Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 5

Ảnh của nhocxinh9x
9x Nhóc(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • BÀI KI M TRA H C KÌ II
  TR NG TI U H C ĐÔNG PHÚƯỜ
  NĂM H C 2015 – 2016
  Môn: Toán L p: 5
  Th i gian làm bài 40 phút
  I. Tr c nghi m :
  Khoanh vào câu tr l i đúng:
  Câu 1. 7dm
  3
  14cm
  3
  = ……….. dm
  3
  A. 7,14dm
  3
  B. 7,014dm
  3
  C. 7014dm
  3
  D. 7,140dm
  3
  Câu 2. 3 gi 15 phút = ………… gi
  A. 3,15 gi B. 3,4 gi C. 3,25 gi D. 3,5 gi
  Câu 3. Th tích c a hình h p ch nh t có chi u dài 8m, chi u r ng
  5m và chi u cao 3,5m là:
  A. 140m
  3
  B. 91m
  3
  C. 171m
  3
  D. 256m
  3
  Câu 4. T s ph n trăm c a 40 và 50 là:
  A. 55% B. 75% C. 90% D. 80%
  Câu 5. Cho hình bên, bi t chu vi hình vuông ABCD là 40 dmế
  Di n tích ph n tô đ m là:
 • A. 21,5 dm
  2
  B. 100 dm
  2
  C.
  31,4 dm
  2
  D. 78,5 dm
  2
  Câu 6. L p 5B d đ nh tr ng 60 cây, đ n nay đã tr ng đ c 65% s ế ượ
  cây. H i theo d đ nh, l p 5A còn ph i tr ng bao nhiêu cây n a ?
  A. 15 cây B. 20 cây C. 21 cây D. 24 cây
  Câu 7. Tìm m t s bi t 95% c a s đó b ng 475. S đó là: ế
  A. 495 B. 500 C. 525 D. 550
  Câu 8. L p 5A có 30 hoc sinh. S h c sinh nam b ng 2/5 s h c sinh
  n . H i s h c sinh n h n s h c sinh nam bao nhiêu em ? ơ
  A. 10 em B. 8 em C. 6 em D. 4 em
  II. T lu n:
  Bài 1. Đ t tính r i tính:
  a) 12,5 + 10,34 b) 56,9 – 34,25
  c) 7,92 x 6,8 d) 31,5 : 0,7
  Bài 2.
  a) Tính giá tr c a bi u th c:
 • 2000 + 32,4 : 3 x 0,25
  b) Tìm x:
  0,12 x x = 6
  Bài 3. Lúc 6 gi 45 phút, m t ô tô đi t A đ n B v i vân t c 50 ế
  km/gi . Cùng lúc đó m t xe máy đi t B v A v i v n t c 42 km/gi .
  Hai xe g p nhau lúc 8 gi 15 phút. Tính đ dài quãng đ ng AB? ườ
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  **** H T ****

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 09:03

Mô tả tài liệu:

Bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán lớp 5

BÀI KI M TRA H C KÌ IIỂ ỌTR NG TI U H C ĐÔNG PHÚƯỜ Ể Ọ NĂM H C 2015 – 2016ỌMôn: Toán – L p:ớ 5Th i gian làm bài 40 phútờI. Tr c nghi m :ắ ệKhoanh vào câu tr l i đúng:ả ờCâu 1. 7dm3 14cm3 = ……….. dm3A. 7,14dm3 B. 7,014dm3 C. 7014dm3 D. 7,140dm3Câu 2. 3 gi 15 phút = ………… giờ ờA. 3,15 gi ờ B. 3,4 gi ờ C. 3,25 gi ờ D. 3,5 giờCâu 3. Th tích c a hình h p ch nh t có chi u dài 8m, chi u r ng ể ủ ộ ữ ậ ề ề ộ5m và chi u cao 3,5m ề là:A. 140m3 B. 91m3 C. 171m3 D. 256m3 Câu 4. T s ph n trăm c a 40 và 50 là:ỉ ố ầ ủA. 55% B. 75% C. 90% D. 80%Câu 5. Cho hình bên, bi t chu vi hình vuông ABCD là 40 dmếDi n tích ph n tô đ m là:ệ ầ ậ

Tin mới nhất

Trang