Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ ba, Tháng 4 19, 2016 - 12:45
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
6 Tân Tao Là Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 01:53
7 Nguyễn Công Tiến Thứ ba, Tháng 12 19, 2017 - 19:52
8 chao may Thứ ba, Tháng 1 2, 2018 - 19:08

ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 55
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 57 | Loại file: DOC
 • NH H NG C A Ô NHI M MÔI TR NG Đ T Đ I V I ƯỞ ƯỜ
  S C KHO CON NG I. ƯỜ
  NGUYÊN NHÂN VÀ BI N PHÁP KH C PH C.
  PH N I . KHÁI NI M Ô NHI M MÔI TR NG Đ T. ƯỜ
  Ô nhi m đ t do ng i ta s d ng các lo i hóa ch t trong nông ườ
  nghi p do ng i ta th i vào môi tr ng đ t các ch t th i đa d ng ườ ườ
  khác. Trong các ch t th i này, nh ng ch t khó hay không th phân
  h y sinh h c đ c bi t nh ng ch t phóng x . é t cũng nh n
  nh ng kim lo i n ng t kh quy n d i d ng b i (Pb, Hg, Cd, ướ
  Mo...) các ch t phóng x . Rác t đô th , vi c s d ng phân t i ươ
  bón ru ng r y cũng góp ph n làm ô nhi m đ t.
  é c bi t đ t trung gian c a khí quy n th y quy n, v trí
  chi n l c trong trao đ i v i các môi tr ng khác. ế ượ ườ
  Ô nhi m đ t ph n l n là do s n xu t nông nghi p hi n đ i và các
  ho t đ ng khác c a ng i. Các nhóm qu c gia khác nhau có các lo i ườ
  rác th i khác nhau (rác nhà giàu khác v i rác nhà nghèo). Nh ng t t ư
  c đ u góp ph n làm ô nhi m đ t tr c tiên, n i sinh s ng c a con ướ ơ
  ng i và c a các sinh v t s ng c n khác. Sau đó l ng rác th i ườ ượ
  ngày càng tăng này cũn gõy nhi m môi tr ng n c và không khí. ườ ướ
  Theo B KHOA H C C NG NGH MÔI TR NG, 1994 th ƯỜ
  m i tr ng ườ đ t c a n c ta b suy tho i nhi m tr m tr ng ướ
  trong th i gian g n đây
  C n c ướ có đ n h n 13 tri u đ t suy thoái, đ t tr ng đ i nỳi tr c. éế ơ
  m cao, m a nhi u, bóo l n n n c c qu tr nh suy tho i di n ra ư
  nhanh chóng, nên khai thác đ t kh ng h p lý, nh t vùng đ t d c
  kh ng r ng che ph . C c ch t dinh d ng b r a tr i th đ n ưỡ ế
  150-170 t n/ha/năm đ t d c 20-220. Ngoài ra hàm l ng khoáng vi ượ
  l ng r t t, pH gi m m nh, l p m n b k t vón, đá ong hóa d n t iượ ế
  m t kh năng canh tác.
 • Đ ph nhi u c a nhi u v ng lónh th đang nguy c thoái hoá do ơ
  xói mũn, r a tr i, chua m n hoá, đ ng th i đ t n ng nghi p đang thu
  h p tr ng th y. Theo nhúm nghi n c u c a GS Nguy n Tr ng Hi u, ế
  tr n m t s khu v c ch nh Trung b xu t hi n nguy c b xa m c ơ
