Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phạm Thảo Thứ bảy, Tháng 8 6, 2016 - 12:20

Ảnh hưởng của đầu tư FDI vào Việt Nam

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 26
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  VI N TH NG M I VÀ KINH T QU C T ƯƠ
  B MÔN: KINH DOANH QU C T
  -------o0o-------
  BÀI T P L N
  MÔN H C: MÔI TR NG KINH T TOÀN C U Đ I V I ƯỜ
  DOANH NGHI P FDI
  Đ tài:
  Hi n nay có nhi u ý ki n cho r ng Vi t Nam c n n m b t nh ng ế
  đi u ki n thu n l i m i đ tr thành công x ng c a th gi i.Anh ưở ế
  (ch ) đánh giá ý ki n này nh th nào? ế ư ế
  Gi ng viên h ng d n ướ : TS Nguy n Anh Minh
  H và tên sinh viên : Nguy n Đ c Hòa
  Mã h c viên : CH220610
  H : Cao h c
  Khóa : 22
  L p : H
  Hà N i, 2014
  N i Dung
  1
 • 1. Nh ng thu n l i c a Vi t Nam ................ . . . ....... ....... ....... ..3
  2. nh h ng c a đ u t FDI vào Vi t Nam ưở ư ............... ....... .....3
  2.1. nh h ng tích c c ưở .................. ....... ....... ....... ....... ....... ..3
  2.1.1. Là ngu n h tr cho phát tri n ....... ....... ....... ..... ..... ..... .3
  2.1.2. Chuy n giao công ngh .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ..4
  2.1.3. Thúc đ y tăng tr ng kinh t ưở ế............................ . . . . . . . . . ...4
  2.1.4. Thúc đ y quá trình d ch chuy n c c u kinh t ơ ế................5
  2.1.5. M t s tác đ ng tích c c khác ................... ....... ....... ......5
  2.2. nh h ng tiêu c c ưở .................. ....... ....... ....... ....... ....... ..5
  2.2.1. Chuy n giao công ngh .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ..5
  2.2.2. Ph thu c v kinh t đ i v i các n c nh n đ u t ế ướ ư........ 6
  2.2.3. Ô nhi m môi tr ng ườ ................ . . . . . . . ....... ....... ....... ....... .7
  2.2.4. Lĩnh v c đ u t h n ch ư ế..................... . . . . . . ....... ....... .....7
  3. Nh ng ki n ngh ế .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8
  2
 • Hi n nay Vi t Nam đang nh ng thu n l i nh t đ nh đ th tr
  thành công x ng m i c a th gi i. N u đi u này tr thành hi n th cưở ế ế
  th đem l i cho Vi t Nam r t nhi u l i ích tuy nhiên bên c nh đó
  cũng ti m tàng nhi u nh h ng tiêu c c, Vi t Nam c n nh ng ưở
  chính sách h p ch n l c đ đem l i nh ng thành công mong
  mu n
  1. Nh ng thu n l i c a Vi t Nam
  Vi t Nam ngu n nhân l c d i dào, trình đ tay ngh ngày càng
  đ c c i thi n, chi phí th p, năng su t lao đ ng cùng ngày càng tăng.ượ
  Các công ty l n trên th gi i đang mu n d ch chuy n nhà máy c a ế
  mình kh i công x ng th gi i c a th gi i Trung Qu c nhi u ưở ế ế
  do v chi phí ngày càng tăng, không đ c b o v s h u trí tu , nh ng ượ
  u đãi ngày càng gi m so v i tr c kia, do m t s nguyên nhân vư ư
  chính tr Trung Qu c mu n b o v các công ty n i đ a gây ra s b t
  bình đ ng cho các công ty n c ngoài, n n kinh t Trung Qu c có d u ướ ế
  hi u ch ng l i trong các năm g n đây.
  Vi t Nam có nhi u chính sách u đãi v đ u t cho các công ty n c ư ư ướ
  ngoài, chính sách v thu u đãi đ c bi t cho các d án FDI ế ư
  Ngoài ra Vi t Nam m t v trí đ a r t t t đ th v n chuy n
  hàng hóa đ n m i n i trên th gi i c a ngõ giao th ng b ngế ơ ế ươ
  đ ng bi n t i Châu Áườ
  2. nh h ng c a đ u t FDI vào Vi t Nam ưở ư
  2.1. nh h ng tích c c ưở
  2.1.1. Là ngu n h tr cho phát tri n
  FDI là m t trong nh ng ngu n quan tr ng đ bù đ p s thi u h t v ế
  v n ngo i t c a các n c nh n đ u t , đ c bi t đ i v i các n c ướ ư ướ
  kém phát tri n.
  Tr ng i l n nh t đ i v i các n c kém phát tri n v n đ u t ướ ư
  k thu t. V n đ u t c s t o ra công ăn vi c làm trong n c, đ i ư ơ ướ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016 , 17:50

Mô tả tài liệu:

Ảnh hưởng của đầu tư FDI vào Việt Nam

Hiện nay Việt Nam đang có những thuận lợi nhất định để có thể trở thành công xưởng mới của thế giới. Nếu điều này trở thành hiện thực có thể đem lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích tuy nhiên bên cạnh đó cũng tiềm tàng nhiều ảnh hưởng tiêu cực, Việt Nam cần có những chính sách hợp lí và có chọn lọc để đem lại những thành công mong muốn 1. Những thuận lợi của Việt Nam Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ tay nghề ngày càng được cải thiện, chi phí thấp, năng suất lao động cùng ngày càng tăng. Các công ty lớn trên thế giới đang muốn dịch chuyển nhà máy của mình khỏi công xưởng thế giới cũ của thế giới là Trung Quốc nhiều lí do về chi phí ngày càng tăng, không được bảo vệ sở hữu trí tuệ, những ưu đãi ngày càng giảm so với trước kia, và do một số nguyên nhân về chính trị Trung Quốc muốn bảo vệ các công ty nội địa gây ra sự bất bình đẳng cho các công ty nước ngoài, nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu chững lại trong các năm gần đây. Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư cho các công ty nước ngoài, chính sách về thuế ưu đãi đặc biệt cho các dự án FDI Ngoài ra Việt Nam có một vị trí địa lý rất tốt để có thể vận chuyển hàng hóa đến mọi nơi trên thế giới là cửa ngõ giao thương bằng đường biển tại Châu Á 2. Ảnh hưởng của đầu tư FDI vào Việt Nam 2.1. Ảnh hưởng tích cực 2.1.1. Là nguồn hỗ trợ cho phát triển FDI là một trong những nguồn quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt về vốn ngoại tệ của các nước nhận đầu tư, đặc biệt là đối với các nước kém phát triển. Trở ngại lớn nhất đối với các nước kém phát triển là vốn đầu tư và kỹ thuật. Vốn đầu tư là cơ sở tạo ra công ăn việc làm trong nước, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, tăng năng suất lao động vv...Từ đó tạo tiền đề tăng thu nhập, tăng tích lũy cho sự phát triển của xã hội. Theo mô hình lý thuyết “hai lỗ hổng” của Cherery và Stront có hai cản trở chính cho sự ta của một quốc gia đó là: Tiết kiệm không đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư được gọi là “lỗ hổng tiết kiệm”.Và thu nhập của hoạt động xuất khẩu không đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu được gọi là “lỗ hổng thương mại”.Hầu hết các nước kém phát triển, hai lỗ hổng trên rất lớn. Vì vậy FDI góp phần làm tăng khả năng cạnh tranhvà mở rộng khả năng xuất khẩu của nước nhận đầu tư, thu một phần lợi nhuận từ các công ty nước ngoài, thu ngoại tệ từ các hoạt dộng dịch vụ cho FDI. 2.1.2. Chuyển giao công nghệ Lợi ích quan trọng mà FDI mang lại đó là công nghệ khoa học hiện đại, kỹ sảo chuyên môn, trình độ quản lý tiên tiến. Khi đầu tư vào một nước nào đó, chủ đầu tư không chỉ vào nước đó vốn bằng tiền mà còn chuyển cả vốn hiện vật như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu....(hay còn gọi là cộng cứng) trí thức khoa hoạch bí quyết quản lý, năng lực tiếp cận thị thường ...(hay còn gọi là phần mềm.) Do vậy đứng về lâu dài đây chính là lợi ích căn bản nhất đối với nước nhận đầu tư. FDI có thể thúc đẩy phát triển các nghề mới, đặc biệt là những nghề đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao. Trong điều kiện hiện nay, trên thế giới có nhiều công ty của nhiều quốc gia khác nhau có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài và thực hiện chuyển giao công ghệ cho nước nào tiếp nhận đầu tư. Thì đây là cơ hội cho các nước đang phát triển có thể tiếp thu được các công nghệ thuận lợi nhất. Nhưng không phải các nước đang phát triển được “đi xe miễn phí” mà họ phải trả một khoản “học phí” không nhỏ trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ này. 2.1.3. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tranh thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, các nước đang phát triển muốn thực hiện mục tiêu quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh ta kinh tế.Đây cũng là điểm nút để các nước đang phát triển khoát ra khỏi các vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo. Thực tiễn và kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, các quốc gia nào thực hiện chiến lược kinh tế mở của với bên ngoài, biết tranh thủ và phát huy tác dụng của các nhân tố bên ngoài biến nó thành những nhân tố bên trong thì quốc gia đó tạo được tốc độ tăng cao. Mức tăng trưởng ở các nước đang phát triển thường do nhân tố tăng đầu tư, nhờ đó các nhân tố khác như tổng số lao động được sử dụng, năng suất lao động cũng tăng lên theo. Vì vậy có thể thông qua tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với ta kinh tế.Rõ ràng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần tích cực thúc đẩy ta kinh tế ở các nước đang phát triển. Nó là tiền đề, là chỗ dựa để khai thác những tiềm năng to lớn trong nước nhằm phát triển nền kinh tế. 2.1.4. Thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế Yêu cầu dịch chuyển nền kinh tế không chỉ đòi hỏi của bản thân sự phát triển nội tại nền kinh tế, mà còn là đòi hỏi của xu hứng quốc tế hóa đời sống kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong bộ phận quan trọng của hoạt động kinh tế đối ngoại. Thông qua các quốc gia sẽ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình phân c

Tin mới nhất

Trang