Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

BÀI PHÁT BIỂU DẪN CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 59
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • BÀI PHÁT BI U D N CH NG TRÌNH KHAI GI NG ƯƠ
  NĂM H C 2016 – 2017
  Ph n I: L
  L i d n Chào m ng:
  Nhi t li t chào m ng quí v đ i bi u, quí th y giáo cùng toàn th các em HS v
  tham d l khai gi ng năm h c m i 2015-2016 c a tr ng THCS Đ ng L c. ườ
  1.Đón HS l p 6:
  Mùa năm 2015 đã khép l i, năm h c m i 2015-2016 đã b t đ u, tr ng THCS ườ
  Đ ng L c vui m ng chào đón 84em HS kh i 6 thân yêu.
  Kính th a quí v đ i bi u, ư quí th y cô giáo cùng toàn th các em HS thân m n! ế
  T m bi t th y cô, t m bi t mái tr ng ti u h c các em đã nhi u năm c p sách đ n ườ ế
  tr ng v i bao k ni m thân th ng đ đ n v i ngôi tr ng m i, tr ng THCS Đ ng L cườ ươ ế ườ ườ
  trong năm h c 2015-2016. Ngôi tr ng m i, th y cô, b n bè m i, c m cũng m i và l n ườ ướ ơ
  d n lên, nh ng các em đ ng r t rè b ng b i chính n i đây là t m c a các em, n i ch p ư ơ ơ
  cánh nh ng c m hoài bão ngày mai. ướ ơ Tay trong tay đ y ni m tin yêu và hy v ng v ngôi
  tr ng m i các em nhé! Xin đ c g i t i các em tình yêu th ng và ni m hy v ng.ườ ượ ươ
  ( HS hai bên v tay chào đón )
  2.Văn ngh chào m ng:
  Kính th các quí v đ i bi u, quí th y cô!ư
  Ti p theo là ch ng trình văn ngh chào m ng l khai gi ng năm h c 2015-2016 c a Liênế ươ
  đ i tr ng THCS Đ ng L c v i các ti t m c văn ngh đ c s c, đ y ý nghĩa. M đ u… ườ ế
  Ti p theo …..ế
  Xin c m n các ti t m c văn ngh c a liên đ i ơ ế
  3. n đinh t ch c, Chào c , tuyên b lý do, gi i thi u đ i bi u.
  * Chào c ........
  * Tuyên b lí do, gi i thi u đ i bi u:
  Kính th a quý v đ i bi u, th a quý th y giáo cùng toàn th các em HS thânư ư
  m nế !
  Trong không khí c n c đang ra s c thi đua l p thành tích chào m ng k ni m 70 năm ư
  Cách m ng tháng Tám Qu c khánh 2/9. H ng năm, vào nh ng ngày mùa thu này, hàng
  tri u các th h GV, SV,HS trên c n c l i cùng nhau b c vào cu c hành trình khám phá ế ướ ướ
  1
 • tri th c m i. Mùanăm 2015 đã khép l i, năm h c 2015-2016 đã th c s b t đ u. Ngành
  giáo d c trong c n c nô n c đón chào năm h c m i. ướ
  Hòa chung trong không khí vui t i c a ngày khai tr ng, ngày h i toàn dân đ aươ ườ ư
  tr đ n tr ng”. Hôm nay th y trò tr ng THCS Đ ng L c long tr ng t ch c l khai ế ườ ườ
  gi ng năm h c m i 2015-2016. Đó là lí do c a bu i l hôm nay.
  V d l khai gi ng cùng v i th ytrò c a nhà tr ng trong năm h c m i này chúng tôi ườ
  r t hân h nh và xin đ c trân tr ng gi i thi u: ượ
  * V phía đ i bi u, lãnh đ o Huy n y, UBND, các ban ngành đoàn th c a Huy n Nam
  Sách
  1…………………………………………………………………………………………..
  2………………………………………………………………………………………….
  3……………………………………………………………………………………..
