Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Cao Phong Phan Thứ tư, Tháng 6 22, 2016 - 21:13
2 Hồ Thị Hiệp Thứ năm, Tháng 7 28, 2016 - 12:38
3 ha van son Chủ nhật, Tháng 8 14, 2016 - 21:57
4 Lương Ngọc Dũng Thứ hai, Tháng 8 15, 2016 - 09:40
5 nguyễn Huong Thứ ba, Tháng 9 12, 2017 - 21:33

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,251
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Đ ng chí Bùi Th Mai - Ch t ch H i Ch th p đ t nh khai m c Đ i h i
  Kính th a đ i h iư !
  Th c hi n Đi u l H i Ch th p đ Vi t Nam; K ho ch s 06 ngày ế
  12/01/2011 c a Ban Th ng v TW H i v vi c t ch c Đ i h i H i các c p, ườ
  ti n t i Đ i h i đ i bi u Trung ng H i Ch th p đ Vi t Nam l n th IX.ế ươ
  Đ c s đ ng ý c a Trung ng H i Ch th p đ Vi t Nam, Ban Th ng v ượ ươ ườ
  T nh y, UBND t nh Ngh An, t i Thành ph Vinh - Thành ph đ anh hùng Đ i
  h i đ i bi u H i Ch th p đ t nh Ngh An l n th VII (nhi m kỳ 2011 - 2016)
  chính th c đ c khai m c. ượ
  V d Đ i h i, thay m t đoàn ch t ch Đ i h i tôi xin nhi t li t chào m ng và
  trân tr ng gi i thi u :
  - Đoàn Đ i bi u Trung ng H i Ch th p đ Vi t Nam do đ ng chí Nguy n ươ
  H u H ng - Phó Ch t ch, Phó T ng th ký d n đ u v d và ch đ o Đ i h i. ư
  - Đoàn đ i bi u Hi p H i Ch th p đ - Trăng L i li m đ Qu c t do ông ưỡ ế
  Pascal Bourcher d n đ u v d và chia vui v i đ i h i.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u đ ng chí Nguy n Xuân S n - ơ
  y viên Ban Th ng v T nh y, Tr ng Ban Dân v n T nh y t nh Ngh An ườ ụ ỉ ưở
  d và ch đ o Đ i h i.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u đ ng chí Lê Xuân Đ i - y
  viên Ban Th ng v T nh y, Phó ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An d ườ ụ ỉ
  ch đ o Đ i h i.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u đ ng chí Nguy n Quang
  H nh - Phó Ch t ch U ban M t tr n T qu c t nh Ngh An d ch đ o đ i
  h i.
  - Đ i h i xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u đoàn đ i bi u H i
  Ch th p đ t nh Hà Tĩnh do đ ng chí Lê T p - Phó Ch t ch d n đ u.
  - Đoàn đ i bi u H i Ch th p đ t nh Thanh Hóa do đ ng chí Mai Th Nhung -
  Phó Ch t ch d n đ u.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u các ông Vũ Văn Gi ng, ông ươ
  Lê Kh c Th , ông Võ Văn Th là lãnh đ o H i Ch th p đ t nh qua các th i ế ư
  kỳ.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u các đ ng chí trong Ban
  Th ng v T nh y, Th ng tr c HĐND, UBND, UBMTTQ và lãnh đ o các s ,ườ ụ ỉ ườ
  ban, ngành đoàn th , t ch c xã h i c p t nh.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u các đ ng chí th ng tr c ườ
 • Huy n y, UBND các huy n, thành, th trong t nh v d Đ i h i.
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u các đ ng chí lãnh đ o các
  tr ng Đ i h c, cao đ ng, THCN tiêu bi u trong phong trào ho t đ ng nhân đ oườ
  tr ng h c. ườ
  - Xin nhi t li t chào m ng và trân tr ng gi i thi u các đ ng chí là lãnh đ o c a
  m t s đ n v doanh nghi p tiêu bi u trong ho t đ ng nhân đ o t thi n c a ơ
  t nh.
  - Xin trân tr ng gi i thi u các đ ng chí và phóng viên Báo Ngh An, Đài phát
  thanh - truy n hình t nh, Thông t n xã Vi t Nam, Báo công an Ngh An v d
  đ a tin cho Đ i h i.ư
  - Đ c bi t, v d Đ i h i hôm nay có 216 đ i bi u tiêu bi u đ i di n cho hàng
  trăm cán b trên 162 ngàn h i viên, trên 174 ngàn thanh thi u niên và trên ế
  3.000 tình nguy n viên Ch th p đ trong toàn t nh, th hi n cho s đoàn k t và ế
  ni m tin vào s c m nh c a nhân đ o.
  S hi n di n c a các quý v khách quý và các quý v đ i bi u đã mang đ n cho ế
  Đ i h i tình c m thân thi t, s c vũ l n lao góp ph n đ Đ i h i thành công ế
