Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 15:09
2 Nguyen Hai Thứ sáu, Tháng 8 26, 2016 - 21:05
3 Nguyen Hai Thứ sáu, Tháng 8 26, 2016 - 21:05
4 Tú Nguyễn Thứ bảy, Tháng 10 8, 2016 - 22:48
5 Tú Nguyễn Thứ bảy, Tháng 10 8, 2016 - 22:48
6 hero red Thứ ba, Tháng 10 11, 2016 - 16:15
7 hero red Thứ ba, Tháng 10 11, 2016 - 16:15
8 nguyễn hậu Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 15:33
9 nguyễn hậu Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 15:34
10 Nguyen Duong Thứ tư, Tháng 6 28, 2017 - 08:12

Trang

Bài tập lớn môn quản lý dự án phần mềm

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 523
38
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 32 | Loại file: DOC
 • Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức
  Lưu
    
       
  
   
     
    
   !"  #$!%&  ' %
   ()*+, ' 
  -# ./0#1 *  
  2#3 4#1  
  5#1   627789#3 
  7#  :#;   
  
  <#  -=#1 
  
  Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com
  1
 • Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức
  Lưu
  >
  !?&@&" $ A ,,B ' @C @ 'C , % ,DE ,B B ,  % ! " #
  ,B!'% '$ !F'G! '?! ' % HI #* A ,,B ' @,J $ % &
  C G!' DK)I  !, % , ,B! ',J ,F! DA''L?,' & ( )
  B!B FD I ,B, !)&)?! DH&'' !" !DEA ,,B ' & %* + , - . / 0
  I?'' !" !,B!M% IN , !# / ) %
  ," A ) )D 'OH&" !M%@  %!@D ?'($ !(A) ,$ 1 # ! # & 2
  ' @  %! IM%@D " D(D , ) ," , ? 'G! # . 0 & $
  ,#'D " A ) )I?) ,C H%B ,M%@,B !,B! 'OH&" 3 1 # $ "
  " !" A ) )FD %?&!PA' " , )A ' J O' , 1 # # 1 "
  ,B C , ,L D  )?"  @&! AA  ,F 'O'D  BQ" 4 " & 5 2 ) " 3
  L@! ) 'O'D ) 'DJ' F) ',%FA ', " ? 'O'D 6 3 / / ) 3
  @,BR' @, !! IM%@D " D(# D  D '$ M%@,B ! - . 0 3 !
  )? 'O'D  " M%@,B !  &F ()' P!K)OD @B@L?, A 3
  I   '! ' %?A H,J' @,BRF' 'S!' @'G!D O'D # & 3
  " ' ) ! 'T!, @)C D DD  'OH&" !" , ? . ) 0
  'G! ,#+ ,BU D   %L ,?, !@! ' %'( FD ,?C G!" $ 0 . & #
  ,B C $@O(,? '  ,D  F' P!,GB ,)! D '$ !(A4 & 0 " 3 " !
  N' @'', &'G!F''$ D !PA' P!,G ?, ? , , 1 % + #
  D ,??&#
  B!, !@, ' D ,? ()' P!K)O' H, ? ' ) , . # ) +
  '', &'G!,B!, L )GM% IN" A ) ),B !?1 7 $ ) 1 # .
  # !! DE, ,U ! !" &?,B%& D , !C , 'M%N$ ( . ) & # & ( 0
  L%D ' P!,G'(, , A' ?! ' % !'G!! ) D ! 0 ( 6
  , '( !L? 'M%NL%  'C ), (B!?OH&" !) ,. ( # 8 $
  A )) )(' %!F'( !C !  )  ' ', A ()?I?)1 # ( #
   ', K ()?D 'L ,M%@DH&F' P!K)O' H, ? ' ) , & 2 ) + 1
  !!%& ' %DE !" ?!PAD ' P!,G,B!M%,BU  5
  ! ' %? ?, ? L?, AI ' @)U #
  Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com
  2
 • Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức
  Lưu
   P!,GO' H, ? ' ) V) +
   9 9
  L I NÓI Đ U .....................................................................................................3
  M C L C ...........................................................................................................4
  CH NG II: XÁC Đ NH D ÁN PH N M MƯƠ ..........................................5
        
