Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Thu Thứ năm, Tháng 9 3, 2015 - 12:40

Bài phỏng vấn vị trí hành chính nhân sự

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • B N PH NG V N V TRÍ NHÂN S
  Mã s :
  Ngày ban hành: 6/19/2015
  L n s a đ i: 00
  H và tên ng viên: ………………………………………………………………………
  V trí tuy n d ng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
  Tên cán b ph ng v n: .........................................................................................
  Tên cán b ph ng v n: .........................................................................................
  H ng d n đánh giá:ướ
  -
  Nh m m c đích tuy n “Đúng ng i cho đúng vi c”. Các tiêu chí tuy n d ng đ c xây d ng ườ ượ
  theo t ng c p 2 ph n c b n: ơ Ph n 1 : ánh giá năng l c chuyên môn; Ph n 2: đánh giá
  k năng; Ph n 3 : đánh giá ph m ch t ( tính cách ) .
  -
  Có 5 m c đánh giá nh sau: (Cán b ph ng v n click ư vào s đi m trong ô)
  5: Xu t s c 4: T t/Khá 3: TB khá 2: TB/TB y uế 1: Y u/Kémế
  PH N 1: NĂNG L C CHUYÊN MÔN
  Đi m
  1. Anh/Ch s d ng th i gian nh th nào khi s p đi công tác ? ư ế ế
  5 4 3 2 1
  s p công ty hay không, tôi luôn ng i ng i b n r n, tuy nhiênế ườ ườ
  khi ông ta không nhà , tôi th làm m t s công vi c theo ý mình.
  d , tôi t p h p t t c các h s nh p vào máy tính. Ngoài ra, tôi còn có ơ
  th l u l i các file trên đĩa m m hay laptop c a ông ta đ tránh tình tr ng ư
  th t l c sau này. Ông ta đã th c s c m đ ng tr c n l c này c a tôi . ướ
  UV đã th hi n đ c tính ch đ ng, đáng tin c y và kh năng suy nghĩ đ c ư
  l p.
  Th t khó đ i v i tôi khi s p đi công tác, tôi thích đ c h tr ông ta ế ượ
  trong công vi c. Bao nhiêu chuy n đ u d n vào tôi. Th nh tho ng, tôi ph i
  b d công vi c đang làm đ giúp đ các đ ng nghi p. Tôi ông ta gi
  liên l c hàng ngày qua e-mail, fax hay đi n tho i, tuy nhiên m i chuy n
  không th t t nh có ông ta đây. ư
  Câu tr l i cho th y UV m t nhân viên r t trung thành t n t m , tuyả ờ
  nhiên l i q l thu c vào s m t c a c p trên. Giúp đ các đ ng
  nghi p khác là đi u đáng hoan nghênh, nh ng không h n lúc nào Cty cũng ư
  đ c l i t các c g ng này.ượ
  Đây chính lúc tôi c h i làm vi c đ c l p. Tôi qu n t t c các cu cơ
  g i, th t l ch làm vi c c a ông ta. Tôi cũng có th làm m t vài chuy n ư
  riêng (dĩ nhiên đ c cho phép). V n đ chính m i vi c đ u tr l iượ
  ngăn n p khi ông ta tr v . Quan đi m c a ông ta là n u tôi đã hoàn thành ế
  m i công vi c, tôi có th làm b t kỳ đi u gì mình mu n.
  UV có th đang l m d ng gi làm vi c đ làm vi c riêng.
  2. M u đăng tuy n c a công ty h p d n Anh/Ch đi m nào?
  5 4 3 2 1
  Tôi c g ng đ c qua t t c các m u đăng tuy n hàng tu n. Tôi th ng g i ườ
  kho ng 20 lá đ n xin vi c và resume. Tôi r t may m n và nh n đ c nhi u ơ ượ
  l i ph n h i, trong đó công ty c a quý Ông. Sau khi nh n th y th
  đáp ng các yêu c u, tôi đã n p đ n vào v trí này. ơ
  Cách lý gi i c a UV không có gì sai, tuy nhiên đ n gi n ch là m t ph ng ơ ươ
