Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ năm, Tháng 5 12, 2016 - 19:15

Bài tập thảo luận đường lối quân sự

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 16
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: DOC
 • Bài t p th o lu n đ ng l i quân s ườ
  Quan đi m c a Mac – Lenin
  V chi n tranh ế
  - Quan đi m c a ch nghĩa Mác: Chi n tranh là hi n t ng chính ế ượ
  tr xã h i có tính l ch s , đó là cu c đ u tranh vũ trang có t
  ch c gi a các giai c p, nhà n c (ho c liên minh gi a các ướ
  n c) nh m đ t đ c m c đích chính tr nh t đ nhướ ượ
  - Nh v y theo quan đi m c a ch nghĩa Mác – Lênin, chi n ư ế
  tranh là k t qu c a nh ng m i quan h gi a ng i v i ng i ế ườ ườ
  trong xã h i. Nh ng nó không ph i là m i quan h gi a ng i ư ườ
  v i ng i nói chung, mà nó là m i quan h gi a nh ng t p đoàn ườ
  ng i có l i ích c b n đ i l p nhau. Nh ng khác v i các hi n ườ ơ ư
  t ng chính tr - xã h i khác, chi n tranh đ c th hi n d i ượ ế ượ ướ
  m t hình th c đ c bi t, s d ng m t công c đ c bi t đó là b o
  l c vũ trang.
  - Ngu n g c chi n tranh: s xu t hi n và t n t i c a ch đ ế ế
  chi m h u t nhân v t li u s n xu t là ngu n g c sâu xa ế ư ư
  (ngu n g c kinh t ), suy đ n cùng đã d n đ n s xu t hi n, t n ế ế ế
  t i c a chi n tranh. Đ ng th i s xu t hi n và t n t i c a giai ế
  c p và đ i kháng giai c p là ngu n g c tr c ti p (ngu n g c xã ế
  h i) d n đ n s xu t hi n, t n t i c a chi n tranh. ế ế
  - B n ch t c a chi n tranh: là m t s ti p t c chính tr b ng m t ế ế
  bi n pháp khác
  V quân đ i
 • - Ngu n g c ra đ i: ch đ t h u v t li u s n xu t và s phân ế ư ư
  chia xã h i thành giai c p đ i kháng là ngu n g c ra đ i quân
  đ i. Ch ng nào còn ch đ t h u, còn ch đ áp b c bóc l t ế ư ế
  thì quân đ i v n còn t n t i. Quân đ i ch m t đi khi giai c p,
  nhà n c và nh ng đi u ki n sinh ra nó tiêu vongướ
  .
  - B n ch t c a quân đ i: b n ch t quân đ i là công c b o l c vũ
  trang c a m t giai c p, nhà n c nh t đ nh nh m m c đích b o ướ
  v l i ích giai c p th ng tr và nhà n c t ch c nuôi d ng s ướ ưỡ
  d ng nó
  - S c m nh chi n đ u c a quân đ i: ế
  Theo quan đi m c a Mác- Ănggen, s c m nh chi n đ u c a ế
  quân đ i ph thu c vào nhi u y u t nh : con ng i, đi u ki n ế ư ườ
  kinht chính tr , văn hoá, xã h i, vũ khí trang b , khoa h c quân ế
  s trong xây d ng s c m nh chi n đ u cho quân đ i ế
  Lênin đã ch rõ s c m nh chi n đ u c a quân đ i ph thu c vào ế
  nhi u y u t nh : y u t quân s , t ch c, c c u biên ch , ế ư ế ơ ế
  y u t chính tr - tinh th n và k lu t, s l ng, ch t l ng vũ ế ượ ượ
  khí trang b k thu t, trình đ hu n luy n và th l c, trình đ
  khoa h c và ngh thu t quân s , b n lĩnh lãnh đ o,trình đ t
  ch c ch huy c a cán b các c p. gi a cácg y u t trên có m i ế
  quan h bi n ch ng v i nhau
  Nh ng nguyên t c c b n trong xây d ng quân đ i ki u m i: ơ
  + Đ ng C ng s n lãnh đ o H ng quân tăng c ng b n ườ
  ch t giai c p công nhân.
  + Đoàn k t th ng nh t quân đ i v i nhân dânế
 • + Trung thành v i ch nghĩa qu c t vô s n. ế
  + Xây d ng chính qui
  + Không ng ng hoàn thi n c c u t ch c ơ
  + Phát tri n hài hoà các quân ch ng, binh ch ng
  + S n sàng chi n đ u ế
  V b o v t qu c
  B o v T qu c XHCN là m t t t y u khách quan ế
  - Xu t phát t yêu c u b o v thành qu cách m ng c a giai c p
  công nhân.
  - Xu t phát t qui lu t xây d ng ch nghĩa h i ph i đi đôi v i
  bo v T qu c XHCN.
  - Xu t phát t qui lu t phát tri n không đ ng đ u c a ch nghĩa đ ế
  qu c
  - Xu t phát t b n ch t, âm m u c a k t th c ti n cách ư
  m ng th gi i. ế
  B o v T qu c XHCN nghĩa v , trách nhi m c a toàn dân t c,
  toàn th giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.
  - Lênin ch rõ: b o v T qu c XHCN nhi m v , trách nhi m
  c a toàn Đ ng, toàn dân, c a toàn giai c p s n trong n c, nhân ướ
  dân lao đ ng giai c p s n th gi i nghĩa v ng h s ế
  nghi p b o v T qu c XHCN.
  - Ng i luôn l c quan tin t ng v s c m nh b o v T qu cườ ưở
  XHCN c a giai c p công nhân nhân dân lao đ ng. theo Ng i ườ
  b o v T qu c XHCN b o v l i ích c a toàn dân t c, cuat oàn ệ ợ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016 , 18:18

