Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 22:30

Bài tập MÔN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 50
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • M«n häc: ThÞ trêng chøng kho¸n
  BµI KIÓM TRA
  M¤N THÞ TR¦êNG CHøNG KHO¸N
  A. §Ò bµi:
  B×nh luËn vÒ sù tham gia cña mét trong c¸c chñ thÓ trªn TTCK
  ViÖt Nam.
  B. Tr¶ lêi:
  B×nh luËn vÒ sù tham gia cña ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÞ tr-
  êng chøng kho¸n ViÖt Nam:
  1. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÞ trêng
  chøng kho¸n.
  1.1. Ng©n hµng th¬ng m¹i víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng
  kho¸n.
  Kinh doanh chøng kho¸n nghiÖp mua b¸n chøng kho¸n cho
  chÝnh m×nh g¸nh chÞu rñi ro. mét nhµ ®Çu t chøc,
  ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n cña NHTM ®îc xem yÕu trî
  gióp cho viÖc t¨ng chÊt lîng hiÖu qu¶ cña thÞ trêng. thÓ chia
  ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n cña NHTM thµnh hai nhãm, ®ã lµ:
  ho¹t ®éng ng©n quü vµ ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n.
  1.1.1 Ho¹t ®éng ng©n quü:
  Ho¹t ®éng ng©n quü ho¹t ®éng cña NHTM thêng ®Çu t ng¾n
  h¹n vµo c¸c chøng kho¸n tÝnh thanh kho¶n cao, chi phÝ giao dÞch
  thÊp vµ cã tÝnh æn ®Þnh nh tÝn phiÕu kho b¹c, chøng chØ tiÒn göi cã
  thÓ chuyÓn nhîng ®îc… chñ yÕu nh»m tr÷ thø cÊp cho nhu cÇu
  thanh to¸n, nhu cÇu phßng nhu cÇu tÝch tr÷. Th«ng qua ho¹t
  ®éng ng©n quü, mét phËn vèn trªn thÞ trêng tÝn dông ®îc
  chuyÓn sang thÞ trêng chøng kho¸n b»ng ho¹t ®éng kinh doanh
  chøng kho¸n cña NHTM ngîc l¹i. ViÖc mét phËn vèn trªn thÞ tr-
  êng tÝn dông ®îc chuyÓn sang thÞ trêng chøng dÞch chuyÓn vèn
  gi÷a hai thÞ trêng gióp cho c¸c NHTM thÓ dông tèi ®a c¸c
  Sinh viÖn thùc hiÖn: Vò ThÞ Hoa
  Líp: TTCK_7 Trang 1
 • M«n häc: ThÞ trêng chøng kho¸n
  nguån vèn ®Ó dông hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. MÆt kh¸c, c¹nh
  tranh gi÷a hai thÞ trêng nµy còng lµm t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña
  thÞ trêng tµi chÝnh.
  1.1.2 Ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n:
  Kh¸c víi ho¹t ®éng ng©n quü, ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n cña
  NHTM mang tÝnh ®a d¹ng h¬n Ýt tËp trung vµo mét lo¹i chøng kho¸n
  víi thêi h¹n ®Çu t dµi h¬n. mét ®Þnh chÕ trung gian tÝch cùc
  nhÊt trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, NHTM tham gia trªn TTCK víi
  t c¸ch nhµ ®Çu t nhµ tµi trî cho doanh nghiÖp ®Çu t chøng
  kho¸n. NHTM thÓ dông c¸c kho¶n vèn huy ®éng ®Ó thêng
  xuyªn tham gia TTCK b»ng c¸ch mua c¸c lo¹i phiÕu tr¸i phiÕu.
  Thùc chÊt cña h×nh thøc kinh doanh nµy NH lu«n lu«n mua CK cña
  kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt cña m×nh b¸n cho kh¸ch hµng kh«ng
  môc ®Ých ¨n hoa hång, lîi nhuËn chªnh lÖch gi÷a thÞ gi¸
  mua vµ thÞ gi¸ b¸n. NghÜa lµ NH sÏ t×m c¸ch mua CK víi gi¸ thÊp nhÊt
  b¸n v¬Ý gi¸ cao nhÊt cã thÓ. ë c¸c Giao dÞch Chøng kho¸n kh¸c
  nhau, thÞ gi¸ cña cïng mét lo¹i chøng kho¸n còng kh¸c nhau. Gi÷a c¸c
  GDCK mèi liªn th«ng tin rÊt chÆt chÏ. Do ®ã, c¸c NH
  mua c¸c CK ë n¬i thÞ g thÊp ®Ó b¸n ë n¬i thÞ gi¸ cao ®Ó
  kiÕm lêi cho tíi khi thÞ g®îc c©n b»ng gi÷a c¸c thÞ trêng. Khi mua
  phiÕu NHTM thÓ trë thµnh ®«ng lín cña c«ng ty phÇn
  tham gia vµo viÖc ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c«ng ty. B»ng nghiÖp
  chuyªn m«n kinh nghiÖm dµy d¹n trong kinh doanh tiÒn tÖ, NHTM
  u thÕ h¬n c¸c nhµ ®Çu t kh¸c trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin,
  ph©n tÝch chøng kho¸n vµ TTCK ®óng lóc ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n
  hµng. Ngoµi ra, b»ng nh÷ng ph¬ng tiÖn s½n cã, ng©n hµng thÓ
  ®Çu t theo danh môc, qu¶ndanh môc ®Çu t, thµnh lËp quü ®Çu t,
  ®Ó ®Çu t trªn TTCK cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ rñi ro thÊp nhÊt.
  1.2. NHTM víi nghiÖp vô huy ®éng vèn trªn TTCK.
  Ng©n hµng th¬ng m¹i thÓ huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ph¸t
  hµnh chøng kho¸n nh phiÕu tr¸i phiÕu. Khi nhËn tiÒn göi tiÕt
  Sinh viÖn thùc hiÖn: Vò ThÞ Hoa
  Líp: TTCK_7 Trang 2
 • M«n häc: ThÞ trêng chøng kho¸n
  kiÖm, c¸c ng©n hµng ®Òu ph¶i gi÷ l¹i mét phÇn tiÒn nµy theo
  tr÷ b¾t buéc do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. §iÒu nµy lµm c¸c
  ng©n hµng kh«ng thu ®îc lîi Ých lín nhÊt trªn phÇn tiÒn göi. vËy
  ®Ó tr¸nh tr÷ b¾t buéc, c¸c ng©n hµng thêng chän ph¬ng
  ph¸p ph¸t hµnh c¸c lo¹i cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu.
  1.2.1 Ph¸t hµnh cæ phiÕu
  viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu th× ®èi víi c¸c NHTM cæ phÇn th× ®©y
  mét nguån vèn ®Æc biÖt quan träng. Ng©n hµng ph¸t hµnh
  phiÕu ra c«ng chóng ®Ó huy ®éng vèn khi thµnh lËp ng©n hµng
  trong q tr×nh ho¹t ®éng nhu cÇu t¨ng vèn ng©n hµng thÓ
  ph¸t hµnh thªm phiÕu míi. Khi ph¸t hµnh phiÕu lÇn ®Çu hay
  cæ phiÕu míi, ng©n hµng ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh cña TTCK.
  1.2.2 Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu:
  VÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, NHTM khi nhu cÇu huy ®éng vèn víi
  lîng lín thÓ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trung dµi h¹n. §Ó thu hót c¸c
  nhµ ®Çu t chiÒu theo thÞ hiÕu kh¸ch hµng nhiÒu lo¹i tr¸i phiÕu
  NHTM ®· ra ®êi nh: TP cã l·i chuyÓn ®æi, TP chiÕt khÊu, TP cã l·i suÊt
  th¶ næi, TP l·i suÊt ®Þnh. §èi víi NHTM s½n chuyªn m«n
  c¬ së vËt chÊt, viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng ®Ó huy ®éng
  vèn ®îc xem nh lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh hiÖu qu¶ cao.
  1.3. NHTM víi c¸c nghiÖp vô trung gian trªn TTCK.
  B¶n th©n NHTM mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian rÊt phæ
  biÕn vµ ho¹t ®éng rÊt tÝch cùc trªn thÞ trêng tµi chÝnh, do ®ã nã gãp
  phÇn cùc kú quan träng trong ho¹t ®éng trung gian trªn TTCK.
  NghiÖp trung gian bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng NHTM ®Òu
  thÓ tham gia víi t c¸ch cña mét c«ng ty chøng kho¸n con. C«ng ty
  chøng kho¸n ph¶i c«ng ty phÇn hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u
  h¹n, c¸c chøc tÝn dông. C«ng ty muèn tham gia kinh doanh chøng
  kho¸n ph¶i khai b¸o thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n ®éc lËp.
  1.3.1 NghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n.
  §©y dÞch ng©n hµng rÊt ph¸t triÓn ë c¸c níc trªn thÕ giíi ®·
  TTCK. C«ng ty chøng kho¸n thuéc ng©n hµng ®¶m tr¸ch dÞch
  nµy mang l¹i cho ng©n hµng nh÷ng lîi nhuËn p giao
  Sinh viÖn thùc hiÖn: Vò ThÞ Hoa
  Líp: TTCK_7 Trang 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 18:39

