Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Bài thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 102
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Tr ng Ti u h c:ườ
  Bài thi, giao l u h c sinh gi i l p 2ư
  Năm h c 2015-2016
  Môn : Ti ng Vi tế
  Th i gian: 60 phút ( không k th i gian giao đ )
  H và tên: ……………………………………. Đi m
  L p: …………………………………………..
  S báo danh:
  Ph n I: Tr c nghi m
  Em hãy khoanh tròn vào ch cái (A, B, C, D) đ t tr c câu tr l i đúng ướ
  Câu 1: Trong các t : cá tr m ; con chăn ; chào m ng ; loàn k t. T vi t sai chính t : ế ế
  A. cá tr m B. con chăn C . chào m ng D. loàn k t ế
  Câu 2 . T nào sau đây ch th i ti t c a mùa thu? ế
  A. nóng n c B. m áp C. mát m D. l nh giá
  Câu 3 .Trong câu : Ve nh n nh ca hát ơ su t c mùa .” B ph n g ch chân tr l i cho câu
  h i nào?
  A. Vì sao B. Khi nào C. Đ làm gì D. Làm gì
  Câu 4. T trái nghĩa v i t l i bi ngườ ế là t :
  A siêng năng B. khôn ngoan C. thông minh D. đoàn k tế
  Câu 5 .T ch s v t trong câu: “ Mùa xuân xinh đ p đã v .” là:
  A. Mùa xuân B. xinh đ p C. đã D. v
  Câu 6. B ph n tr l i cho câu h i ả ờ đâu? trong câu: Chim đ u tr ng xoá trên nh ng cành
  cây.” Là:
  A. cành cây B. nh ng cành cây C. trên nh ng cành cây D. trên
  Câu 7. Câu: “ M em làm ngh d u câu c n đi n vào ch tr ng là:
  A.D u ch m B. D u ph y C. D u ch m h i D. D u ch m c m
  Câu 8. Em hi u câu t c ng : “ Lá lành đùm lá rách .” là th nào? ế
  A. Giúp đ nhau B. Đoàn k t ế
  C. Đùm b c D. Đùm b c ,c u mang, giúp đ nhau lúc khó khăn ho n n n ư
 • II.T lu n:
  Câu 9 : Đi n l ho c n vào ch ch m:
  - M t cây ...àm ch ng ...ên ....on
  Ba cây ch m ... i ...ên hòn ...úi cao
  T c ng
  - Nhi u đi u ph ... y giá g ng ươ
  Ng i trong m t ... c ph i th ng nhau cùngườ ướ ươ
  T c ng
  Câu 10: X p các t d i đây thành t ng c p có nghĩa trái ng c nhau:ế ướ ượ
  a) nh , đói, khóc, bu n, no,vui, quên, c i ườ
  b) m a, sáng, đ t, n ng, r , tr ng tr o, t i, đen sì:ư
  Câu 11 : Đ t câu theo m u “ Ai th nàoế ?” đ nói v :
  a)M t con v t:
  b)M t đ v t:
  Câu 12: “Vi t m t đo n văn k v m t ng i trong gia đình mà em r t yêu quý.ế ườ
  (C n vi t: Ng i đó là ai, làm ngh gì, thân thi t v i em nh th nào) ế ườ ế ư ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 16:57

Mô tả tài liệu:

Bài thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 2

Bài thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 2

Tin mới nhất

Trang