán t b nh đ m b ng cách kích nút Paste trên th Home ho c nh n t
  h p phím CTRL + V
  Sao chép kh i
  o S d ng nút chu t trái:
  - Ch n kh i văn b n c n sao chép
  - Gi phím CTRL, rê chu t t i v trí m i , l n l t th tay nh n chu t và ượ
  phím
  o S d ng phím chu t ph i:
  - Ch n kh i văn b n c n sao chép
  - Rê kh i b ng nút ph i chu t đ n v trí đ t m i, th tay và ch n Copy ế
  Here t i th c đ n ng n ơ
  o S d ng clipboard
  - Ch n kh i văn b n c n sao chép
  - C t vào b nh đ m b ng cách kích vào nút trên th Home ho c trên
  th c đ n ng n c a kh i v a đ c ch n ho c nh n t h p phím ơ ượ
  CTRL+C
  - Đ t con tr văn b n vào v trí đích

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2016 , 16:08

Mô tả tài liệu:

Bài thực hành môn tin học đại cương

Bài th c hành tin đ i c ngự ạ ươA.GI I THI U MS WORDỚ Ệ Ph n m m MS Word là ph n m m so n th o văn b n trong b ph n m m Tin h c văn ầ ề ầ ề ạ ả ả ộ ầ ề ọphòng c a Microsoft ( Microsoft Office).ủ Các tính năng c b n sau đây:ơ ảo Giao di n đ h aệ ồ ọo Có các b ch ng trình ti n ích h trộ ươ ệ ỗ ợo Có ch ng trình ki m tra l i chính t , gõ t t, macro,…ươ ể ỗ ả ắCÁC THAO TÁC C B NƠ Ả Kh i đ ng WinWordở ộ- S d ng StartUpử ụ- Start -> All Program -> Microsoft Office -> Microsoft Word- Shortcut W- Kh i đ ng MS Word trong c a s Window Explorerở ộ ử ổ Giao di n c a Word 2007ệ ủGiao di n có s thay đ i so v i word 2003, thay đ i l n nh t là thanh Ribbon n m trên cùng c a s ệ ự ổ ớ ổ ớ ấ ằ ử ổch ng trình.ươThanh Ribbon có 3 thành ph n căn b n, s r t có ích n u b n bi t m i ph n đ c g i là gì và cách ầ ả ẽ ấ ế ạ ế ỗ ầ ượ ọs d ng chúng.ử ụ 1. Tab (th ) có 7 Tab c b n n m ngang phía trên, m i Tab đ i di n cho m t vùng ho t đ ng.ẻ ơ ả ằ ỗ ạ ệ ộ ạ ộ2. Group (nhóm) m i Tab bao g m nhi u Group t p h p các đ i t ng có liên quan m t thi t v i ỗ ồ ề ậ ọ ố ượ ậ ế ớnhau.3. Command (l nh) m i Command có th là m t nút, m t vùng đ nh p n i dung ho c ệ ỗ ể ộ ộ ể ậ ộ ặm tộ Menu (trình đ n).ơ M i th trên m tọ ứ ộ Tab đ u đ c l a ch n c n th n d a trên các ho t đ ng c a ng i dùng. Ví ề ượ ự ọ ẩ ậ ự ạ ộ ủ ườdụ Tab Home ch a nh ng l nh có t n su t s d ng nhi u nh t ch ng h n nh các l nh trong nhómứ ữ ệ ầ ấ ử ụ ề ấ ẳ ạ ư ệFont đ đ nh d ng văn b n nh :ể ị ạ ả ư Font, Font Size, Bold, Italic, v.v... Các thao tác v i t p văn b n:ớ ệ ả T o văn b n m i:ạ ả ớCác cách:- Kh i đ ng Microsoft Wordở ộ- Ch n File > New.Kích đúp vào Blank Documentọ- Ch n File > New > Blank Document > Create.ọ- Gõ t h p phím Ctrl+N.ổ ợ M văn b n có s n trên đĩa ở ả ẵCh n File > Open. Xu t hi n h p tho i Open, ch n file c n m .ọ ấ ệ ộ ạ ọ ầ ở

Tin mới nhất

Trang