Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 21:59
2 Phong Trương Thứ hai, Tháng 3 21, 2016 - 22:37
3 Phan Hương Thứ hai, Tháng 6 20, 2016 - 20:05
4 Phan Hương Thứ hai, Tháng 6 20, 2016 - 20:05
5 Ever As Thứ ba, Tháng 6 21, 2016 - 14:04
6 Ever As Thứ ba, Tháng 6 21, 2016 - 14:04
7 Ever As Thứ ba, Tháng 6 21, 2016 - 14:04
8 Sang Lê Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:35
9 Sang Lê Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:35
10 Nguyen yulme Thứ bảy, Tháng 9 10, 2016 - 13:27

Trang

Bài tập về Thông gió

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 868
39
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 38 | Loại file: DOC
 • Btl th«ng giã gvhd: tg trÇn ®«ng phong
  BÀI T P L N THÔNG GIÓ.
  A/ Tính toán nhi t th a.
  I/ Ch n thông s tính toán .
  a/ nhi t đ tính toán không khí trong nhà.
  Trong phân x ng thì ta th y có các lo i hình công vi c ưở
  khác nhau nh ng nó bao g m các lo i công vi c c th là: ư
  công nhân mài, công nhân làm v i máy ti n, công nhân làm
  vi c v i b m thì chung quy l i ta th y công vi c đây là
  công vi c n ng. Vì v y ta ch n thông s nhi t đ t i u trong ư
  nhà là 20-24
  0
  C vào mùa hè, và t 18-20
  0
  C vào mùa đông.
  b / nhi t đ tính toán không khí ngoài nhà
  Nhi t đ c a không khí ngoài tr i thì luôn thay đ i theo
  t ng tháng trong năm nh ng ta th ng ch n giá tr trung bình ư ườ
  cu các tháng trong năm. Nh n i thi t k thông gió là YÊN ư ơ ế ế
  BÁI thì nhi t d này ta ch n là t=32,5
  0
  C.
  V y thì t các phân tích trên thì ta ch n các giá tr tính toán
  nh sau:ư
  Nhiêt đ không khí ngoài tr i :
  Mùa Đông :t
  ng
  =13,1
  0
  C
  Mùa Hè: t
  ng
  =32,5
  0
  C
  Nhi t đ không khí trong nhà:
  Mùa Đông :t
  t
  =20
  0
  C
  Mùa Hè: t
  t
  =34,5
  0
  C
  c/ T c đ gió :
  Svth: ®ç anh ®«ng líp 46mn2 mssv: 11195.46
  1
 • Btl th«ng giã gvhd: tg trÇn ®«ng phong
  Tra theo ph l c 3 trang 305 sách nhi t và khí h u h c ki n ế
  trúc thì ta có v n t c gió YÊN BÁI là:
  T c đ gió tb trong
  năm (m/s)
  T c đ gió tb c a
  tháng l nh nh t
  (m/s)
  T c đ gió tb c a
  tháng nóng nhât
  (m/s)
  1,6 1,4 1,5
  V y thi ta có b ng th ng kê s li u tính toán nhu sau:
  Mùa Hè Mùa Đông
  t
  tt
  t
  (
  0
  C) t
  tt
  n
  (
  0
  C) V
  g
  (m/s) t
  tt
  t
  (
  0
  C) t
  tt
  n
  (
  0
  C) V
  g
  (m/s)
  34,5 32,5 1,5 20 13,1 1,4
  II/ Thông s tính toán nhi t t n th t qua KCBC.
  */Ta có công th c tính nhi t t n th t qua KCBC là:
  Q=k.F.
  t. (kcal/h)
  Trong đó:
  k – H ss truy n nhi t c a KCBC.kcal/m
  2
  h
  0
  C.
  F – Diên tích c a KCBC, m
  2
  t – Hi u s nhi t đ tính toán.
  1/ Hi u s nhi t đ tính toán (
  t)
  Ta có công th c tính toán nhi t đ tính toán
  t
  :
  )(
  tt
  n
  tt
  t
  ttt
  trong đó :
  :
  tt
  t
  t
  là nhi t đ tính toán không khí bên trong nhà.
  :
  tt
  n
  t
  là nhi t đ tính toán không khí bên ngoài nhà.
  : là h s k đ n v trí c a KCBC đ i v i không khí ế
  ngoài tr i.(trong tr ng h p này ta tính toán v i t ng và ườ ườ
  Svth: ®ç anh ®«ng líp 46mn2 mssv: 11195.46
  2
 • Btl th«ng giã gvhd: tg trÇn ®«ng phong
  mái ti p xúc tr c ti p v i không khí ngoài tr i lên h sế ế
  1
  )
  2/ Di n tích c a KCBC.
  C u t o c a s : b x h = 0,8 x 1,4 (m x m)
  C u t o c a đi: b x h =2,4 x 3 (m x m)
  C u t o c a mái: b x h = 96 x 1 (m x m)
  C u t o c a nhà:
  Chi u dài: 96 m.
  Chi u r ng: 48 m.
  Chi u cao: 5 m
  D a vào m t b ng thì ta có đ c di n tích c a các kCBC nh ượ ư
  sau:đv: m
  2
  H ngướ
  Lo i
  Đông Tây B c Nam
  F
  cs
  16 c a
  92,174,18,016
  14 c a
  8 c a
  96,84,18,08
  4 c a
  48,44,18,04
  F
  0 2 c a ra vào
  4,1434,22
  2 c a ra vào
  4,1434,22
  1 c a ra vào
  2,734,21
  F
  t
  462,08 449,92 216,64 228,32
  F
  cm
  1445,196
  0 0 0
  Chú thích: V i F
  t
  =F
  cs
  - F
  , Và di n tích c a mái là F
  m
  =96 x 48
  =4608 m
  2
  Còn khi tính toán v i n n thì ta chia n n ra làm 4 gi i m i gi
  có b r ng và b ngang là 2m khi đó thì ta tính đ c di n tích ượ
  c a n n là:F
  n
  =f
  1
  +f
  2
  +f
  3
  +f
  4
  (m
  2
  )
  Svth: ®ç anh ®«ng líp 46mn2 mssv: 11195.46
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2015 , 22:45

Mô tả tài liệu:

Bài tập về Thông gió

BÀI TẬP LỚN THÔNG GIÓ. A/ Tính toán nhiệt thừa. I/ Chọn thông số tính toán. a/ nhiệt độ tính toán không khí trong nhà. Trong phân xưởng thì ta thấy có các loại hình công việc khác nhau nhưng nó bao gồm các loại công việc cụ thể là: công nhân mài, công nhân làm với máy tiện, công nhân làm việc với bể mạ… thì chung quy lại ta thấy công việc ở đây là công việc nặng. Vì vậy ta chọn thông số nhiệt độ tối ưu trong nhà là 20-240C vào mùa hè, và từ 18-200C vào mùa đông. b/ nhiệt độ tính toán không khí ngoài nhà Nhiệt độ của không khí ngoài trời thì luôn thay đổi theo từng tháng trong năm nhưng ta thường chọn giá trị trung bình cuả các tháng trong năm. Như ở nơi thiết kế thông gió là YÊN BÁI thì nhiệt dộ này ta chọn là t=32,50C. Vậy thì từ các phân tích trên thì ta chọn các giá trị tính toán như sau: Nhiêt độ không khí ngoài trời : • Mùa Đông :tng=13,10C • Mùa Hè: tng=32,50C Nhiệt độ không khí trong nhà: • Mùa Đông :tt=200C • Mùa Hè: tt=34,50C

Tin mới nhất

Trang