Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 DUONG DUC QUANG Thứ tư, Tháng 7 25, 2018 - 17:38
2 DUONG DUC QUANG Thứ tư, Tháng 7 25, 2018 - 17:38
3 DUONG DUC QUANG Thứ tư, Tháng 7 25, 2018 - 17:38
4 DUONG DUC QUANG Thứ tư, Tháng 7 25, 2018 - 17:38
5 DUONG DUC QUANG Thứ tư, Tháng 7 25, 2018 - 17:38
6 Diep Thứ sáu, Tháng 12 7, 2018 - 08:06
7 Diep Thứ sáu, Tháng 12 7, 2018 - 08:06
8 Diep Thứ sáu, Tháng 12 7, 2018 - 08:06
9 Diep Thứ sáu, Tháng 12 7, 2018 - 08:06

Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: PDF
 • 1
  May 31, 2006 1
  Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.com
  OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí
  OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí
  CBGD: ThS. TRAÀN MINH HAÛI
  TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 05 NAÊM 2006
  May 31, 2006 2
  Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.com
  MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ
  MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ
  Khoâng khí saïch:
  ¾78,09% tt N
  2
  ;
  ¾20,94% tt O
  2
  ;
  ¾1-4% tt hôi nöôùc;
  ¾0,03% tt CO
  2
 • 2
  May 31, 2006 3
  Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.com
  OÂ nhieãm khoâng khí
  OÂ nhieãm khoâng khí
  laø söï coù maët cuûa caùc chaát trong khí quyeån sinh ra töø
  hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi hoaëc caùc quaù trình töï nhieân
  vôùi noàng ñoä ñuû lôùn vaø thôøi gian ñuû laâu vaø seõ aûnh
  höôûng ñeán söï thoaûi maùi, deã chòu, söùc khoeû, lôïi ích
  cuûa con ngöôøi vaø moâi tröôøng.
  May 31, 2006 4
  Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.com
  OÂ nhieãm khoâng khí
  OÂ nhieãm khoâng khí
  OÂ nhieãm khoâng khí laø söï coù maët cuûa caùc chaát trong
  khí quyeån sinh ra töø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi hoaëc
  caùc quaù trình töï nhieân vôùi noàng ñoä ñuû lôùn vaø thôøi
  gian ñuû laâu vaø seõ aûnh höôûng ñeán söï thoaûi maùi, deã
  chòu, söùc khoeû, lôïi ích cuûa con ngöôøi vaø moâi tröôøng.
  Moâi tröôøng khoâng khí trong nhaø: KK + yeáu toá vi
  khí haäu T, ϕ, v, böùc xaï.
 • 3
  May 31, 2006 5
  Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.com
  Indoor Air Pollution Sources
  Indoor Air Pollution Sources
  Ozone
  Emitters
  Gas or oil furnaces produce
  carbon monoxide, nitrogen
  dioxide, and particulate matter
  Poor
  location of
  fresh air
  intakes may
  bring in
  pollutants
  Many cleaning
  products and
  pesticides
  contain harmful
  chemicals, fumes
  may circulate
  Remodeling
  and
  painting
  can put
  fumes and
  particulate
  matter into
  circulation
  Smokers
  http://glg110.asu.edu
  May 31, 2006 6
  Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.com
  Heä thoáng oâ nhieãm khoâng khí
  Heä thoáng oâ nhieãm khoâng khí
  NGUOÀN OÂ NHIEÃM
  NGUOÀN TIEÁP NHAÄN
  Khoáng cheá oâ nhieãm
  taïi nguoàn
  Khí quyeån
  Giaùm saùt oâ nhieãm
  Khoáng cheá oâ nhieãm

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2016 , 00:03

Mô tả tài liệu:

Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí

1May 31, 2006 1Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.comOÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí CBGD: ThS. TRAÀN MINH HAÛITP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 05 NAÊM 2006May 31, 2006 2Instructor: MSc. Tran Minh Hai http://environment-safety.comMOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ Khoâng khí saïch: ¾78,09% tt N2; ¾20,94% tt O2; ¾1-4% tt hôi nöôùc; ¾0,03% tt CO2…

Tin mới nhất

Trang