Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:56
2 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:56
3 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:56
4 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:56
5 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:56
6 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 12:56
7 Luong Linh Thứ ba, Tháng 11 29, 2016 - 15:36
8 Luong Linh Thứ ba, Tháng 11 29, 2016 - 15:36
9 Luong Linh Thứ ba, Tháng 11 29, 2016 - 15:36
10 Luong Linh Thứ ba, Tháng 11 29, 2016 - 15:36

Trang

Bài giảng quản trị thương hiệu - Đại học thương mại

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 18
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 182 | Loại file: PDF
 • QUN TR THƯƠNG HIỆU
  (27/3/15)
  Chương 1: Tng quan v thương hiu
  Chương 2: Chiến lược qun trthương hiu
  Chương 3: Bo vthương hiu
  Chương 4: Xúc tiến qung bá hình nh
  thương hiu
  Chương 5: Định giá và khai thác tài sn
  thương hiu
 • Chủ đtho lun
  1. Các thành t
  th
  ươ
  ng hi
  u/Quy
  đị
  nh pháp lu
  t v
  nhãn
  hi
  u.
  2. Chi
  ế
  n l
  ượ
  c
  đị
  nh v
  và liên k
  ế
  t th
  ươ
  ng hi
  u/Phân tích ví
  d
  th
  c ti
  n.
  3. Quy
  đị
  nh v
  ề đă
  ng ký b
  o h
  nhãn hi
  u/Các bi
  n pháp
  t
  b
  o v
  th
  ươ
  ng hi
  u c
  a doanh nghi
  p.
  4. Ho
  t
  độ
  ng qu
  ng bá th
  ươ
  ng hi
  u/Phân tích ví d
  th
  c
  ti
  n.
  5. V
  n d
  ng PR trong qu
  ng bá hình
  nh th
  ươ
  ng hi
  u
  6. Tranh ch
  p th
  ươ
  ng hi
  u/Các ví d
  th
  c ti
  n và bài h
  c
 • Chương 1: Tng quan v
  thương hiu
  1.1. Các quan đim tiếp cn thương hiu
  1.2. Các thành tthương hiu
  1.3. Các loi thương hiu
  1.4. Chc năng và vai trò ca thương hiu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016 , 23:58

Mô tả tài liệu:

Bài giảng quản trị thương hiệu - Đại học thương mại

Bài giảng quản trị thương hiệu - Đại học thương mại

Tin mới nhất

Trang