Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 thu thuy Thứ ba, Tháng 10 18, 2016 - 22:05
2 nguyen Tung Chủ nhật, Tháng 12 25, 2016 - 22:55

BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 75
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 92 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  KHOA B T Đ NG S N & Đ A CHÍNH
  BÀI GI NG
  TH TR NG B T Đ NG S N ƯỜ
 • Hà n i 12/2007
  TH TR NG B T Đ NG S N ƯỜ
  I- T NG QUAN V B T Đ NG S N TH TR NG B T ƯỜ
  Đ NG S N
  1.1. Khái ni m, đ c đi m b t đ ng s n
  Khái ni m b t đ ng s n
  Tài s n c a c i v t ch t dùng vào m c đích s n xu t ho c
  tiêu dùng. Tài s n bao g m v t th c, ti n, gi y t tr giá đ c ượ
  b ng ti n các quy n tài s n. Quy n tài s n quy n tr giá đ c ượ
  b ng ti nth chuy n giao trong giao l u dân s , k c quy n ư
  s h u trí tu . Tài s n bao g m nhi u lo i, tuỳ theo tiêu th c phân
  chia khác nhau do nhu c u qu n s d ng. Nhìn chung, t t c
  các n c đ u phân chia tài s n thành 2 lo i b t đ ng s n đ ngướ
  s n. Hình th c phân chia này đã cách đây hàng ngàn năm t th i
  La mã c đ i và đ c ghi trong B Lu t La Mã. ượ
  Đi u 181 c a B Lu t Dân s n c ta quy đ nh: ướ "B t đ ng
  s n các tài s n không th di d i đ c" ượ . Nh v y, BĐS tr cư ướ
  h t ph i tài s n, nh ng khác v i các tài s n khác chúng khôngế ư
  th di, d i đ c. Hay nói cách khác, BĐS đ t đai nh ng v t ượ
  th c đ nh g n v i đ t đai. Nh ng v t th g n v i đ t đai
  nh ng v t th t n t i trên đ t ch th đ c s d ng trong ượ
  tr ng thái không tách r i đ t ho c nh ng v t th khi d ch
  chuy n s b h h i (tính ch t, công năng, hình thái s thay đ i) ư
  ho c t n nhi u công s c chi phí nh các công trình ki n trúc, ư ế
  công trình l p ghép.
  Theo đi u 181 c a B Lu t Dân s n c ta thì BĐS bao g m: ướ
  - Đ t đai:
  + Ph i đ t không di d i đ c ho c di d i đ c nh ng ượ ượ ư
  không đáng k (nh ng đ t đai di d i nh đ t tr ng cây c nh, ư
  đ t làm v t li u xây d ng không ph i là BĐS);
  + Ph i là đ t đai đã đ c xác đ nh ch quy n; ượ
  2
 • + Đ t đai đó ph i đ c đo l ng b ng giá tr (căn c vào s ượ ườ
  l ng và ch t l ng c a đ t đai đó)ượ ượ
  - Nhà , công trình xây d ng g n v i li n v i đ t đai , k c các
  tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng đó:
  + Nhà c a xây d ng c đ nh không th di d i, ho c di d i
  không đáng k : nhà , trung tâm th ng m i, khách s n, văn ươ
  phòng… (nh ng nhà b t di đ ng c a các gánh xi c, các lâu ế
  đài làm b ng băng đá, các nhà ngh di đ ng trên xe lăn không
  ph i là BĐS mà là các đ ng s n, ho c công c lao đ ng);
  + Các công trình xây d ng công nghi p, giao thông: nh đ ng ư ườ
  xá, c u c ng, b n c ng, sân bay, bãi đ ... đ c xây d ng g n ế ượ
  li n v i đ t đai;
  + Các tài s n khác g n li n không th tách r i v i công trình
  xây d ng đó: máy đi u hoà trung tâm, các máy móc thi t b ế
  đi u khi n ho t đ ng c a công trình, các cây c nh tr ng c
  đ nh t o c nh quan cho công trình (nh ng tài s n th tháo
  r i mà giá tr công d ng c a nó không thay đ i thì không ph i
  BĐS nh : máy đi u hoà di đ ng, các ch u cây c nh trongư
  v n treo, các tranh nh và thi t b đ dùng khác);ườ ế
  + Các công trình đó ph i kh năng đo l ng l ng hoá ườ ượ
  thành giá tr theo các tiêu chu n đo l ng nh t đ nh (các công ườ
  trình tôn giáo; các di s n văn hoá th gi i ho c qu c gia; các ế
  công trình qu c gia không l ng hoá giá tr ... không coi ượ
  BĐS).
  - Các tài s n khác g n li n v i đ t đai:
  + V n cây lâu năm: bao g m c cây tr ng và đ t tr ng cây;ườ
  + Các công trình nuôi tr ng thu s n, cánh đ ng làm mu i;
  + Các công trình du l ch, vui ch i, th thao... ơ
  + M t s công trình khai thác h m m (h m lò)…
  + Các tài s n khác do pháp lu t quy đ nh:
  Nh ng đ c đi m ch y u c a BĐS ế
  Ngoài nh ng đi m c b n khái ni m nêu trên, BĐS còn ơ
  nh ng đ c đi m c th sau:
  Th nh t, b t đ ng s n hàng hoá v trí c đ nh v v trí
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 18:37