  ho l n: khu v c Qu ng B nh, Qu ng Tr , Th a Thi n - Hu đangỏ ớ ế
  b m n ho , kh h n xúi mũn nghi m tr ng, khu v c Qu ng
  Nam, Qu ng Ngói, B nh Đ nh đó ch m b hoang m c ho s ng
  sau lũ, kh h n, đá ong hoá xói mũn tr n v ng nỳi: Phỳ Y n,
  Kh nh Hoà b xúi mũn đá ong trong khi B nhThu n, Ninh Thu n
  v ng ven bi n xu t hi n c sa m c ho , mu i ho m n hoá.
  Đây là khu v c cú xu th sa m c ho l n nh t trong c n c. ế ướ
  Thêm vào đó t nh tr ng ph r ng làm đau đ u gi i b o v môi
  tr ng (BVMT) t nhi u năm nay v n ti p t c m nh m . T l cheườ ế
  ph nay ch cũn 28% lónh th ch cũn 1% r ng r ng nguy n
  sinh. M c d nhõn dõn nhi u n i thu c cõu ca dao truy n đ i "Ph ơ
  r ng nh th phá nhà - Đ t r ng nh th đ t da th t m nh" th ư ư ế
  nh ng ý th c b o v r ng núi chung v n t nh tr ng th p k m.ư ệ ừ
  Ngoài vi c đ t m t canh t c, hay gi m đ ph nhi u c a đ t, th
  vi c s d ng kh ng h p lý đ t và n c trên các l u v c s gõy hi n ướ ư
  t ng b i l p dũng s ng, lũng h , c a bi n. ượ
  mi n Trung, gió đ y c c c n c t duy n h i vào đ t li n gây suy
  thoái đ t tr m tr ng. đ ng b ng B c B Nam B , hàng trăm
  ngàn ha đ t màu m đó b nhi m m n nhi m ph n. é t cũn b xúi
  l các vùng dân c ven sông, ven bi n. Ngoài ra đ t cũn b suy tho i ư
  ho c nhi m do khai th c n ng nghi p qúa đáng, không đ p đ
  s ch t kho ng l y đi qua nông s n. Vi c dùng phân t i đ bún ươ
  ru ng hay vi c d ng c c ch t đ c h i làm nhi m đ t.
 • PH N II.CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHI M MÔI TR NG ƯỜ
  Đ T.
  I. Ô NHI M Đ T DO CH T TH I CÔNG NGHI P.
  Các ch t th i công nghi p d ng th i r n l ng ,khí đ u nh
  h ng t i môi tr ng đ t. Quá trình đ t nhiên li u hoá th ch sinh raưở ườ
  nhi u ch t th i d ng khí nh SO ư
  2
  , NO
  x
  , CO, H
  2
  S và b i.
  Khí SO
  2
  , NO
  x
  , CO, H
  2
  S sinh ra đi vào khí quy n th chuy n
  hoá thành SO
  3
  , SO
  4
  2-
  , NO
  3
  -
  g p m a t o thành axit t ng ng gây nên ư ươ
  m a axit r i xu ng m t đ t, th m sâu vào đ t làm li t các ho tư ơ
  đ ng môi tr ng sinh thái, gi m đ pH trong đ t tăng đ linh đ ng ườ
  c a các kim lo i n ng làm chuy n d ch cân b ng m t s ph n
  ng trong đ t d n t i thay đ i ho c ng ng tr hàng lo t các ho t ư
  đ ng hoá h c vi sinh. Tuy nhiên nh tính đ m kh năng trao
  đ i iôn c a môi tr ng đ t tác h i c a m a axit gi m nh so ườ ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016 , 11:56

