Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 VŨ HÙNG Thứ ba, Tháng 5 10, 2016 - 11:23
2 Nguyễn Hải Thứ năm, Tháng 11 10, 2016 - 08:44
3 Vũ Tùng Thứ sáu, Tháng 1 12, 2018 - 11:46

Bài thu hoạch khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 59
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  KHOA DU L CH VÀ KHÁCH S N
  BÀI THU HO CH KHÓA ĐÀO T O
  NGHI P V H NG D N DU L CH ƯỚ
  H VÀ TÊN : D NG ĐÌNH CHINH ƯƠ
  Đ N V : CÔNG TY TM & DV VI N THÔNG LOGICHƠ
  KHÓA : 16
  Hà N i tháng 06 năm 2008
  1
 • BÀI THU HO CH KHOÁ ĐÀO T O
  NGHI P V H NG D N DU L CH ƯỚ
  H và Tên : D ng Đình Chinh – K16 năm 2008 ươ
  Đ a ch : Công ty TM & DV Vi n Thông Logich – 51A Tr n Duy H ng – HN ư
  Tel : 09.1698.1968
  CÂU 1 : XÁC Đ NH D LI U - VÀI NÉT V ĐOÀN KHÁCH
  Căn c vào d li u đã đ c l a ch n nh sau : ượ ư
  Đoàn khách qu c t g m 4 c p v ch ng ng i Đ c ( 8 ng i ) đ tu i t 54 ế ườ ườ
  đ n 65 tu i. H đi du l ch sang Vi t nam v i m c đích du l ch thu n thuý ( nghế
  ng i, gi i trí, tham quan , h ng th ) v i th i gian chuy n du l ch đ c đ t tr cơ ưở ế ượ ướ
  là 6 đêm 7 ngày. Th i đi m đ n Vi t nam Du l ch t ngày 20 đ n h t ngày 26 tháng ế ế ế
  8 năm 2008. Đoàn khách yêu c u đ c tham quan SA PA di s n thiên nhiên H ượ
  Long, 2 di s n văn hoá là Cung Đình Hu và Nhã Nh c Cung Đình Hu . ế ế
  H ch p nh n đ c v i m c giá t 770 USD đ n 790 USD ( ch a VAT ). Đón ượ ế ư
  tr khách t i sân bay Qu c t N i Bài. ế
  Vài nét v đoàn khách Qu c T ng i Đ c – Đ c đi m tâm lý du khách Đ c ế ườ
  Đoàn khách ng i Đ c, nh ng ng i nguyên t c s 1 th gi i. H luôn kườ ườ ế ế
  ho ch tr c nh vi c th i gian đ t tour thanh toán ... không hài lòng v i s ướ ư
  thay đ i hay ch m tr so v i nh ng đã lên k ho ch. H nh ng ng i l n ế ườ
  tu i, công ch c đang nh ng năm cu i cùng c a công vi c. V i nh ng công
  ch c đ tu i 54-65 thì nh nguyên t c qui đ nh c a h càng đ c hi u ượ
  nghiêm túc h n. Cũng t ng t nh v y v i công vi c đ tu i nh v y h ơ ươ ư ư
  nh ng Du khách th c s ti n luôn l a ch n nh ng d ch v ch t l ng n ượ
  đ nh. Tuy nhiên h cùng chi ly đ i v i vi c chi tiêu, th m chí t ng xu.Tuy
  nhiên h l i s n sàng chi tr cho nh ng v t d ng c n thi t, lãng phí đ i v i h ọ ạ ế
  m t đi u kiêng k , ăn c trong khi ăn u ng chúng ta cũng đ ng ng c nhiên khi th y
  h có th ăn s ch s đ ăn trên Đĩa .
  Đ c bi t trong giao ti p ng i Đ c khá nh nh không h thích n ào m t tr t ế ườ
  t . n i công c ng th nói chuy n t u v ô , bóng đá . Tuy t nhi n chúng ta ơ ế
  không đ c bàn v Ch đ Phát xít hay ti n l ng ho c tu i ....ượ ế ươ