  th c h u hi u đ săn tìm công vi c.
  Chi n l c tìm ki m công vi c c a tôi cũng gi ng nh chi n l c làm vi c.ế ượ ế ư ế ượ
  Tr c h t, tôi suy nghĩ v các k năng th s d ng cho công vi c m i,ướ ế
  ngành ngh đ a đi m làm vi c mong mu n. Tôi tìm hi u v công ty
  nh n th y đây chính là n i tôi c n s nghi p và t ng lai c a mình. ơ ươ
  Câu tr l i cho th y UV ng i làm vi c k ho ch và m c đích. Ngoài ườ ế
  ra, UV cũng đã tìm hi u r t k l ng v công ty đ b o đ m đây là n i phù ưỡ ơ
  h p v i k ng và kinh nghi m c a b n thân.
  Tôi th t s không nh n i nguyên nhân t i sao. Tôi ch bi t tôi th làm ế
  công vi c này vì các kinh nghi m tr c đây. ướ
  Đi m:
 • B N PH NG V N V TRÍ NHÂN S
  Mã s :
  Ngày ban hành: 6/19/2015
  L n s a đ i: 00
  UV có kh năng g i đi quá nhi u resume, l n l n các m u đăng tuy n
  3. Khi nào Anh/Ch c m th y hài lòng v i công vi c nh t?
  5 4 3 2 1
  Tôi hài lòng v i t t c các công vi c khi b t đ u, tuy nhiên khi đã thành
  th o, chúng d n tr nên v . Tôi ng i h c h i r t nhanh chóng. Tôi ườ
  ph i thay đ i công vi c đ t o ra thách th c cho b n thân.
  Câu tr l i cho th y mong mu n đ c thách th c không ph i kh năng ượ
  thích ng c a UV. Bao lâu n a thì UV s tr nên nhàm chán công vi c m i
  này?
  S tr ng thành trong công vi c làm tôi hài lòng nh t. Khi m i ch p ch ng ưở
  b c vào công vi c hành chánh, tôi đã h c t p r t chăm ch cũng nh l ngướ ư
  nghe l i khuyên t nh ng ng i đi tr c. Tôi đã tr i qua m t ch ng đ ng ườ ướ ườ
  dài tr nên linh ho t h n khi x các tình hu ng khó khăn. Tôi đang ơ
  ti p t c h c h i nh ng đi u m i thông qua các khoá hu n luy n kinhế
  nghi m th c ti n.
  Cây tr l i th hi n khát khao đ c ti p t c phát tri n tr ng thành ượ ế ưở
  trong công vi c. Kh năng x các tình hu ng không ph i kinh nghi m
  th h c t sách v . L ng nghe ng i khác, làm vi c chăm ch , t n ườ
  d ng c h i là các t ch t mà b t kỳ m t nhân viên nào cũng c n đ n. ơ ế
  Tôi th c s ch a bao gi hài lòng v i công vi c; luôn th đó làm tôi ư
  b n tâm. Tôi v n đang tìm ki m m t công vi c th s d ng t t c các ế
  đi m m nh và năng l c v n có. Vì th , tôi nghĩ đây chính là công vi c dành ế
  cho tôi. N u có đ c c h i này, tôi ch c ch n s r t hài lòngế ượ ơ ẽ ấ
  Câu tr l i này cho th y UV đang tìm ki m m t công vi c “lý t ng”- đi uả ờ ế ưở
  v n không th trong th c t . UV v tâng b c công ty m i. Cán b ế
  tuy n d ng th h i thêm: đi u khi n UV nghĩ r ng s khác h n ế
  các công ty tr c đây? UV đang tìm ki m đi u công vi c m i cácướ ế
  công vi c khác không có? l , UV nên xác đ nh l i đi u quan tr ng
  nh t đ i v i mình..
  4. Trách nhi m chính c a m t nhân viên hành chính là gì?
  5 4 3 2 1
  D ng công vi c này đòi h i kh năng linh ho t cao c a ng i nhân viên. ườ
  Sau nhi u năm làm vi c trong môi tr ng t p th , tôi đã h c đ c cách ườ ượ
  làm ch tình hình. Tr c đây, tôi cũng đã t ng g p m t tình hu ng khó ướ
  khăn. Lúc y, c 15 k s trong công ty đ u mu n tôi hoàn thành công vi c ư