Mô tả tài liệu:

Bài tập thảo luận đường lối quân sự

Quan điểm của Mac – Lenin • Về chiến tranh - Quan điểm của chủ nghĩa Mác: Chiến tranh là hiện tượng chính trị xã hội có tính lịch sử, đó là cuộc đấu tranh vũ trang có tổ chức giữa các giai cấp, nhà nước (hoặc liên minh giữa các nước) nhằm đạt được mục đích chính trị nhất định - Như vậy theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, chiến tranh là kết quả của những mối quan hệ giữa người với người trong xã hội. Nhưng nó không phải là mối quan hệ giữa người với người nói chung, mà nó là mối quan hệ giữa những tập đoàn người có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Nhưng khác với các hiện tượng chính trị - xã hội khác, chiến tranh được thể hiện dưới một hình thức đặc biệt, sử dụng một công cụ đặc biệt đó là bạo lực vũ trang. - Nguồn gốc chiến tranh: sự xuất hiện và tồn tại của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là nguồn gốc sâu xa (nguồn gốc kinh tế), suy đến cùng đã dẫn đến sự xuất hiện, tồn tại của chiến tranh. Đồng thời sự xuất hiện và tồn tại của giai cấp và đối kháng giai cấp là nguồn gốc trực tiếp (nguồn gốc xã hội) dẫn đến sự xuất hiện, tồn tại của chiến tranh. - Bản chất của chiến tranh: là một sự tiếp tục chính trị bằng một biện pháp khác • Về quân đội - Nguồn gốc ra đời: chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng là nguồn gốc ra đời quân đội. Chừng nào còn chế độ tư hữu, còn chế độ áp bức bóc lột thì quân đội vẫn còn tồn tại. Quân đội chỉ mất đi khi giai cấp, nhà nước và những điều kiện sinh ra nó tiêu vong . - Bản chất của quân đội: bản chất quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định nhằm mục đích bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị và nhà nước tổ chức nuôi dưỡng sử dụng nó - Sức mạnh chiến đấu của quân đội: Theo quan điểm của Mác- Ănggen, sức mạnh chiến đấu của quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: con người, điều kiện kinhtế chính trị, văn hoá, xã hội, vũ khí trang bị, khoa học quân sự trong xây dựng sức mạnh chiến đấu cho quân đội Lênin đã chỉ rõ sức mạnh chiến đấu của quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: yếu tố quân số, tổ chức, cơ cấu biên chế, yếu tố chính trị- tinh thần và kỷ luật, số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, trình độ huấn luyện và thể lực, trình độ khoa học và nghệ thuật quân sự, bản lĩnh lãnh đạo,trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp. giữa cácg yếu tố trên có mối quan hệ biện chứng với nhau Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới: + Đảng Cộng sản lãnh đạo Hồng quân tăng cường bản chất giai cấp công nhân. + Đoàn kết thống nhất quân đội với nhân dân + Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản. + Xây dựng chính qui + Không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức + Phát triển hài hoà các quân chủng, binh chủng + Sẵn sàng chiến đấu • Về bảo vệ tổ quốc Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách quan - Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp công nhân. - Xuất phát từ qui luật xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với boả vệ Tổ quốc XHCN. - Xuất phát từ qui luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa đế quốc - Xuất phát từ bản chất, âm mưu của kẻ thù và thực tiễn cách mạng thế giới. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc, toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động. - Lênin chỉ rõ: bảo vệ Tổ quốc XHCN là nhiệm vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của toàn giai cấp vô sản trong nước, nhân dân lao động và giai cấp vô sản thế giới có nghĩa vụ ủng hộ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN. - Người luôn lạc quan tin tưởng về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì theo Người bảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ lợi ích của toàn dân tộc, cuat oàn thể các giai cấp và của nhân dân lao động cũng như boả vệ lợi ích của con cái họ. Bảo vệ Tổ quốc XHCN, phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội - Vì bản chất của chủ nghĩa đế quốc là xâm lược, phải ngăn chặn mưu đồ xâm lược của