Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • nh h ng c a toàn c u hóa đ n vai trò c a nhà n c ưở ế ướ
  Toàn c u hóa nh h ng r t l n đ n nhà n c các qu c gia: h n ưở ế ướ
  ch ch quy n, h n ch tính t ch trong chính sách kinh t - xã h i, ế ế ế
  ch u s ràng bu c qu c t ế Tuy nhiên, đi u đó không h ph nh n
  vai trò c a nhà n c; ng c l i, càng kh ng đ nh vai trò to l n ướ ượ
  quan tr ng c a nhà n c trong b i c nh m i. M c dù v y, s tác ướ
  đ ng c a toàn c u hóa đòi h i các nhà n c ph i đi u ch nh, c i ướ
  cách m t cách c b n ơ t ch c và ho t đ ng c a mình.
  Toàn c u hóa là xu th t t y u khách quan, đang lôi cu n t t c các ế ế
  qu c gia trên th gi i tham gia. Quá trình này có nh h ng r t l n ế ưở
  đ n s v n đ ng, phát tri n c a m i qu c gia, dân t c, mà tr c ti p ế ế
  nh t là nh h ng đ n vai trò c a nhà n c. Chính vì v y, vai trò c a ưở ế ướ
  nhà n c trong k nguyên toàn c u hóa tr thành đ tài thu hút nhi u ướ
  h c gi trên th gi i quan tâm, nghiên c u. ế
  Xung quanh v n đ vai trò c a nhà n c trong th i kỳ toàn c u hóa đã ướ
  xu t hi n nhi u ý ki n khác nhau. Khái quát l i, có hai lo i quan đi m ế
  ch y u sau: ế
  Lo i quan đi m th nh t cho r ng, khi tham gia vào ti n trình toàn ế
  c u hóa, vai trò c a nhà n c s gi m đi, th m chí s tr nên không ướ
  c n thi t n a. Theo lo i quan đi m này, cùng v i quá trình toàn c u ế
  hóa, s hình thành h th ng kinh t toàn c u đang phá v nh ng biên ế
  gi i c a các n n kinh t qu c gia. Các n n kinh t này, trên th c t , ế ế ế
  đang liên k t v i nhau b i nh ng quan h th ng m i, tài chính, chínhế ươ
  tr , xã h i và văn hóa; ch u s chi ph i b i quy lu t c a kinh t th ế
  tr ng và ph i tuân th theo nh ng quy t c, chu n m c, nh ng hi p ườ
  c qu c t c a các t ch c qu c t l n, nh WTO, IMF, WB, EU… ướ ế ế ư
  Nhà n c, do đó, s không có kh năng tác đ ng h u hi u đ n s phátướ ế
  tri n kinh t , xã h i và s m t đi năng l c đi u hành, qu n lý xã h i. ế
  (*)
  Lo i quan đi m th hai kh ng đ nh, nhà n c v n đóng vai trò quan ướ
 • tr ng không ch các n c đang phát tri n, mà c nh ng n c phát ướ ướ
  tri n, không ch các n c xã h i ch nghĩa, mà c nh ng n c t ướ ướ ư
  b n ch nghĩa trong đi u ki n toàn c u hóa. Ti n trình toàn c u hóa ế
  v i nh ng tác đ ng, nh h ng nhi u m t c a nó đã và đang làm n y ưở
  sinh nhi u v n đ ph c t p, nh kh ng ho ng tài chính, phân hóa giàu ư
  nghèo, t n n xã h i, ô nhi m môi tr ng… mà vi c gi i quy t chúng ườ ế
  s không th n u không có s can thi p c a nhà n c. S xói mòn ế ướ
  các đ ng biên gi i (m t s ng i coi đó là “d u hi u đ c tr ng c a ườ ườ ư
  toàn c u hóa”), s gia tăng m c đ ph thu c l n nhau, s thu h p
  t ng đ i ch quy n c a các qu c gia, dân t c hoàn toàn không có ươ
  nghĩa là ý nghĩa c a nhà n c v i tính cách b ph n c u thành h ướ
  th ng kinh t - xã h i c a b t kỳ m t n c nào s m t đi. Tuy nhiên, ế ướ
  nh ng ng i theo quan đi m này đ u cho r ng nhà n c c n ph i c i ườ ướ
  cách, đ i m i ph ng th c đi u hành, c ch qu n lý vĩ mô cho phù ươ ơ ế
  h p v i đi u ki n m i c a toàn c u hóa, có quan h ch t ch v i
  chính ph các n c khác và các t ch c qu c t . ướ ế
  C hai lo i quan đi m trên đ u ph n ánh m t th c t : toàn c u hóa có ế
  nh h ng đ n vai trò c a nhà n c các qu c gia. Nh ng n u t đó ưở ế ướ ư ế
  mà cho r ng, vai trò c a nhà n c s suy gi m và tr nên không c n ướ
  thi t thì là m t nh n đ nh có tính c c đoan, phi n di n.ế ế