  c a h cùng lúc. Sau khi suy nghĩ, tôi quy t đ nh bàn b c v i t ng ng i, ế ườ
  gi i thích tình hu ng hi n t i c a tôi yêu c u h u tiên cho các công ư
  vi c kh n c p. H u h t h đ u thông c m t tr c đ n gi tôi ng i ế ướ ế ườ
  r t tinh th n trách nhi m. Tôi đã h tr m i ng i b ng cách s p x p ườ ế
  l ch làm vi c linh ho t.
  Câu tr l i cho th y UV ng i r t linh ho t thông qua kinh nghi m quáả ờ ườ
  kh đ c d n ch ng. UV không ch nói v đi u mình suy nghĩ còn th ượ
  hi n yêu c u c a công vi c b t bu c b n thân ph i linh ho t. Ngoài ra, UV
  cũng b c l đ c các k năng giao ti p. ượ ế
  Luôn b n r n và đ i di n v i các thách th c là trách nhi m chính c a nhân
  viên hành chánh. N u không vi c làm, tôi th ng h i m i ng i xemế ườ ườ
  vi c c n giúp đ - nh th , th i gian s trôi qua nhanh h n. Tôi thích ế ơ
  h c h i nh ng đi u m i và luôn tìm ki m các th thách trong công vi c. ế
  M c câu tr l i th hi n UV ng i k năng làm vi c tinh th n ả ờ ườ
  t p th , không h t p trung vào câu h i. Khuy t đi m c a UV n m ế
  vi c nói quá nhi u v các nhu c u cá nhân.
  Đi u này ph thu c vào đ i t ng tôi cùng làm vi c. N u làm vi c t p th , ượ ế
  tôi s c g ng quan h t t nh t v i t ng ng i. N u làm vi c các nhân, tôi ườ ế
  ng i r t đ c l c. Tôi c g ng đ c c suy nghĩ c a c p trên. Nh đó,ườ
  tôi có đ c lòng tin c a h . Tôi là ng i r t trung thành.ượ ườ
  Câu tr l i này nêu lên các suy nghĩ v lòng trung thành đ o đ c công
  vi c, nh ng không h đ a ra d v ph ng th c làm vi c c a UV. UV ư ư ươ
  không bám sát vào câu h i!!!
  5. Nhi m v khó khăn nào Anh/ch đã hoàn thành nh s d ng các k
  5 4 3 2 1
 • B N PH NG V N V TRÍ NHÂN S
  Mã s :
  Ngày ban hành: 6/19/2015
  L n s a đ i: 00
  năng vi tính?
  Tôi thông th o t t c các ph n m m Microsoft Office. Th nh tho ng, s p ế
  yêu c u tôi thi t k bài trình bày cho ông ta. Tôi ph i làm vi c chăm ch đ ế ế
  đ c các yêu qu mong mu n. Tôi m t nhi u gi đ ch y th ki mượ
  tra. Tuy nhiên, i r t thích làm công vi c này. M i l n làm m t l n h c
  h i. Tôi c m giác nh mình đã tr thành m t chuyên gia trong lĩnh v c ư
  này.
  Câu tr l i này không c th l m. ể ắ Câu tr l i yêu c u thu t l i m t nhi m
  v khó nh t ch không ph i là s thách th c.
  Đó m t d án liên quan đ n vi c thu th p các d li u t nhi u nhân. ế
  M i ng i có m t quan đi m khác nhau và tôi có nhi m v t ng h p chúng ườ
  l i. Tôi đã s d ng đ th , hình nh ,clip art đ minh ho các b ng tính
  đ theo dõi ti n đ công vi c. Cu i cùng, d án đã thành công t t đ p, ế
  tôi đ c th ng m t bu i ăn t i th t th nh so n.ượ ưở
  Câu tr l i bám sát vào câu h i- nhi m v khó khăn nh t- đ ng th i cũngả ờ
  th hi n các k năng và đ c đi m tích c c c a ng viên nh : k năng giao ư
  ti p, đi u ph i , làm vi c t p th và sáng t o. ế
  T t c các công vi c tôi đã làm qua đ u quan tr ng và khó khăn nh nhau. ư
  Khi đ c giao m t nhi m v nào đó, tôi th ng suy nghĩ và v ch ra h ngượ ườ ướ
  gi i quy t tr c khi s d ng máy tính. Khi đã chu n b xong, tôi ch n m t ế ướ
