Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 16:16

Bài giảng trắc địa đài cương

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 101 | Loại file: PDF
 • T
  T
  R
  R
  Ư
  Ư
  N
  N
  G
  G
  C
  C
  A
  A
  O
  O
  Đ
  Đ
  N
  N
  G
  G
  G
  G
  I
  I
  A
  A
  O
  O
  T
  T
  H
  H
  Ô
  Ô
  N
  N
  G
  G
  V
  V
  N
  N
  T
  T
  I
  I
  P
  P
  H
  H
  Â
  Â
  N
  N
  H
  H
  I
  I
  U
  U
  C
  C
  A
  A
  O
  O
  Đ
  Đ
  N
  N
  G
  G
  G
  G
  I
  I
  A
  A
  O
  O
  T
  T
  H
  H
  Ô
  Ô
  N
  N
  G
  G
  V
  V
  N
  N
  T
  T
  I
  I
  M
  M
  I
  I
  N
  N
  N
  N
  Ú
  Ú
  I
  I
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  K
  K
  s
  s
  .
  .
  L
  L
  ê
  ê
  H
  H
  ù
  ù
  n
  n
  g
  g
  B
  B
  À
  À
  I
  I
  G
  G
  I
  I
  N
  N
  G
  G
  T
  T
  R
  R
  C
  C
  Đ
  Đ
  A
  A
  Đ
  Đ
  I
  I
  C
  C
  Ư
  Ư
  Ơ
  Ơ
  N
  N
  G
  G
  T
  T
  H
  H
  Á
  Á
  I
  I
  N
  N
  G
  G
  U
  U
  Y
  Y
  Ê
  Ê
  N
  N
  ,
  ,
  2
  2
  0
  0
  0
  0
  9
  9
 • Chương I : Kiến thức chung về trắc địa
  1
  C
  C
  H
  H
  Ư
  Ư
  Ơ
  Ơ
  N
  N
  G
  G
  I
  I
  :
  :
  K
  K
  I
  I
  N
  N
  T
  T
  H
  H
  C
  C
  C
  C
  H
  H
  U
  U
  N
  N
  G
  G
  V
  V
  T
  T
  R
  R
  C
  C
  Đ
  Đ
  A
  A
  1
  1
  1
  . Vai trò , nhiệm vụ của môn học
  Trắc địa (trắc lượng) là mt ngành khoa hc chuyên nghiên cứu về hình dạng, vkích
  thước của một phần hay toàn bbề mặt quả đất. Cụ thể nghiên cứu cách đo đạc,
  phương pháp xử kết quả đo và biểu diễn bề mặt đó lên mặt phẳng dưới dạng bản đồ
  hoặc bình đ.
  Căn cứ vào đối tượng phương pháp nghiên cứu người ta chia trắc lượng ra thành
  mt số ngành riêng với nhiệm vụ tương ứng với nó.
  - Trc địa cao cấp : Trc địa này chuyên nghn cứu các phương pháp y dựng đo
  đạc, tính toán, bình sai… mạng lưới trắc địa toàn quc đủ khả năng phục vụ cho việc
  nghiên cứu hình dạng kích thước trái đất.
  - Trc địa công trình : Trc địa này chuyên nghiên cứu các phương pháp xây dựng đo
  đạc, nh toán, bình sai… mạng i trắc địa đủ khnăng phục vcho việc thiết kế
  thi công qun lý khai tc công trình.
  - Trc địa nh : Nghiên cứu về phương pháp chụp hình đlập bản đồ hay bình đ
  nhằm phục vụ cho ngành kinh tế quốc dân.
  - Trc địa mỏ : Nghiên cứu đo đạc để phục vụ khai thác mỏ.
  - Ngành bản đồ : Chuyên nghiên cứu các phương pháp thành lập các loại bn đồ, tiến
  hành biên tp chỉnh lý, in ấn và xuất bn các loại bản đồ.
  2
  2
  2
  . Nghiên cứu quả đất
  2
  2
  2
  .
  .
  .
  1
  1
  1
  Hình dạng , kích thước qu đất
  Bmặt tự nhiên quđất bao gồm
  4
  1
  lc địa và
  4
  3
  đại dương. Do đặc điểm bmặt lục
  địa cấu tạo phức tạp bao gồm : Đồi i, sông ngòi, hao…. phần lớn gồ ghề lượn
  sóng nên không thể coi bề mặt lục địa là hình dáng chung ca quả đất được. Trong khi
  đó bề mặt đại dương lúc yên lặng phản ánh đúng bề mặt thực của quả đất vì vậy người
  ta coi bề mặt nước biển ở trạng thái yêu tĩnh là bmặt của qu đất.