Mô tả tài liệu:

Bài tập MÔN ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỀ BÀI: Câu 1. Phân tích các quan điểm khác nhau về giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả trong định giá Bất động sản. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam? Câu 2. Phân tích tác động của yếu tố vị trí đến giá trị BĐS và các nguyên tắc cơ bản áp dụng trong định giá BĐS. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam? BÀI LÀM: Câu 1: 1.1 Các quan điểm khác nhau về giá trị bất động sản: Khi nghiên cứu làm rõ nội dung giá trị ẩn chứa bên trong biển hiện bằng tiền của giá cả thị trường thì lại gặp nhiều quan điểm khác nhau về giá trị, như quan điểm cổ điển (quan điểm kinh tế học chính trị Mác xít) , quan điểm kinh tế thị trường và quan điểm marketing hiện đại. - Theo quan điểm cổ điển về giá trị (quan điểm kinh tế học chính trị Mác xít), giá trị là lao động không phân biệt nói chung của con người, lao động xã hội kết tinh trong hàng hoá. Nó là một trong hai thuộc tính của hàng hoá: giá trị và giá trị sử dụng. Trong đó giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hoá, là lao động xã hội thể hiện trong hàng hoá. Trong mối quan hệ với giá trị trao đổi thì giá trị là nội dung của giá trị trao đổi, giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị, giá cả là hình thái biểu hiện bằng tiền của giá trị. Từ đó khẳng định đất đai, thành phần cơ bản của bất động sản, không có giá trị vì đất đai không phải là sản phẩm do con người tạo ra, không có lao động kết tinh trong đất đai. Giá cả đất đai P thực chất là địa tô tư bản hoá, xác định theo công thức: P = R/I, với R là đị

Tin mới nhất

Trang