Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Tan Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 09:36

BÀI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 177
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • BÀI PHÁT BI U CHÀO M NG
  NGÀY NHÀ GIÁO VI T NAM 20 – 11 – 2017
  Kính th a quý v đ i bi u ! ư
  Kính th a các nhà giáo lão thành, các th y giáo, cô giáo !ư
  Tháng 11 l i v trong không khí hân hoan c a c n c h ng v ướ ướ
  ngày nhà giáo Vi t Nam 20/11, ngày c h i v i t m lòng trân
  tr ng, tôn vinh, ghi nh n công lao cao c c a các nhà giáo đ i v i xã h i.
  Hôm nay, xã nhà t ch c k ni m 28 năm ngày nhà giáo Vi t Nam, đây là
  d p đ chúng ta cùng nhau ôn l i truy n th ng v vang, nh ng đóng góp
  to l n c a đ i ngũ nhà giáo Vi t Nam đ i v i s nghi p Giáo d c - Đào
  t o; qua đó đ tăng thêm ni m vinh d , t hào ni m tin vào m c tiêu,
  t ng, và s g n bó gi a các th h giáo d c.ưở ế
  V d bu i l long tr ng này, l i đ u tiên cho phép tôi thay m t
  Đ ng u , HĐND, UBND, U ban MTTQ Vi t Nam Thanh xin g i
  t i quý v đ i bi u, các th y giáo, giáo; cán b , công nhân viên ch c
  đã và đang công tác trong ngành giáo d c xã nhà l i chào trân tr ng và l i
  chúc m ng n ng nhi t nh t; chúc các th y giáo, giáo cùng toàn th
  quý v đ i bi u s c kho , h nh phúc, hoàn thành xu t s c nhi m v trên
  c ng v công tác c a mình, ti p t c nhi u đóng góp tích c c cho sươ ế
  nghi p giáo d c xã Lê Thanh!
  1
 • Kính th a quý v đ i bi u !ư
  Th a các th y giáo, cô giáo !ư
  Trong nh ng năm qua s nghi p giáo d c c a Thanh
  b c chuy n bi n đáng k và dành đ c m t s thành tích đáng t hào:ướ ế ượ
  1. Đ i ngũ th y giáo không ng ng l n m nh, đã t ng b c đáp ướ
  ng đ c nhi m v Đ ng nhân dân giao phó, đ c bi t trong lĩnh ượ
  v c Công ngh thông tin phát tri n nhanh, áp d ng có hi u qu vào ho t
  đ ng d y h c qu n giáo d c, m t trong nh ng đ n v đi đ u ơ
  trong toàn ngành giáo d c M Đ c v ng d ng công ngh thông tin.
  Công tác nghiên c u khoa h c cũng đ c đ i ngũ cán b giáo viên quan ượ
  tâm đ t đ c nhi u thành tích, đ ng t p 10 v k t qu nghiên ượ ế
  c u khoa h c, vi t sáng ki n kinh nghi m c a ngành giáo d c đào t o ế ế
  huy n M Đ c.
  2. T l h c sinh gi i ch t l ng giáo d c Thanh x p t p ượ ế
  gi a toàn Huy n.
  3. Vi c tăng c ng c s v t ch t cho các tr ng h c đã đ c ườ ơ ườ ượ
  Đ ng y, HĐND, UBND đ c bi t quan tâm, nh v y b m t
  tr ng h c đã s thay đ i m nh m t các tr ng M m non đ nườ ườ ế
  tr ng các tr ng Ti u h cTHCS.ườ ườ
  4. Đ i ngũ giáo viên, cán b qu n đoàn k t, yêu th ng giúp đ ế ươ
  l n nhau, quan h t t v i c ng đ ng h i, đ c nhân dân Phòng ượ
  GDĐT đánh giá cao. Ngành đã bi t khéo léo k t h p cu c v n đ ng ế ế
  H c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh” v i các phong ươ
  trào thi đua các cu c v n đ ng khác. Chúng tôi đánh giá cao vi c
  2
 • ngành giáo d c nhà l a ch n cu c v n đ ng: M i th y giáo
  t m g ng t h c sáng t o ươ đóng vai trò đ ng l c, cách làm h t ế
  s c sáng t o trong vi c xây d ng t p th s ph m v ng m nh. ư
  Nh ng k t qu đ t đ c đó chính s n l c v n lên ế ượ ươ c a đ i
  ngũ cán b , giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành đã luôn trăn tr
  đ i m i công tác qu n giáo d c, không qu n ngày đêm mi t mài bên
  trang giáo án, say s a v i ngh ; quan tâm giáo d c h c sinh nh con đư ư
  c a mình, nh v y đã góp ph n nâng cao dân trí, đào t o ngu n nhân l c
  d i dào cho h i, góp ph n t o đi u ki n thu n l i cho đ a ph ng ươ
  phát tri n v kinh t h i c ng c Qu c phòng An ninh, yế
  d ng phong trào văn hoá phát tri n có chi u sâu.
  Thay m t Đ ng y, HĐND, UBND xin ghi nh n nhi t li t
  bi u d ng nh ng thành tích ngành giáo d c Lê Thanh đã đ t đ c ươ ượ
  trong th i gian qua!
  Kính th a quý v đ i bi u!ư
  Th a các th y giáo, cô giáo!ư
  Ch t ch H Chí Minh đã t ng nói: " v vang h n đào t o ơ
  th h sau này góp ph n xây d ng ch nghĩa h i ch nghĩa c ngế
  s n; ng i th y giáo t t - th y giáo x ng đáng th y giáo - ng i ườ ườ
  v vang nh t. tên tu i không đăng trên báo, không đ c th ng ượ ưở
  huân ch ng, song nh ng th y giáo t t nh ng anhươ hùng danh.
  Đây m t đi u r t v vang ". Chính s v vang đó mà m i m t con
  ng i khi đã g n mìnhườ vào ngh d y h c thì b t kỳ th i đ i nào,
  cũng ph i ý th c h n vai trò trách nhi m c a mình. tr c nh ng ơ ướ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 00:37

Mô tả tài liệu:

BÀI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

BÀI PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20–11-2017

Tin mới nhất

Trang