  ch ng trình và làm vi c h t s c đ hoàn thành. Tôi ch a h th t b i trongươ ế ư
  m t nhi m v nào. K năng vi tính c a tôi r t t t
  Câu tr l i th hi n UV là ng i bi t suy nghĩ , l p k ho ch t duy tuyườ ế ế ư
  nhiên l i không nêu lên m t cách c th v nhi m v khó khăn nh t
  UV đã v t qua. ượ
  6. Anh/ch đã t ng đ i đ u v i đ ng nghi p ch a? Hãy nói cho chúng ư
  tôi nghe v kinh nghi m này
  5 4 3 2 1
  Tôi ch a t ng ph i đ i đ u v i các đ ng nghi p. Tôi g ng ph t lư
  nh ng ng i làm tôi c m th y b c mình. Th nh tho ng tôi đi th b n u b ườ ế
  qu y r y hay lãng tránh h n u c n. Th t ra, tôi đang c g ng quan h t t ế ệ ố
  v i m i ng i. ườ
  Câu tr l i này th hi n thái đ th đ ng. UV đang có g ng gi thái đ
  hòa thu n, đây không ph i m t cách t t đ gi i quy t các v n đ . Khi ế
  UV c tình lãng tránh các r c r i thay vì gi i quy t chúng, ế UV không h th
  hi n mình là m t thành viên c a t p th .
  Tôi đã t ng g p v ng m c v i m t ng i đ ng nghi p, ta không t p ướ ườ
  trung làm vi c do đó làm nh h ng đ n công vi c c a tôi. Tôi đã s p x p ưở ế ế
  m t cu c nói chuy n v i ta. Nh đó, tôi bi t r ng, ta không h c ý ế
  th t s c n m t ai đó gi i thích đ nh n ra đi u này. Đã không còn
  r c r i nào x y ra k t ngày hôm y, chúng tôi v n quan h t t v i nhau. ể ừ
  R c r i ch là u tiên th 2; quan tr ng nh t v n là cách th c ư UV gi i quy t ế
  nó. Câu tr l i này ch ng t k năng giao ti p c a ng viên. cũng th ế
  hi n r ng UV ng i bi t mình, bi t ta, không mu n gi m lên chân c aườ ế ế
  ng i khác. ườ
  M t trong các đ ng nghi p c a tôi th ng tr trong công vi c. Tôi nghĩ ườ
  đây đi u không th ch p nh n đ c. Tôi đã nói cho anh ta suy nghĩ này ượ
  c a mình. T đó chúng tôi không trò truy n v i nhau n a.
  UV ch a bi t cách giao ti p vì UV không ph i là ng i giám sát tr c ti p.ư ế ế ườ ế
  7. Hãy k l i m t kinh nghi m khi Anh/Ch ph i hy sinh ch t l ng ượ
  công vi c đ hoàn thành đúng th i h n
  5 4 3 2 1
  Th i h n hoàn thành công vi c r t quan tr ng v i tôi. Tôi th ng c m th y ườ
  th t v ng khi không đ t đ c đi u này. Tôi l p k ho ch cho t ng ngày đ ượ ế
  không bao gi có s tr nãi. Tôi luôn hoàn thành đúng h n m c dù ph i b
  qua m t vài khía c nh.
  Câu tr l i cho th y s quan tâm c a UV đ i v i th i h n hoàn thành công
  vi c , tuy nhiên nó cũng th hi n UV là ng i thi u linh ho t.ườ ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015 , 01:58

Mô tả tài liệu:

Bài phỏng vấn vị trí hành chính nhân sự

Bài phỏng vấn vị trí hành chính nhân sự. Dù sếp có ở công ty hay không, tôi luôn là người người bận rộn, tuy nhiên khi ông ta không có nhà , tôi có thể làm một số công việc theo ý mình. Ví dụ, tôi tập hợp tất cả các hồ sơ và nhập vào máy tính. Ngoài ra, tôi còn có thể lưu lại các file trên đĩa mềm hay laptop của ông ta để tránh tình trạng thất lạc sau này. Ông ta đã thực sự cảm động trước nỗ lực này của tôi . UV đã thể hiện được tính chủ động, đáng tin cậy và khả năng suy nghĩ độc lập.

Tin mới nhất

Trang