Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 18:13

Bài tập hiến pháp việt nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 111 | Loại file: DOC
 • M C L C
  Câu 1. T năm 1945 khi thành l p n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa (nay ướ
  n c C ng hòa h i ch nghĩa Vi t Nam) đ n nay, n c ta m y b nướ ế ướ
  Hi n pháp? Các b n Hi n pháp đó đ c Qu c h i thông qua vào ngày, tháng,ế ế ượ
  năm nào?................................................................................................................2
  Câu 2. B n Hi n pháp m i đ c Qu c h i n c C ng hòa h i ch nghĩa ế ượ ướ
  Vi t Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hi n pháp năm 2013) hi u l c t ế
  ngày, tháng, năm nào? So v i Hi n pháp năm 1992 c s a đ i, b sung ế ượ
  năm 2001) bao nhiêu đi u đ c gi nguyên? bao nhiêu đi u đ c s a ượ ượ
  đ i, b sung? Đi u s a đ i, b sung nào b n tâm đ c nh t? Vì sao? ...............8
  Câu 3. Đi u 2 Hi n phápm 2013 kh ng đ nh “N c C ng hòa h i ch ế ướ
  nghĩa Vi t Nam do Nhân dân làm ch ; t t c quy n l c nhà n c thu c v ướ
  Nhân dân…”. B n hãy nêuphân tích ng n g n các quy đ nh c a Hi n pháp ế
  năm 2013 v nh ng cách th c đ Nhân dân th c hi n quy n l c nhà n c. ướ .34
  Câu 4. Nh ng quy đ nh nào c a Hi n pháp năm 2013 th hi n t t ng đ i ế ư ưở
  đoàn k t dân t c?ế ................................................................................................45
  Câu 5. Nh ng đi m m i c a Hi n pháp năm 2013 so v i Hi n pháp năm 1992 ế ế
  (s a đ i, b sung năm 2001) v quy n con ng i, quy n nghĩa v c b n ườ ơ
  c a công dân? Đi m m i nào b n tâm đ c nh t? Vì sao? ................................52
  Câu 6. Nh ng đi m m i, quan tr ng v v trí, ch c năng c a Qu c h i, Chính
  ph , Tòa án nhân dân trong Hi n pháp năm 2013. Phân tích đi m m i v m i ế
  quan h gi a các c quan đó trong th c hi n quy n l c Nhà n c? ơ ướ ...............61
  Câu 7. C p chính quy n đ a ph ng quy đ nh trong Hi n pháp năm 2013 g m ươ ế
  nh ng c quan nào? B n hãy nêu nhi m v , quy n h n trách nhi m c a ơ
  chính quy n đ a ph ng đ i v i Nhân dân. ươ ......................................................87
  Câu 8: Hi n pháp năm 2013 quy đ nh nh th nào v trách nhi m c a đ iế ư ế
  bi u Qu c h i, đ i bi u H i đ ng nhân dân đ i v i c tri và Nhân dân? ......96
  Câu 9. “… Nhân dân Vi t Nam xây d ng, thi hành và b o v Hi n pháp này vì ế
  m c tiêu dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng, văn minh” (trích L i nói ướ
  đ u Hi n pháp năm 2013). ế .................................................................................98
 • Đ Nh Th o ư 1 CICB - SBV
  L I M Đ U
  Sau nhi u năm nghiên c u s a đ i Hi n pháp năm 1992, trên c s ế ơ
  C ng lĩnh m 1991 (b sung, phát tri n năm 2011), k t qu t ng k t th cươ ế ả ổ ế
  ti n sâu s c lu n 25 năm th c hi n công cu c đ i m i toàn di n đ t
  n c, nh ng thành t u c a l ch s l p hi n n c nhà, v i s đ ng thu n c aướ ế ướ
  nhân dân, Hi n pháp m i đã đ c Qu c h i thông qua v i đa s phi u tuy tế ượ ế
  đ i. Đó là thành qu c a quá trình đ i m i t duy trong b i c nh l ch s m i, ư
  d a trên c s ti p t c k th a nh ng thành t u c a l ch s l p hi n n c ơ ế ế ử ậ ế ướ