  Th c t ti n trình toàn c u hóa đ n nay đã cho th y m t s lĩnh ế ế ế
  v c, vai trò c a nhà n c đang ph n nào b thu h p, đ c bi t là trong ướ
  lĩnh v c kinh t . Toàn c u hóa v i s gia tăng vai trò c a các t ch c ế
  kinh t - tài chính và s ho t đ ng ngày càng m nh m , hi u qu c a ế
  các t ch c qu c t liên chính ph , các l c l ng xuyên qu c gia đang ế ượ
  tác đ ng, nh h ng đ n ho t đ ng c a nhà n c, tr c h t là ưở ế ướ ướ ế các
  chính sách kinh t vĩ mô c a nhà n cế ướ . Các nhà n c s không còn ướ
  gi vai trò qu n lý đ c tôn trong m t qu c gia, mà ph i chia s quy n
  l c cho các t ch c liên qu c gia này. B i l , khi tham gia vào ti n ế
  trình toàn c u hóa, các qu c gia đ u ph i th c hi n các cam k t, thông ế
  l qu c t chung do các t ch c qu c t và khu v c đ a ra. Toàn c u ế ế ư
  hóa v i s ho t đ ng và gia tăng th ng xuyên, m nh m c a các ch ườ ế
  đ nh qu c t l n, nh WTO, UN, WB v i hàng lo t các đi u lu t, ế ư
 • nguyên t c, quy đ nh, hi p c… mang tính qu c t nghiêm ng t, nh ướ ế ư
  lu t qu c t v b o v môi tr ng, lu t v sa th i ng i lao đ ng, ế ườ ườ
  lu t ch ng bán phá giá, quy đ nh v đ nh m c thu , v tiêu chu n v ế
  sinh an toàn th c ph m… khi n vi c ho ch đ nh và th c thi các chính ế
  sách kinh t c a nhà n c g p r t nhi u khó khăn. Đ h i nh p vào ế ướ
  n n kinh t qu c t , các nhà n c bu c ph i đi u ch nh, s a đ i ế ế ướ
  nh ng chính sách, quy đ nh, pháp lu t c a mình theo nh ng quy t c,
  nh ng ch đ nh qu c t chung, th m chí ngay c khi nh ng thay đ i ế ế
  đó không có l i cho đ t n c mình. B i l , n u không nh v y, qu c ướ ế ư
  gia đó s b lo i ra kh i “sân ch i” toàn c u hóa. ơ
  Bên c nh đó, ti n trình toàn c u hóa v i c ch m c a, t do hóa ế ơ ế
  th ng m i, tuân theo ươ các quy lu t đi u ti t c a c ch th tr ng ế ơ ế ườ
  bu c nhà n c ph i h n ch s can thi p c a mình vào ho t đ ng ướ ế
  kinh tế. Nhà n c không th can thi p “thô b o” hay đ c quy n quy tướ ế
  đ nh m i v n đ c a n n kinh t qu c gia trái v i quy lu t chung. ế
  Toàn c u hóa khi n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong n c ế ướ
  luôn ch u s c ép n ng n c a các dòng hàng hóa, d ch v , công ngh
  nh p kh u, cũng nh nh ng ch n đ ng khu v c và toàn c u ư . Đi u đó
  nh h ng r t l n đ n n n kinh t đ t n c, đ c bi t là đ i v i ưở ế ế ướ
  nh ng n c có n n s n xu t ch a phát tri n, năng l c c nh tranh m i ướ ư
  m t c a n n kinh t còn th p kém r t d lâm vào tình tr ng thua l , ế
  th m chí phá s n. Đây là bài toán r t khó đ i v i nhà n c trong vi c ướ
  ho ch đ nh chính sách sao cho có th tranh th h i nh p, làm phong
  phú ngu n hàng hóa và d ch v trong n c, nh ng ph i kích thích s n ướ ư
  xu t trong n c phát tri n, nâng cao kh năng c nh tranh. Các n c ướ ướ
  tham gia toàn c u hóa ph i tranh th t n d ng nh ng thành qu phát
  tri n khoa h c - k thu t, công ngh tiên ti n t n c ngoài đ đ y ế ướ
  nhanh t c đ tăng tr ng kinh t . Song, đi u đó cũng có th khi n các ưở ế ế
  n c, tr c h t là các n c nghèo và kém phát tri n nh p kh u ướ ướ ế ướ
  nh ng thi t b công ngh đã cũ, l c h u và do v y, r t d tr thành ế
  nh ng “bãi rác th i công nghi p” c a các n c phát tri n. ướ
  Trong th i đ i toàn c u hóa, m i bi n đ ng c a n n kinh t th gi i, ế ế ế
  c a th tr ng tài chính - ti n t toàn c u đ u tác đ ng l n đ n n n ườ ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015 , 10:32

