Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Dương Vụn Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:38
2 Phương Liên Lê Thị Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 23:38
3 Hoang Lien Thứ hai, Tháng 7 18, 2016 - 15:13
4 Hoang Lien Thứ hai, Tháng 7 18, 2016 - 15:13
5 Hoang Lien Thứ hai, Tháng 7 18, 2016 - 15:13
6 Hoang Lien Thứ hai, Tháng 7 18, 2016 - 15:13
7 trinh thanh Hai Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 08:11
8 Đỗ Thoa Thứ sáu, Tháng 10 28, 2016 - 12:58
9 Đàm Thị Yến Thứ tư, Tháng 11 23, 2016 - 18:33
10 đào thị thơm Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 20:56

Trang

Bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 279
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: PDF
 • ¤n tËp to¸n- Líp 5
  ®Ò 1
  Bµi 1 : TÝnh
  a.
  7
  4
  +
  13
  5
  ; b.
  15
  2
  +
  5
  7
  ; c.
  15
  41
  ×
  13
  20
  ; d.
  5
  3
  + 2 ; e. 4 -
  4
  13
  ; g. 2 :
  3
  1
  Bµi 2: T×m x
  a.
  5
  7
  - x =
  10
  3
  b.
  7
  4
  : x =
  15
  5
  Bµi 3: TÝnh nhanh
  a.
  7
  6
  +
  12
  5
  +
  12
  7
  +
  7
  1
  b.
  13
  4
  ×
  13
  6
  +
  13
  4
  ×
  13
  7
  Bµi 4: ChuyÓn c¸c hçn sè sau thµnh ph©n sè
  2
  5
  3
  ; 7
  2
  1
  ; 4
  8
  3
  ; 5
  11
  4
  ; 9
  12
  1
  ; 3
  9
  7
  Bµi 5 : Mét xe c ba lo¹i bao t¶i : xanh , vµng , tr¾ng gåm 1200 c¸i . bao xanh chiÕm
  100
  30
  tæng sè bao , sè bao tr¾ng chiÕm
  100
  45
  tæng sè bao ; Hái cã bao nhiªu c¸i bao mµu vµng ?
  ®Ò 2
  Bµi 1: TÝnh
  a. 4
  3
  1
  + 2
  6
  5
  b. 7 - 2
  3
  2
  c. 2
  7
  3
  ×
  1
  4
  3
  d. 5
  3
  1
  : 3
  5
  1
  Bµi 2: T×m x
  a.x - 1
  5
  3
  = 2
  10
  1
  b. 5
  7
  1
  : x = 4
  Bµi 3: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç................
  5m 4 cm = ........................m 270 cm = .................dm
  720 cm = ...........m .....cm 5 tÊn 4 yÕn = ..................kg
  2t¹ 7 kg = ...................t¹ 5m
  2
  54 cm
  2
  = ............m
  2
  67 m
  2
  4cm
  2
  = ........cm
  2
  Bµi 4 : Mua 20 c¸i bót ch× hÕt 16000 ®ång . Hái mua 21 c¸i bót ch× nh vËy hÕt bao nhiªu tiÒn ?
  GV: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
  1
 • ¤n tËp to¸n- Líp 5
  Bµi 5: Hai thïng dÇu cã 168 lÝt dÇu . T×m sè dÇu mçi thïng biÕt thïng thø nhÊt cã nhiÒu h¬n thïng
  thø hai lµ 14 lÝt .
  ®Ò 3
  Bµi 1: T×m x
  a.3 - x =
  7
  5
  ; b.
  13
  7
  : x =
  39
  14
  c. x
  ×
  5
  3
  =
  15
  14
  d. x -
  8
  5
  = 1
  4
  3
  Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç ……
  4m = km………… 5kg = …………
  3m 2cm = hm………… 4yÕn 7kg = …………
  3km 6 m = m………… 4 t¹ 9 yÕn = kg…………
  15m 6dm = cm………… 2yÕn 4hg = hg…………