  nhà ngay t khâu xác đ nh m c đích, yêu c u, quan đi m s a đ i Hi n pháp ế
  năm 1992 đ n vi c s a đ i, b sung các n i dung m i trong Hi n pháp m i.ế ế
  Chính v y, Hi n pháp s a đ i năm 2013 (t đây g i Hi n pháp m i) ế ế
  đ c coi b n Hi n pháp th 5 c a n c C ng hòa h i ch nghĩa Vi tượ ế ướ
  Nam.
  Hi n pháp m i đ c Qu c h i thông qua v i vi c b sung nh ng đi mế ượ
  m i quan tr ng, đã th hi n quan đi m đ i m i cũng nh quy t tâm chính tr ư ế
  c a Đ ng, Nhà n c ta trong vi c ti p t c xây d ng hoàn thi n nhà n c ướ ế ướ
  pháp quy n xã h i ch nghĩa; b o đ m s đ ng b c v kinh t và chính tr , ế
  xây d ng nhà n c pháp quy n c a nhân dân, do nhân dân nhân dân, ướ
  hoàn thi n th ch kinh t th tr ng đ nh h ng h i ch nghĩa, b o đ m ế ế ườ ướ
  t t h n quy n con ng i, quy n nghĩa v c b n c a công dân; xây d ng ơ ườ ơ
  b o v đ t n c; tích c c ch đ ng h i nh p qu c t ... v y, đây ướ ế
  b n Hi n pháp th 5 c a n c ta v i tên g i: Hi n pháp n c C ng hòa ế ướ ế ướ
  h i ch nghĩa Vi t Nam, có hi u l c thi hành t ngày 1-1-2014.
  Hi n pháp m i đ c Qu c h i thông qua m t s ki n tr ng đ i trongế ượ
  đ i s ng chính tr đ t n c. V i nh ng nhi m v , quy n h n đ c quy đ nh, ướ ượ
  Hi n pháp m i ti p t c n n t ng pháp lý c b n giúp nhân dân ta th c hi nế ế ơ
  công cu c đ i m i toàn di n trong tình hình m i, đáp ng k p th iu c u c a
  th c ti n .
  Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Namế ướ
 • Đ Nh Th o ư 2 CICB - SBV
  CU C THI VI T
  TÌM HI U HI N PHÁP N C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ƯỚ
  NAM
  Câu 1. T năm 1945 khi thành l p n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ướ
  (nay n c C ng hòa h i ch nghĩa Vi t Nam) đ n nay, n c taướ ế ướ
  m y b n Hi n pháp? Các b n Hi n pháp đó đ c Qu c h i thông ế ế ượ
  qua vào ngày, tháng, năm nào?
  Tr l i :
  Hi n pháp là văn b n pháp lu t v trí đ c bi t quan tr ng trong hế
  th ng pháp lu t đ i s ng chính tr c a m i qu c gia; đ ng th i th coi
  tuyên ngôn chính tr c a m i chính th nhà n c. Hi n pháp đ c g i ướ ế ượ
  đ o lu t c b n, lu t g c c a Nhà n c, các quy đ nh c a Hi n pháp là c s ơ ướ ế ơ
  pháp đ xây d ng, hoàn thi n h th ng pháp lu t đ ng b , th ng nh t;
  đ ng th i c s cho vi c t ch c, ho t đ ng c a b máy Nhà n c. ơ ướ Theo
  dòng l ch s l p Hi n c a n c ta, chúng ta đã 05 b n Hi n pháp (1946, ử ậ ế ướ ế
  1959, 1980, 1992 và 2013) t năm 1945, n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa raướ
  đ i đ n nay v i tên g i là n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. ế ướ
  1. Hi n pháp 1946:ế Hi n pháp n c Vi t Namế ướ
  Dân ch C ng hòa năm 1946 b n Hi n pháp đ u ế
  tiên c a n c ta, đ c ướ ượ Qu c h i n c Vi t Namướ
  Dân ch C ng hòa (Khóa I) thông qua t i kỳ h p th
  2, vào ngày 09 tháng 11 năm 1946
  Sau khi Cách m ng tháng Tám thành công, ngày
  02/9/1945, Ch t ch H Chí Minh đ c b n Tuyên ngônủ ị
  đ c l p khai sinh ra n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa. Ngày 03/9/1945, t i ướ
  Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Namế ướ
  Ngu n: http://www.mattran.org.vn

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016 , 09:40

Mô tả tài liệu:

Bài tập hiến pháp việt nam

Bài tập hiến pháp việt nam

Tin mới nhất

Trang