Mô tả tài liệu:

BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

I- TỔNG QUAN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1.1. Khái niệm, đặc điểm bất động sản Khái niệm bất động sản Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao lưu dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản bao gồm nhiều loại, tuỳ theo tiêu thức phân chia khác nhau do nhu cầu quản lý và sử dụng. Nhìn chung, tất cả các nước đều phân chia tài sản thành 2 loại là bất động sản và động sản. Hình thức phân chia này đã có cách đây hàng ngàn năm từ thời La mã cổ đại và được ghi trong Bộ Luật La Mã. Điều 181 của Bộ Luật Dân sự nước ta quy định: "Bất động sản là các tài sản không thể di dời được". Như vậy, BĐS trước hết phải là tài sản, nhưng khác với các tài sản khác là chúng không thể di, dời được. Hay nói cách khác, BĐS là đất đai và những vật thể cố định gắn với đất đai. Những vật thể gắn với đất đai là những vật thể tồn tại trên đất và chỉ có thể được sử dụng trong trạng thái không tách rời đất hoặc là những vật thể mà khi dịch chuyển sẽ bị hư hại (tính chất, công năng, hình thái sẽ thay đổi) hoặc tốn nhiều công sức và chi phí như các công trình kiến trúc, công trình lắp ghép. Theo điều 181 của Bộ Luật Dân sự nước ta thì BĐS bao gồm: - Đất đai: + Phải là đất không di dời được hoặc di dời được nhưng không đáng kể (những đất đai di dời như đất trồng cây cảnh, đất làm vật liệu xây dựng không phải là BĐS); + Phải là đất đai đã được xác định chủ quyền; + Đất đai đó phải được đo lường bằng giá trị (căn cứ vào số lượng và chất lượng của đất đai đó) - Nhà ở, công trình xây dựng gắn với liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó: + Nhà cửa xây dựng cố định không thể di dời, hoặc di dời không đáng kể: nhà ở, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng… (những nhà bạt di động của các gánh xiếc, các lâu đài làm bằng băng đá, các nhà nghỉ di động trên xe lăn không phải là BĐS mà là các động sản, hoặc công cụ lao động); + Các công trình xây dựng công nghiệp, giao thông: như đường xá, cầu cống, bến cảng, sân bay, bãi đỗ... được xây dựng gắn liền với đất đai; + Các tài sản khác gắn liền không thể tách rời với công trình xây dựng đó: máy điều hoà trung tâm, các máy móc thiết bị điều khiển hoạt động của công trình, các câ

Tin mới nhất

Trang