Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 đặng gấm Thứ sáu, Tháng 3 4, 2016 - 21:11
2 Đỗ Hồng Hạnh Thứ tư, Tháng 12 14, 2016 - 01:40
3 Hạ Phùng Chủ nhật, Tháng 9 17, 2017 - 14:19

Bài tập tình huống môn tâm lý học lao động

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 65
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: DOC
 • BÀI ĐI U KI N
  MÔN: TÂM LÝ H C LAO Đ NG
  Bài t p tình hu ng:
  1. Đánh giá m t cá nhân thông qua đánh giá tâm lý đ i v i m t công vi c phù h p
  2. Vi t m t b n h ng nghi p cho ng i lao đ ng v chuyên ngành Qu n tr nhân ế ướ ườ
  l c
  3. Thi t k màu s c cho phòng làm vi c c a Giám đ cế ế
  4. M c đ kích thích đ i v i ti n l ng Vi t Nam ươ
  1
 • M C L C
  Tình hu ng 1: Đánh giá m t cá nhân thông qua đánh giá tâm lý đ i v i m t công vi c phù h p. ........
  I.Tính nhân đ c - Con ng i m nh m hay y u đu i ườ ế .......................................................................
  II. Tính th t c và h th ng .................................................................................................................
  III. Truy n th ng và m thu t ..............................................................................................................
  IV. Khoa h c k thu t ...........................................................................................................................
  Tình hu ng 2 : M t b n h ng nghi p cho ng i lao đ ng v chuyên ngành Qu n tr nhân l c. ướ ườ ......
  Tình hu ng 3: Thi t k màu s c cho phòng làm vi c c a Giám đ c ế ế ..................................................12
  Tình hu ng 4: M c đ kích thích đ i v i ti n l ng Vi t Nam ươ ..........................................................15
  1.Tác đ ng c a ti n l ng trong khu v c doanh nghi p nhà n c. ươ ướ ................................................15
  2.Tác đ ng c a ch đ ti n l ng trong khu v c hành chính – s nghi p ế ươ .....................................16
  3.Tác đ ng c a ch đ ti n l ng trong khu v c có v n đ u t n c ngoài ế ươ ư ướ ................................18
  4.Tác đ ng c a ti n l ng trong khu v c kinh t t nhân. ươ ế ư ..............................................................19
  2
 • Tình hu ng 1: Đánh giá m t cá nhân thông qua đánh giá tâm lý đ i v i m t công vi c
  phù h p.
  “TR C NGHI M V PH M CH T C A B N PHÙ H P V I CÔNG VI C
  NÀO ?”
  Dùng đ l a ch n con ng i phù h p v i công vi c. ườ Ng i ta chia ra làm 04 lo i ng iườ ườ :
  1) Tính nhân đ c
  2) Tính th t c và h th ng
  3) Truy n th ng và m thu t
  4) Khoa h c và k thu t
  Tôi tr c nghi m đây là chính b n thân tôi. Nh ng đ khách quan tôi vi t đây là m t ư ế
  ng i nào đó ch n các ph ng án và đ a ra ý nghĩa c a t ng ph ng án. Cu i cùng tôi sườ ươ ư ươ
  đ a ra k t lu n v tâm lý và m c đ phù h p v i công vi c.ư ế
  I.Tính nhân đ c - Con ng i m nh m hay y u đu i ườ ế
  1. Tôi luôn nghĩ đ n ý ki n c a m i ng i tr c khi đ a ra quy t đ nhế ế ườ ướ ư ế
  Ch n : Đúng A Th hi n m t con ng i có tính quy t đoán th p, không m nh d n ườ ế
  trong vi c ra quy t đ nh ế
  2. Tôi thích làm vi c th ng kê
  Ch n : Sai A Th hi n m t con ng i không thích các công vi c t m n ườ
  3. Tôi luôn giúp đ đ ng nghi p khi h g p r c r i trong gia đình
  Ch n : Sai C Th hi n m t con ng i bi t chia s và có kh năng gi i quy t ườ ế ế
  nh ng r c r i.
  4. Tôi m c t t b đâu quên đ y
  Ch n : Đúng A
  5. Th ng thì tôi không th thuy t ph c ng i khác nhìn nh n quan đi m c a tôiườ ế ườ
  Ch n : Sai B Th hi n m t con ng i có t m nh h ng đ n ng i khác ườ ưở ế ườ
  6. Nh ng xúc ph m đ n cá nhân không làm tôi b n tâm ế
  Ch n : Sai A Th hi n m t con ng i là ng i có tính t tr ng ườ ườ
  7. Tôi th ng thi u t tin gi a m t nhóm ng i lườ ế ườ
  Ch n : Sai B Th hi n b n là ng i ch đ ng, t tin, ít b tác đ ng b i đ i t ng ườ ượ
  khác
  8. Tôi thích k thành tích c a mình
  Ch n : Đúng C Th hi n b n là ng i mu n th hi n mình, mu n kh ng đ nh b n ườ
  thân
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2016 , 14:55

Mô tả tài liệu:

Bài tập tình huống môn tâm lý học lao động

BÀI ĐI U KI NỀ ỆMÔN: TÂM LÝ H C LAO Đ NGỌ Ộ Bài t p tình hu ng:ậ ố1. Đánh giá m t cá nhân thông qua đánh giá tâm lý đ i v i m t công vi c phù h pộ ố ớ ộ ệ ợ2. Vi t m t b n h ng nghi p cho ng i lao đ ng v chuyên ngành Qu n tr nhân ế ộ ả ướ ệ ườ ộ ề ả ịl cự3. Thi t k màu s c cho phòng làm vi c c a Giám đ cế ế ắ ệ ủ ố4. M c đ kích thích đ i v i ti n l ng Vi t Namứ ộ ố ớ ề ươ ệ1

Tin mới nhất

Trang