Mô tả tài liệu:

ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI

PHẦN I . KHÁI NIỆM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT. Ô nhiễm đất là do người ta sử dụng các loại hóa chất trong nông nghiệp và do người ta thải vào môi trường đất các chất thải đa dạng khác. Trong các chất thải này, có những chất khó hay không thể phân hủy sinh học và đặc biệt là những chất phóng xạ. éất cũng nhận những kim loại nặng từ khớ quyển dưới dạng bụi (Pb, Hg, Cd, Mo...) và các chất phóng xạ. Rác từ đô thị, việc sử dụng phân tươi bón ruộng rẫy cũng góp phần làm ô nhiễm đất. éặc biệt đất là trung gian của khí quyển và thủy quyển, là vị trí chiến lược trong trao đổi với các môi trường khác. Ô nhiễm đất phần lớn là do sản xuất nông nghiệp hiện đại và các hoạt động khác của người. Các nhóm quốc gia khác nhau có các loại rác thải khác nhau (rác nhà giàu khác với rác nhà nghèo). Nhưng tất cả đều góp phần làm ô nhiễm đất trước tiên, nơi sinh sống của con người và của các sinh vật sống ở cạn khác. Sau đó lượng rác thải ngày càng tăng này cũn gõy ụ nhiễm môi trường nước và không khí. Theo Bộ KHOA HỌC CễNG NGHỆ và MÔI TRƯỜNG, 1994 thỡ mụi trường đất của nước ta bị suy thoỏi và ụ nhiễm trầm trọng trong thời gian gần đây Cả nước có đến hơn 13 triệu đất suy thoái, đất trống đồi nỳi trọc. éộ ẩm cao, mưa nhiều, bóo lớn nờn cỏc quỏ trỡnh suy thoỏi diễn ra nhanh chóng, nên khai thác đất khụng hợp lý, nhất là vùng đất dốc khụng cú rừng che phủ. Cỏc chất dinh dưỡng bị rữa trụi cú thể đến 150-170 tấn/ha/năm ở đất dốc 20-220. Ngoài ra hàm lượng khoáng vi lượng rất ớt, pH giảm mạnh, lớp mặn bị kết vón, đá ong hóa dẫn tới mất khả năng canh tác. Độ phỡ nhiờu của nhiều vựng lónh thổ đang có nguy cơ thoái hoá do xói mũn, rửa trụi, chua mặn hoá, đồng thời đất nụng nghiệp đang thu hẹp trụng thấy. Theo nhúm nghiờn cứu của GS Nguyễn Trọng Hiếu, trờn một số khu vực chớnh ở Trung bộ xuất hiện nguy cơ bị xa mạc hoỏ lớn: khu vực Quảng Bỡnh, Quảng Trị, Thừa Thiờn - Huế đang bị mặn hoỏ, khụ hạn và xúi mũn nghiờm trọng, khu vực Quảng Nam, Quảng Ngói, Bỡnh Định đó chớm bị hoang mạc hoỏ ở sụng sau lũ, khụ hạn, đá ong hoá và xói mũn trờn vựng nỳi: Phỳ Yờn, Khỏnh Hoà bị xúi mũn và đá ong trong khi BỡnhThuận, Ninh Thuận ở vựng ven biển xuất hiện cả sa mạc hoỏ, muối hoỏ và mặn hoá. Đây là khu vực cú xu thế sa mạc hoỏ lớn nhất trong cả nước. Thêm vào đó là tỡnh trạng phỏ rừng làm đau đầu giới bảo vệ môi trường (BVMT) từ nhiều năm nay vẫn tiếp tục mạnh mẽ. Tỷ lệ che phủ nay chỉ cũn 28% lónh thổ và chỉ cũn 1% rừng là rừng nguyờn sinh. Mặc dự nhõn dõn nhiều nơi thuộc cõu ca dao truyền đời "Phỏ rừng như thể phá nhà - Đốt rừng như thể đốt da thịt mỡnh" thế nhưng ý thức bảo vệ rừng núi chung vẫn ở tỡnh trạng thấp kộm. Ngoài việc đất mất canh tỏc, hay giảm độ phỡ nhiờu của đất, thỡ việc sử dụng khụng hợp lý đất và nước trên các lưu vực sẽ gõy hiện tượng bồi lấp dũng sụng, lũng hồ, cửa biển. Ở miền Trung, gió đẩy cỏc cồn cỏt duyờn hải vào đất liền gây suy thoái đất trầm trọng. Ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, hàng trăm ngàn ha đất màu mở đó bị nhiễm mặn và nhiễm phốn. éất cũn bị xúi lở các vùng dân cư ven sông, ven biển. Ngoài ra đất cũn bị suy thoỏi hoặc ụ nhiễm do khai thỏc nụng nghiệp qúa đáng, không bù đắp đủ số chất khoỏng lấy đi qua nông sản. Việc dùng phân tươi để bún ruộng hay việc dựng cỏc chất độc hại làm ụ nhiễm đất.

Tin mới nhất

Trang