Mô tả tài liệu:

Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến vai trò của nhà nước

Toàn cầu hóa ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước ở các quốc gia: hạn chế chủ quyền, hạn chế tính tự chủ trong chính sách kinh tế - xã hội, chịu sự ràng buộc quốc tế… Tuy nhiên, điều đó không hề phủ nhận vai trò của nhà nước; ngược lại, càng khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của nhà nước trong bối cảnh mới. Mặc dù vậy, sự tác động của toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà nước phải điều chỉnh, cải cách một cách cơ bản tổ chức và hoạt động của mình. Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan, đang lôi cuốn tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia. Quá trình này có ảnh hưởng rất lớn đến sự vận động, phát triển của mọi quốc gia, dân tộc, mà trực tiếp nhất là ảnh hưởng đến vai trò của nhà nước. Chính vì vậy, vai trò của nhà nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa trở thành đề tài thu hút nhiều học giả trên thế giới quan tâm, nghiên cứu. Xung quanh vấn đề vai trò của nhà nước trong thời kỳ toàn cầu hóa đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Khái quát lại, có hai loại quan điểm chủ yếu sau: Loại quan điểm thứ nhất cho rằng, khi tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, vai trò của nhà nước sẽ giảm đi, thậm chí sẽ trở nên không cần thiết nữa. Theo loại quan điểm này, cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự hình thành hệ thống kinh tế toàn cầu đang phá vỡ những biên giới của các nền kinh tế quốc gia. Các nền kinh tế này, trên thực tế, đang liên kết với nhau bởi những quan hệ thương mại, tài chính, chính trị, xã hội và văn hóa; chịu sự chi phối bởi quy luật của kinh tế thị trường và phải tuân thủ theo những quy tắc, chuẩn mực, những hiệp ước quốc tế của các tổ chức quốc tế lớn, như WTO, IMF, WB, EU… Nhà nước, do đó, sẽ không có khả năng tác động hữu hiệu đến sự phát triển kinh tế, xã hội và sẽ mất đi năng lực điều hành, quản lý xã hội.(*) Loại quan điểm thứ hai khẳng định, nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng không chỉ ở các nước đang phát triển, mà cả ở những nước phát triển, không chỉ ở các nước xã hội chủ nghĩa, mà cả ở những nước tư bản chủ nghĩa trong điều kiện toàn cầu hóa. Tiến trình toàn cầu hóa với những tác động, ảnh hưởng nhiều mặt của nó đã và đang làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, như khủng hoảng tài chính, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường… mà việc giải quyết ch

Tin mới nhất

Trang