  4…………………………………………………(Đ ngh chúng ta nhi t li t chào m ng )
  * V phía đ i bi u lãnh đ o phòng GD-ĐT huy n Nam Sách:
  1……………………………………………………………………………………………….
  2……………………………………………………………………………………………….
  Đ ngh chúng ta nhi t li t chào m ng )
  * V phía đ i bi u lãnh đ o Đ ng y, UBND, các ban ngành đoàn th c a đ a ph ng: ươ
  1.Đ ng chí Nguy n Th Tr m – Bí th Đ ng y. ư
  2. Ông Ph m Văn D – Ch t ch M t tr n t qu c xã. ư
  3. Ông Lê Văn Phàn – Cán b văn hóa xã
  4. Bà Nguy n Th Hà – Ch t ch H i Ch th p đ xã.
  ngh chúng ta nhi t li t chào m ng )
  * V phía đ i bi u đ i di n CMHS:
  1……………………………………………………………………………………..
  2……………………………………………………………………………………
  3…………………………………………………………………………………….
  (Đ ngh chúng ta nhi t li t chào đón )
  Trong bu i l , nhà tr ng chúng tôi cũng hân h nh đ c đón ti p các đ/c là phóng viên đài, ườ ượ ế
  báo đài v đ a tin. ư
  (Đ ngh chúng ta nhi t li t chào m ng )
  2
 • *V phía nhà tr ng: S m t đông đ c a các đ ng chí trong chi y, chi b ; các th y ườ
  cô giáo trong HĐSP, đ c bi t là s có m t c a 362 HS toàn tr ng. ườ
  M t l n n a xin nhi t li t chào m ng quí v đ i bi u, quí th y giáo, các b c
  PHHS cùng toàn th các em v d l khai gi ng năm h c 2015-2016 c a tr ng! ườ
  Nghi th c l đã qua, xin trân tr ng kính m i quí v đ i bi u, quí th y cô an t a. Các em HS
  ng i.
  Sau đây tôi xin thay m t BTC thông qua ch ng trình c a bu i l . ươ
  CH NG TRÌNH L KHAI GI NGƯƠ
  TT N I DUNG GHI CHÚ
  PH N L
  1 Chào m ng HS l p 6.
  2 Văn ngh chào m ng.
  3 Chào c ,Tuyên b lí do, GTĐB.
  4 Đ c th c a Ch t ch n c. ư ướ
  5 Đ i bi u t ng hoa chúc m ng.
  6
  Đ c di n văn khai gi ng đánh tr ng khai
  tr ng.ườ
  PH N TRAO TH NG KHUY N H C ƯỞ
  7
  Trao th ng khuy n h c, trao quà cho h c ưở ế
  sinh có hoàn c nh khó khăn.
  8 Đ i di n h c sinh phát bi u ý ki n ế
  9
  Đ i bi u phát bi u ý ki n ế
  PH N H I
  10 Ph n h i: văn ngh .
  11 B m cế
  4.Đ c th ch t ch n c: ư ướ
  Kính th a quý v đ i bi u, th a quý th y giáo cùng toàn th các em HS thânư ư
  m nế ……
  Sinh th i Bác H nh yêu c a chúng ta luôn quan m đ n s nghi p tr ng ng i. ế ườ
  Ngay sau khi đ t n c giành đ c đ c l p,trong năm h c đ u tiên c a n c VNDC CH, ướ ượ ướ
  Bác đã g i th cho các th y cô giáo và các cháu HS c n c. Bác mong mu n các cháu HS ư ướ
  h c gi i h n, x ng đáng ch nhân c a n c Vi t Nam đ c l p, đ đ ng lên đài vinh ơ ướ
  quang sánh vai v i các c ng qu c năm châu. Trong su t m y ch c năm qua, Đ ng và Nhà ườ
  n c ta không ng ng quan tâm đ n s nghi p giáo d c-đào t o, luôn coi đó Qu c sáchướ ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 00:11

Mô tả tài liệu:

BÀI PHÁT BIỂU DẪN CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

BÀI PHÁT BIỂU DẪN CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Tin mới nhất

Trang