  Đ i v i nhóm Du khách này thì r t khó th thuy t ph c h thay đ i quy t đ nh. ế ế
  H đi theo t ng c p v ch ng m t cho nên th nói đây m t nhóm Du khách,
  m t t p th hay t ch c nh .Nh ng v i đ tu i trên vi c di chuy n nhi u th ư
  nh h ng đ n s c kh e. Trong khi đó giao thông Vi t nam ta th c s ch a h ưở ế ư
  thu n l i . Chuy n đi nh ng đi m cách nhau vài trăm km . Chính v y c n l a ế
  2
 • ch n ph ng ti n không nh ng phù h p v i đoàn khách còn mang tính kh thi ươ
  c a ch ng trình. ươ
  H s luôn hài lòng n u ch ng trình di n ra đúng k ho ch luôn đánh giá cao ế ươ ế
  ch t l ng ph c v . ượ
  Đ i v i ng i Đ c thì Du l ch không th thi u trong m t năm làm vi c, h ườ ế
  th đi du l ch nhi u l n trong năm vào nh ng kỳ ngh . Chính v y các công ty l
  hành cũng nh các h ng d n viên c n coi đ i t ng khách ng i Đ c đ iư ướ ượ ườ
  t ng khách chi tiêu khá cao l t khách nhi u, tính trung thành r t cao nượ ượ
  đ nh.
  CHINHPHUONGTOURIS – HANOI TRAVEL COMPANY – REISE BÜRO
  ADRESS : 6/23/127 Hao nam street – Ha noi – Viet nam
  TEL: +8445142670 – FAX : +8445142670 – EMAIL : eurostour@gmail.com
  CH NG TRÌNH TOUR C A ĐOÀNƯƠ
  6 đêm/7 ngày - B t đ u 20/06/2008 - K t thúc 26/08/2008 ế
  HANOI – SA PA – HA LONG – HUE – HANOI
  Tour code : Gm 0049-20082008 – Sales : D NG ĐÌNH CHINHƯƠ
  H ng d n : Ti ng Đ c – Xe oto 15 ch - Xe L a first class – Tàu Bi n H ng H iướ ế ươ
  – Máy bay Eco
  Ngày 1 : ĐÓN KHÁCH T I HÀ N i
  09h45 : Đón khách t i sân bay N i Bài , đ a v khách s n Media Hanoi nh n phòng ư
  cung c p m t s thông tin quan tr ng v VN và Hà N i (Th i ti t, ti n, n c,kiêng ế ướ
  k th ch chính tr , đôi nét ng i dân … ), ngh ng i. ế ườ ơ
  12h00: Ăn tr a t i khách s n, ngh ng iư ơ
  15h00: Thăm Văn Mi u, H Tây- ăn t i t i bánh Tôm H Tây và quay v Media ế
  hotel ngh đêm. Nh c l i nh ng thông tin c a ngày mai cho Du khách.
  Ngày 2 : C M NH N HÀ N I
  09h00 : Ăn sáng ( ph ) . Đ a khách thăm ph c , ăn tr a t i nhà hàng t ch n ư ư
  14h00 : Thăm H G m – Xích lô ,và đ khách t do mua s m – Quay v khách ươ
  s n chu n b hành lý.
  20h00 : Xe đón khách ra Ga Hà N i, đi chuy n tàu đêm Hà N i – Lào Cai, ngh đêm ế
  trên Tàu.
  Ngày 3: LÀO CAI – SA PA.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 11:05

Mô tả tài liệu:

Bài thu hoạch khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.doc

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ Ạ Ọ Ế ỐKHOA DU L CH VÀ KHÁCH S NỊ ẠBÀI THU HO CH KHÓA ĐÀO T OẠ ẠNGHI P V H NG D N DU L CHỆ Ụ ƯỚ Ẫ Ị H VÀ TÊN : D NG ĐÌNH CHINHỌ ƯƠ Đ N V : CÔNG TY TM & DV VI N THÔNG LOGICHƠ Ị Ễ KHÓA : 16Hà N i tháng 06 năm 2008ộ1

Tin mới nhất

Trang