  #-,B ' @'') ',%BQB?!3 / ###############################################################0
  #2') ',%?, @  A/ 4 ########################################################################0
  #5%@ ! @) 'DJ' ?) ',% ( / / ########################################################:
  #7 ! "%! 'O'D  " $ 3 #################################################--
  #< ! U , 'O'D  "  3 #######################################################-7
  #0 !D )' ,B ,B!" ( 1 #######################################################-<
    ! " #
  $%&&'()'*+,#
  #- ? A ' & %' @*W1 0 ##############################################################-0
  #-#- ,  %"  ##############################################################################-0
  #-#-#-G, ! !  " , C L ,D %D C C ,, P') : # - : 1 0 0 ###-0
  #-#-#2 , J' ND " ) 6 ###############################################################-4
  #-#-#5'LIM%@F,?!%&' A JFB B ##############################-4
  #2''G! 'OH&" !A ', ) #######################################################-:
  #2#-'L ',  ? C I?),?I %A ', "  0 ) ###################25
  #2#2 !A ', " ) ###############################################################25
  #2#5'D  @,BR?,B'   ),B!" 3 ##################################27
  #2#7%&,BU , ' '" 7 ##################################################################24
  #2#< ' %, ' '" + " 7 #####################################################################2:
  #2#0 ' '" ' '(7 1 #####################################################################52
  #2#4H&" ! " ' ,B 7 1 ########################################################52
  #2#9H&" ! " ' ,B 7 1 ########################################################52
  #2#: %$@%C C @,B !" FC G!C JI I !O% !0 + & : % ###########52
  #2#-=@D % ? ? ?,?,B A A ' % # ! ) ; ##############################55
  Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2015 , 10:38

Mô tả tài liệu:

Bài tập lớn môn quản lý dự án phần mềm

Ngày nay dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, công việc và nghiên cứu nhân loại. Sự phát triển của vi tính không chỉ đem lại những thuận tiện trong việc tính toán, giải đáp các bài toán riêng rẽ, đơn lẻ trên từng máy mà giờ đây các ứng dụng đã phát triển chủ yếu là các ứng dụng trong quản lý hệ thống. Một dự án phần mềm được xây dựng qua nhiều giai đoạn và có sự góp mặt của nhiều người liên quan đến dự án đó để tạo nên một dự án thành công nhất. Xác định dự án phần mềm là một khâu rất quan trọng trong việc xây dựng dự án phần mềm, điều này giúp cho dự án thêm phần chính xác nhất tránh khỏi thất bại đỗ vỡ mà dự án hay gặp phải nhất, việc xác định rõ dự án bao gồm việc xác định mục đích, mục tiêu, phác thảo dự án và việc xác định vai trò của từng người liên quan đến dự án đó. Nhận định được sự quan trọng mà việc xác định dự án quan trọng như vậy, nhóm chúng em xin đưa ra bài tập lớn về việc nghiên cứu và phân tích vai trò, chức năng của công đoạn xác định dự án cho mọi người cùng tham khảo để đi đến việc xây dựng dự án thành công nhất. Với trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài không tránh khỏi sai xót và hạn chế nhất định, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các sinh viên để giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn về đề tài này Trong thời gian thực hiện đề tài nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn tới các thầy cô giáo trong tổ bộ môn quản lý dự án phần mềm trường ĐHCN Hà Nội.Những người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu để chúng tôi có thể tiếp cận và nghiên cứu những công nghệ mới đồng thời có những bài học quý báu về việc kiểm thử nói riêng và xây dựng một phầm mềm nói chung, có những kinh nghiệm về việc học tập nhóm và làm việc theo nhóm và đặc biệt qua đây, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đức Lưu đã hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành bài tập lớn của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 MỤC LỤC 4 CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN PHẦN MỀM 5 I –Xác định mục đích và mục tiêu của dự án 5 I.1 Giá trị của các mục tiêu rõ ràng 6 I.2 Các mục tiêu và thỏa hiệp 6 I.3 Quan hệ giữa mục đích và mục tiêu 9 I.4 Đánh giá nội dung việc xác định dự án 11 I.5 Đánh giá hình thức xác định dự án 14 I.6 Những điểm cần tránh trong dự án 15 II- LÀM TÀI LIỆU PHÁC THẢO DỰ ÁN 15 (Statement of Work) 15 II.1 Thành phần chủ yếu của Sow 16 II.1.1 Giới thiệu dự án 16 II.1.1.1 Mô tả ngắn gọn về dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 16 II.1.1.2 Giải thích ý đồ dự án 17 II.1.1.3 Các bên liên quan,tài nguyên chi phí,rủi ro 17 II.2 Các công việc xây dựng phác thảo 19 II.2.1 Các bước tiến hành khi làm tài liệu phác thảo dự án 23 II.2.2 Đánh giá phác thảo dự án 23 II.2.3 Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án 24 II.2.4 Quy trình tổ chức dự án 27 II.2.5 Cơ cấu tổ chức dự án 29 II.2.6 Tổ chức dự án cần có 32 II.2.7 Xây dựng Tổ dự án cần tránh 32 II.2.8 Xây dựng Tổ dự án cần tránh 32 II.2.9 Nếu sau khi khai trương dự án, không khí lại lắng xuống 32 II.2.10 Ban điều hành và nhà tài trợ phải phê chuẩn 33 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN PHẦN MỀM I- XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN  Mục đích -Mục đích là những mô tả dự án sẽ đạt tới cái gì. Mục đích nói chung không đo được. -Mục đích có thể hiểu được tính chỉnh thể của dự án thông qua công tác lập kế hoạch, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu của dự án có ảnh hưởng sâu sắc đến tính chỉnh thể, hệ thống của dự án. Mục đích sẽ nhìn nhận toàn bộ dự án từ kế hoạch tổng thể đến từng kế hoạch bộ phận và hiểu được cách thức lập kế hoạch dự án.  Mục tiêu -Mục tiêu là thực hiện một nghiên cứu phân tích tình huống một cách chi tiết và hoàn chỉnh đối với dự án, là các tập hợp con (có thể đo được) của mục đích. Việc đạt tới một mục tiêu sẽ nói lên rằng việc đạt tới các mục đích tổng thể của dự án đã đi đến mức nào. -Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép. I.1 Giá trị của các mục tiêu rõ ràng -Thiết lập sự mong đợi của nhà tài trợ dự án Khi người quản lý dự án hay 1 nhóm phát triển dự án xác định được rõ mục đích và mục tiêu cho dự án thì khi đó đã một phần tạo sự tin tưởng cho nhà tài trợ. Bởi khi nhà tài trợ bỏ ra một khoản tiền đầu tư thì họ cần biết số tiền đó được đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào và kết quả ra sao -Đưa ra mục tiêu để hướng dẫn đội dự án Một dự án có thể có một người hoặc có nhiều người tham gia nhưng tất cả những người làm dự án đều cần phai hiểu họ dang làm gì, công việc họ làm di tới đâu, kết quả nhận được như thế nào? Một mục tiêu rõ ràng sẽ khiến cho những thành viên trong đọi dự án định hướng được hướng đi và công việc họ phải làm góp phần quan trong vào thành công của dự án. -Cho phép xác định thời điểm kết thúc! Khi một nhóm xây dựng dự án làm một công việc gì, mà không biết khi nào nó kết thúc thì thật nguy hiểm, nó sẽ tốn công sức, thời gian và tiền của… Điều đó có nghĩa là nhóm xây dựng dự án cần phải biết khi nào thì dự án kết thúc, có nghĩa là họ phải biết được rằng mục tiêu và mục đích họ đưa ra cho dự án đã đạt được hay chưa =>Mục tiêu rõ ràng, đúng đắn là cơ sở xây dựng các tài liệu khác như: phạm vi, mô tả công việc,…là yếu tố quyết định thành công của dự án I.2 Các mục tiêu và thỏa hiệp -Quản lý phạm vi -Quản lý thời gian -Quản lý chi phí -Quản lý chất lượng -Quản lý nhân lực -Quản lý thông tin -Quản lý rủi ro -Quản lý hợp đồng và các hoạt động mua sắm Bốn yếu tố quan trọng: thời gian, chất lượng và phạm vi,tài chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án,giữa các thời kỳ đối với từng dự án, đạt được tốt đối với mục tiêu này thường phải “hy sinh”, một trong hai mục tiêu kia. Cụ thể, trong quá trình quản lý dự án thường diễn ra các hoạt động đánh đổi mục tiêu. Đánh đổi mục tiêu dự án là việc hy sinh một mục tiêu nào đó để thực hiện tốt hơn các mục tiêu kia trong ràng buộc không gian và thời gian. Nếu công việc dự án diễn ra theo đúng kế hoạch thì không phải đánh đổi mục tiêu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, cũng như chủ quan công việc dự án thường có nhiều thay đổi nên đánh đổi là một kỹ năng quan trọng của nhà quản lý dự án. =>Do đó người quản lý dự án phải luôn chủ động giám sát dự án: -Vạch ra chiến lược duy trì và giám sát sự hỗ trợ của các cổ đông và nhà tài trợ để đảm bảo rằng nhà tài trợ và các cổ đông vẫn đang chia sẻ trách nhiệm của dự án. -Đảm bảo rằng việc liên lạc với các nhà tài trợ đang diễn ra như kế hoạch truyền thông của dự án. Sử dụng các kênh truyền thông chính thức và không chính thức để đảm bảo rằng dự án vẫn đang duy trì được sự hỗ tr

Tin mới nhất

Trang