  Qua nghiên cứu người ta đưa ra b
  mặt quđất rất phức tạp không theo
  dng toán học chính tắc nào gọi là
  mặt Geoid ( mặt thu chuẩn quả đất ).
  Do đặc đim mặt Geoid không phải là
  mặt toán học nên không thtiến hành
  tính toán đo đạc ở trên đó vì vậy
  chúng ta phi dùng b mặt khác là
  mt mặt toán học và gần trùng với
  mặt Geoid để thay thế , đó là mặt
  Ellipsoid qu đất ( là hình bầu dục
  tròn xoay).
  Mặt Ellipsoid được đặc trưng bởi ba
  yếu tố :
  + Bán nh trc lớn a ( OQ = a).
  + Bán nh trc nhỏ b (OP = b).
  + Đ dẹt =
  a
  ba
  ;
  o
  a
  b
  Geoid
  Ellipsoid
  f
  g
 • Chương I : Kiến thức chung về trắc địa
  2
  Hiện nay, Việt Nam sử dụng ellipsoid quy chiếu quốc tế WGS-84 vi :
  a = 6.378.137 m ; b = 6.356.752 m ; =
  25
  .
  298
  1
  Do đdẹt khá nh nên khi đo đạc khu vực không lớn, thể coi trái đất là hình cầu
  với bán kính R = 6371,11 km.
  2
  2
  2
  .
  .
  .
  2
  2
  2
  Mặt nước gốc qu đất
  2.2.1 Khái niệm
  Mặt ớc gốc quđất ( mặt thu chuẩn ) là mặt ớc biển trung bình trạng thái yên
  tĩnh kéo dài xuyên qua lục địa và hải đảo tạo thành một đường cong khép kín.
  2.2.2 Đặc đim mặt nước gốc qu đất
  - Mt thu chuẩn qu đất không phải là mặt toán học.
  - Ti mi điểm trên mặt thu chuẩn phương của đường dây di ( f ) ln vuông góc
  với bề mặt của mặt thuỷ chuẩn.
  - Ngoài mặt thu chuẩn quđất ra người ta còn dùng mặt thu chuẩn giả định. Mặt
  thu chun giả định là mặt thu chuẩn không đi qua mặt nước biển trung bình yên
  tĩnh nhưng là mặt chính tắc và phương trình toán học. Mặt thu chuẩn giả định
  th là mặt Ellipsoid hoặc mặt hình cầu.
  Đặc điểm của hai mặt này đó phương pháp tuyến ( g ) luôn vuông c với bmặt
  thu chuẩn tại mi điểm.
  2
  2
  2
  .
  .
  .
  3
  3
  3
  Cao độ của mt đim
  Cao độ ca một điểm là khoảng cách nh từ điểm đó tới mặt thuỷ chuẩn theo đường
  dây di hoặc theo phương pháp tuyến.
  MÆt thuû chuÈn gèc
  MÆt thuû chuÈn gi¶ ®Þnh ( Ellipsoid)
  A
  B
  H'
  A
  H > 0
  A
  H'
  B
  H >0
  B
  h
  AB
  C
  H <0
  C
  H'
  C
  2.3.1 Cao độ tuyệt đối (H)
  Cao độ tuyệt đối là khong cách tính theo đường dây dọi từ điểm đó đến mặt thu
  chun quả đất. Cao độ tuyt đối kí hiệu là (H).
  2.3.2 Cao độ tương đối ( H’)
  Cao độ tương đối là khong cách tính theo phương pháp tuyến từ điểm đó đến mặt
  thu chuẩn giả định ( mặt Ellipsoid ) . Cao độ tương đối kí hiệu là ( H’).
  - Chú ý :
  + Cao độ tại mặt thu chuẩn = 0 (0,0,0).
  + Những điểm nằm trên mt thu chun có cao độ dương và ngược lại.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016 , 11:37

Mô tả tài liệu:

Bài giảng trắc địa đài cương

TTRRƯƯỜỜNNGG CCAAOO ĐĐẲẲNNGG GGIIAAOO TTHHÔÔNNGG VVẬẬNN TTẢẢII PPHHÂÂNN HHIIỆỆUU CCAAOO ĐĐẲẲNNGG GGIIAAOO TTHHÔÔNNGG VVẬẬNN TTẢẢII MMIIỀỀNN NNÚÚII ------------------------------------------------------------------------------------ KKss.. LLêê HHùùnngg BBÀÀII GGIIẢẢNNGG TTRRẮẮCC ĐĐỊỊAA ĐĐẠẠII CCƯƯƠƠNNGG TTHHÁÁII NNGGUUYYÊÊNN ,, 22000099

Tin mới nhất

Trang