Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 loi le Thứ tư, Tháng 2 24, 2016 - 12:43
2 Trần Hùng Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 18:23
3 Trần Hùng Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 18:24
4 Trần Hùng Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 18:24
5 Nguyễn Tiến Chuẩn Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 10:30
6 Nguyễn Tiến Chuẩn Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 10:31
7 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08
8 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08
9 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08
10 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08

Anh chị hãy phân tích tác động của con người gây biến đổi khí hậu. Tác hại của biến đổi khí hậu đến môi trường sống, đề xuất các

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 25
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 25 | Loại file: DOC
 • TI U LU N
  Đ bài:
  Anh ch hãy phân tích tác đ ng c a con ng i gây bi n đ i khí h u. Tác h i c a bi n ườ ế ế
  đ i khí h u đ n môi tr ng s ng, đ xu t các bi n pháp gi m thi u. ế ườ
  H và tên : Nguy n Văn Đ ng
  MSSV :718055
  L p : 55HK
 • Nguy n H u H i- L p 55HK
  BÀI LÀM
  Chúng ta đang s ng trong m t th gi i v i h n 7 t ng i trên di n ế ơ ườ
  tích 149.000.000 km². V i quy mô l n nh v y, con ng i đang t ng b c ư ườ ướ
  làm thay đ i di n m o c a trái đ t, gây nên nhi u v n đ làm t n th ng ươ
  nghiêm tr ng đ n môi tr ng s ng. Chính vì v y, môi tr ng đang là v n ế ườ ườ
  đ đ c c th gi i quan tâm. ượ ế
  Trong bài ti u lu n này, chúng ta s bàn v các tác đ ng c a con
  ng i đ n bi n đ i khí h u, m t trong nh ng v n đ l n nh t mà chúng ườ ế ế
  ta ph i đ i m t hi n nay, tác h i c a bi n đ i khí h u đ n môi tr ng ế ế ườ
  s ng và các bi n pháp gi m thi u.
  I. Th nào là bi n đ i khí h u?ế ế
  Tr c tiên chúng ta c n hi u: Bi n đ i khí h u là gì?ướ ế
  Bi n đ i khí h uế : là s thay đ i c a h th ng khí h u g m khí quy n,
  thu quy n, sinh quy n, th ch quy n hi n t i và trong t ng lai b i các ươ
  nguyên nhân t nhiên và nhân t o trong m t giai đo n nh t đ nh t tính
  b ng th p k hay hàng tri u năm. S bi n đ i có th là thay đ i th i ti t ế ế
  bình quân hay thay đ i s phân b các s ki n th i ti t quanh m t m c ế
  trung bình. S bi n đ i khí h u có th gi i h n trong m t vùng nh t đ nh ế ế
  hay có th xu t hi n trên toàn ế Đ a C u . Trong nh ng năm g n đây, đ c
  bi t trong ng c nh chính sách môi tr ngườ , bi n đ i khí h u th ng đ ế ườ
  c p t i s thay đ i khí h u hi n nay, đ c g i chung b ng hi n t ng ượ ượ
  nóng lên toàn c u . Nguyên nhân chính làm bi n đ i khí h u trái đ t là do ế
  s gia tăng các ho t đ ng t o ra các ch t th i khí nhà kính, các ho t đ ng
  2
 • Nguy n H u H i- L p 55HK
  khai thác quá m c các b h p th và b ch a khí nhà kính nh sinh kh i, ư
  r ng, các h sinh thái bi n, ven b và đ t li n khác.
  Bi n đ i khí h u không ch đ n thu n tác đ ng t i t nhiên mà còn là ế ơ
  thách th c v kinh t , xã h i c a nhân lo i. ế
  Ch ng trình môi tr ng Liên hi p qu c (UNEP)ươ ườ nh n đ nh, Bi n đ i ế
  khí h u đ c x p vào d ng v n đ an ninh "phi truy n th ng" và đ c ượ ế ượ
  xem nh là m t trong nh ng thách th c l n nh t đ i v i "an ninh môi ư
  tr ng - phát tri n toàn c u". ườ Đ n năm 2025, kho ng 5 t ng i có th s ế ườ ể ẽ
  s ng trong nh ng khu v c có nguy c căng th ng, xung đ t liên quan đ n ơ ế
  n c và l ng th c. Đ n năm 2050, kho ng 150 tri u ng i có th ph i ướ ươ ế ườ
  r i kh i nh ng khu v c duyên h i do n c bi n dâng, bão, l t ho c n c ướ ướ
  ng t b nhi m m n. Ch t l ng s ng kém, dân c quá đông đúc và tình ượ ư
  tr ng thi u n c, m t v sinh cũng nh không hi u qu trong vi c qu n ế ướ ư
  lý và x lý rác th i là nguyên nhân gây ra t l m c b nh ngày m t cao.
  N u nh các n c phát tri n, tr em d i 18 tu i chi m kho ng 20% ế ư ướ ướ ế
  dân s thì các n c ch u nhi u nh h ng c a BĐKH mà h u h t là n c ướ ưở ế ướ
  thu nh p th p, tr em d i 18 tu i lên đ n g n m t n a dân s (nh 42% ướ ế ư
  Băng-la-đét, 51% An-giê-ri, 57% U-gan-da). Quan tr ng h n là tr ơ
  em d i 5 tu i chi m t i 10 - 20% dân s các n c ch u nh h ng ướ ế ướ ưở
  nghiêm tr ng b i BĐKH nh n Đ (11%), Băng-la-đét (12%), An-giê-ri ư
  và Mô-dăm-bích (17%), U-gan-da (21%), trong khi các n c có thu nh p ướ
  cao, t l tr em d i 5 tu i ch chi m 4 - 5% dân s . ướ ế
  II. Nguyên nhân gây bi n đ i khí h uế
  V y nguyên nhân gì đã gây nên Bi n đ i khí h uế
  Nguyên nhân c a bi n đ i khí h u trái đ t bao g m c t nhiên và nhân ế
  t o. Đó có th là do s chuy n đ ng và thay đ i đ nghiêng c a tr c quay
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2016 , 16:22

Mô tả tài liệu:

Anh chị hãy phân tích tác động của con người gây biến đổi khí hậu. Tác hại của biến đổi khí hậu đến môi trường sống, đề xuất các

TI U LU NỂ ẬĐ bài:ềAnh ch hãy phân tích tác đ ng c a con ng i gây bi n đ i khí h u. Tác h i c a bi n ị ộ ủ ườ ế ổ ậ ạ ủ ếđ i khí h u đ n môi tr ng s ng, đ xu t các bi n pháp gi m thi u.ổ ậ ế ườ ố ề ấ ệ ả ểH và tên : Nguy n Văn Đ ngọ ễ ồMSSV :718055L p : 55HKớ

Tin mới nhất

Trang