Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đào Kim Ngọc Thứ hai, Tháng 11 6, 2017 - 13:01
2 Đào Kim Ngọc Thứ hai, Tháng 11 6, 2017 - 13:01
3 Quỳnh Hoa Thứ ba, Tháng 12 5, 2017 - 19:18

Bài giảng kinh tế vi mô đại học ngân hàng hồ chí minh

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 31 | Loại file: PPT
 • BÀI GI NG KINH T VI MÔ
  BIÊN SO N LÊ TRUNG NHÂN
  TR NG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCMƯỜ
 • KINH T VI MÔ
  MICROECONOMICS
 • GI I THI U MÔN H C
  Kinh t vi mô là h c ph n c s cho sinh viên ế ơ
  thu c nhóm ngành kinh t , tài chính, ngân hàng, ế
  qu n tr kinh doanh,
  Môn h c s cung c p nh ng ki n th c c b n v ế ơ
  cung c u, quan h cung – c u, hành vi ng i tiêu ườ
  dùng, hành vi c a doanh nghi p, các lo i th
  tr ng và quy t đ nh c a doanh nghi p trên các th ườ ế
  tr ng này;…ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 12:34

Mô tả tài liệu:

Bài giảng kinh tế vi mô đại học ngân hàng hồ chí minh

BÀI GI NG KINH T VI MÔẢ ẾBIÊN SO N LÊ TRUNG NHÂNẠTR NG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCMƯỜ

Tin mới nhất

Trang