chúng nên bảo vệ Tổ quốc XHCN phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng. - Lênin đã khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc XHCN là sự nghiệp thiêng liêng, cao cả, mang tính cách mạng, chính nghĩa và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, sự nghiệp đó phải được quan tâm, chuẩn bị chu đáo và kiên quyết. - Lênin đã đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ Tổ quốc như: + Củng cố chính quyền Xô Viết các cấp. + Bài trừ nội phản, tiêu diệt bon bạch vệ + Đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hoá, khoa học kĩ thuật, vận dụng đường lối đối ngoại khôn khéo, kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược, triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù + Hết sức chăm lo xây dựng quân đội kiểu mới Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN - Đảng phải đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình, có sáng kiến để lôi kéo quần chúng và phải có đội ngũ đảng viên gương mẫu hi sinh. - Đảng hướng dẫn, giám sát các hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân lao động. Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc cao nhất, là nguồn gốc sức mạnh vững chắc bảo vệ Tổ quốc XHCN. Quan điểm của Hồ Chí Minh • Về chiến tranh Trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng, Hồ Chí Minh đã sớm đánh giá đúng đắn bản chất, qui luật của chiến tranh, tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, cuộc chiến tranh do thực dân Pháp tiến hành ở nước ta là cuộc chiến tranh xâm lược. Ngược lại cuộc chiến tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược là cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước - Xác định tính chất xã hội của chiến tranh, phân tích tính chất chính trị - xã hội của chiến tranh xâm lược thuộc địa, chiến tranh ăn cướp của chủ nghĩa đế quốc, chỉ ra tính chất chính nghĩa của chiến tranh giải phóng dân tộc. * Chiến tranh xâm lược là phi nghĩa, chiến tranh chống xâm lược là chính nghĩa, từ đó xác định thái độ của chúng ta là ủng hộ chiến tranh chính nghĩa, phản đối chiến tranh phi nghĩa * Kế thừa và phát triển tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin về bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn chiến tranh cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành đọng bạo lực, độc lập, tự do không thể cầu xin mà có được phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền” * Bạo lực cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh được tạo bởi sức mạnh của toàn dân, bằng cả lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. - Hồ Chí Minh khẳng định: Ngày nay chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta là chiến tranh nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng * Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chí Minh luôn coi con người là nhân tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh. Người chủ trương phải dựa vào dân, coi dân là gốc, là cội nguồn của sức mạnh để “xây dựng lầu thắng lợi”. * Chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là cuộc chiến tranh toàn dân, phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. * Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giặc phải bằng sức mạnh của toàn dân, trong đó phải có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kháng chiến toàn dân phải đi đôi với kháng chiến toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đánh địch trên tất cả các mặt trận: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá… => Sự khái quát trên đã phản ánh nét đặc sắc của chiến tranh nhân dânViệt Nam trong thời đại mới và là một sự phát triển cao tư tưởng vũ trang toàn dân của chủ nghĩa Mác – lênin. Sự phát triển sâu sắc làm phong phú thêm lí luận mác xít về chiến tranh nhân dân trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam • Về quân đội - Khẳng định sự ra đời của quân đội là một tất yếu, là vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở Việt Nam - Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân. - Khẳng định quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Tin mới nhất

Trang