  Bµi 3: Cã hai tói bi . Tói thø nhÊt cã sè bi b»ng
  5
  3
  sè bi tói thø hai vµ kÐm tói thø hai lµ 26 viªn bi
  . T×m sè bi mçi tói ?
  Bµi 4: Chu vi cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 56 cm , chiÒu réng b»ng
  3
  1
  chiÒu dµi
  T×m diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã ?
  ®Ò 4
  Bµi 1: §iÒn sè vµo chç trèng .……
  5m
  2
  38dm
  2
  = ……
  m
  2
  23m
  2
  9dm
  2
  = …………
  m
  2
  72dm
  2
  = …………
  m
  2
  5dm
  2
  6 cm
  2
  = …………
  dm
  2
  Bµi 2: §iÒn dÊu >, <, =
  3 yÕn 7kg 307 kg
  6km 5m 60hm 5 0 m
  Bµi 3: A mua 7 hép thÞt hÕt 35000 ®ång . B mua nhiÒu h¬n A 4 hép thÞt th× ph¶i tr¶
  bao nhiªu tiÒn ?
  Bµi 4: Lan mua 4 hép bót mµu hÕt 16000 ®ång . Hái H¶i mua 8 hép bót nh vËy hÕt bao nhiªu
  tiÒn ?
  Bµi 5: Mua 20 c¸i bót ch× hÕt 16.000 ®ång. Hái mua 21 c¸i bót ch× hÕt bao nhiªu tiÒn.
  GV: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
  2
 • ¤n tËp to¸n- Líp 5
  ®Ò 5
  Bµi 1: ViÕt c¸c sè thËp ph©n:
  a .Ba phÈy kh«ng bÈy
  b.Mêi chÝn phÈy t¸m tr¨m n¨m m¬i
  Bµi 2: §iÒn dÊu >, <, = vµo
  3m
  2
  5cm 305 cm
  6dam
  2
  15m
  2
  6dam
  2
  150dm
  2
  Bµi 3: MÑ mua 9 qu¶ cam, mçi qu¶ 800 ®ång nÕu mua mçi qu¶ víi gi¸ rÎ h¬n 200 ®ång th× sè tiÒn
  ®ã ®ñ mua bao nhiªu qu¶ ?
  Bµi 4: Mét thöa ruéng h×nh c nhËt chu vi 480m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 4 dam. T×m
  diÖn tÝch h×nh ch÷a nhËt.
  Bµi 5: Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi lµ 36 dam, chiÒu réng b»ng
  3
  2
  chiÒu dµi. Hái
  thöa ruéng cã diÖn tÝch lµ bao nhiªu m
  2
  .
  ®Ò 6
  Bµi 1 : XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ -> lín
  5,126; 5,621; 5,216; 5,061; 5,610
  Bµi 2: XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ dÇn
  72,19; 72,099; 72,91; 72,901; 72,009
  Bµi 3: Mét cöa hµng 2 tÊn 1 ng«. Ngµy ®Çu b¸n ®îc
  7
  2
  ng« ®ã. Ngµy thø 2 b¸n ®îc
  5
  1
  sè
  n cßn i. i c2 ngµy b¸n ®îc bao nhiªu n?
  Bµi 4: Ba ngêi thî trong mét ngµy lµm th× nhËn ®îc 105000 ®ång tiÒn c«ng. Hái 7 ngêi thî trong
  1 ngµy lµm th× nhËn ®îc bao nhiªu tiÒn ? (N¨ng suÊt nh nhau)
  Bµi 5: Mét ngêi ®i mua 15 c¸i bót lo¹i 3000 ®ång 1 c¸i. Còng tiÒn ®ã ®ñ mua bao nhiªu c¸i,
  mçi c¸i 1500 ®ång
  ®Ò 7
  Bµi 1: §iÒn dÊu >, < hoÆc = vµo chç ……
  4,17 5,03 …… 2,174 3,009……
  58,9 59,8…… 5,06 5,06……
  GV: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016 , 08:53

Mô tả tài liệu:

Bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5

Bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5 chọn lọc năm học 2016-2017 biên soạn bởi giao viên có nhiều kinh nghiệm. Tag: ôn tập hè lớp 5, ôn tập hè môn toán lớp 5

Tin mới nhất

Trang