  t t đ p.
  Thay m t đoàn ch t ch, tôi nhi t li t chào m ng t t c các quý v khách quý và
  các quý v đ i bi u, cùng toàn th các đ ng chí đã v d đ i h i đ i bi u H i
  Ch th p đ t nh Ngh An khóa VII, nhi m kỳ 2011- 2016.
  Kính th a đ i h i,ư
  V i ni m t hào và kính yêu vô h n, Đ i h i chúng ta thành kính t ng nh sâu ưở
  s c Ch t ch H Chí Minh, lãnh t vĩ đ i c a Đ ng và dân t c ta, Ng i là Anh ườ
  hùng gi i phóng dân t c, Nhà văn hóa ki t xu t c a th gi i, Ng i đã sáng l p ế ườ
  ra H i Ch th p đ Vi t Nam và làm Ch t ch danh d đ u tiên c a H i. Trong
  gi phút tr ng đ i này m i cán b , h i viên, thanh thi u niên, tình nguy n viên ế
  Ch th p đ chúng ta càng kh c sâu l i d y c a Ng i: “Ph i xu t phát t tình ườ
  yêu th ng nhân dân tha thi t mà góp ph n b o v s c kh e nhân dân và làm ươ ế
  m i vi c có th làm đ c đ gi m b t đau th ng cho h ”. ượ ươ
  T nhi u tháng nay, đ c s quan tâm ch đ o c a các c p u Đ ng, chính ượ
  quy n, s ph i h p c a các ngành, đoàn th các đ a ph ng, đ n v trong t nh. ươ ơ
  Các ho t đ ng tham gia góp ý ki n đóng góp vào các báo cáo trình đ i h i; đ c ế
  bi t là các ho t đ ng thi đua l p thành tích chào m ng Đ i h i H i Ch th p đ
  toàn t nh và h ng t i Đ i h i H i Ch th p đ toàn qu c đã đ c các c p H i ướ ượ
  t ch c sôi n i, nhi u ho t đ ng nhân đ o thu hút đ c đông đ o cán b , h i ượ
 • viên, TTN, tình nguy n viên Ch th p đ và nhân dân tích c c tham gia, góp
  phân th c hi n l i d y c a Bác H kính yêu và th c hi n Ch th 03 c a Trung
  ng Đ ng v đ y m nh h c t p và làm theo t m g ng đ o đ c H Chí ươ ươ
  Minh. Và thành công c a Đ i h i H i Ch th p đ c p c s và c p huy n là ơ
  đi u ki n quan tr ng đ t ch c thành công Đ i h i H i Ch th p đ toàn t nh
  l n th VII, nhi m kỳ 2011 - 2016.
  Kính th a đ i h i,ư
  Hôm nay, Đ i h i đ i bi u H i Ch th p đ t nh Ngh An l n th VII di n ra
  vào th i đi m có ý nghĩa tr ng đ i, th i đi m toàn Đ ng, toàn dân đang ra s c
  thi đua th c hi n Ngh quy t Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th XI, Ngh quy t ế ế
  Đ i h i Đ ng b t nh Ngh An l n th 17. Trong 2 ngày Đ i h i, chúng ta có
  nhi m v đánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t Đ i h i H i Ch th p đ toàn ế ế
  t nh l n th VI; xác đ nh m c tiêu, ph ng h ng, nhi m v và các gi i pháp ươ ướ
  công tác H i và phong trào Ch th p đ nhi m kỳ 2011- 2016; Báo cáo k t qu ế
  công tác ki m tra; ki m đi m s lãnh đ o c a Ban Ch p hành khoá VI; báo cáo
  t ng h p ki n góp vào d th o văn ki n quan tr ng c a Trung ng, Báo ư ế ư ươ
  cáo s a đ i Đi u l H i Ch th p đ Vi t Nam; b u BCH H i Ch th p đ ;
  b u Đoàn đ i bi u đi d Đ i h i đ i bi u H i Ch th p đ toàn qu c l n th
  IX.
  Đây là đ t sinh ho t chính tr sâu r ng trong toàn H i, đánh d u m c quan tr ng
  nh m phát huy s c m nh c a toàn H i ph n đ u hoàn thành xu t s c các nhi m
  v c a H i, đ ng th i góp ph n th c hi n th ng l i các m c tiêu kinh t , chính ế
  tr xã h i mà ngh quy t t nh Đ ng b l n th 17 đã đ ra, góp ph n cho an sinh ế
  xã h i, đ c bi t quan tâm giúp đ nhân dân kh c ph c khó khăn v n lên n ươ
  đ nh cu c s ng.
  V i tinh th n đó, thay m t đoàn ch t ch tôi xin tuyên b khai m c Đ i h i đ i
  bi u H i Ch th p đ t nh Ngh An khóa VII, nhi m kỳ 2011 - 2016.
  Kính chúc các quý v khách quý, quý v đ i bi u s c kh e, h nh phúc.
  Chúc Đ i h i thành công t t đ p.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2016 , 14:28

Mô tả tài liệu:

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

MẪU BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

Tin mới nhất

Trang